เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  อัฏฐพล อิสสระ  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Utthapon Issara
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร : -
อีเมลล์:  utthapon_i@rmutt.ac.th  ,  issara_u@hotmail.com
โทรศัพท์:  02 549 4165 , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2564 การผลิตและพัฒนาเนื้ออบแห้งต้นแบบจากเปลือกกล้วยหอม
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง : ศูนย์การพัฒนากระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบพื้นถิ่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ดร.อัฏฐพล อิสสระ
577,500 9 Sep 2021
2564 การศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งกล้วยหอมทองเพื่อเป็นไขมันทดแทนที่มีศักยภาพ ในผลิตภัณฑ์อาหาร
แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : ทุนภายใต้กรอบการวิจัย "การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่"
ดร.อัฏฐพล อิสสระ
260,000 16 May 2021
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2564 การผลิตและพัฒนาเนื้ออบแห้งต้นแบบจากเปลือกกล้วยหอม
ดร.อัฏฐพล อิสสระ
บริษัท คิงฟรุสท์ จำกัด 9 Sep 2021
2564 การศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งกล้วยหอมทองเพื่อเป็นไขมันทดแทนที่มีศักยภาพ ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ดร.อัฏฐพล อิสสระ
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด, กลุ่มเคลือข่ายเกษตรกรปลูกกล้วยในจังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง 16 May 2021
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 Bioactive compounds in tea: Effect of imbalanced intake on digestive enzymes activity, cytochrome inhibition and drug interaction
South African Journal of Botany Volume 150, November 2022, Pages 58-68
12 Jul 2022 SCOPUS Q1 อัฏฐพล อิสสระ
(Corresponding author)

2021 Mucormycosis (black fungus) ensuing COVID-19 and comorbidity meets - Magnifying global pandemic grieve and catastrophe begins
Science of The Total Environment Volume 805, 20 January 2022, 150355
16 Sep 2021 SCOPUS Q1 อัฏฐพล อิสสระ
(Co-author)

2021 A strategic review on plant by-product from banana harvesting: A potentially bio-based ingredient for approaching novel food and agro-industry sustainability
Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences Available online 24 June 2021 In Press, Corrected Proof
24 Jun 2021 SCOPUS Q1 อัฏฐพล อิสสระ
(Corresponding author)

2021 Evaluation of Dimer of Epicatechin from an Endophytic Fungus Curvularia australiensis FC2AP on Acute Toxicity Levels, Anti-Inflammatory and Anti-Cervical Cancer Activity in Animal Models
Molecules (Basel, Switzerland) Volume 26, Issue 3, 27 January 2021
27 Jan 2021 SJR Q1 อัฏฐพล อิสสระ
(Co-author)

2020 Health functionality of dietary oleogel in rats fed high-fat diet: A possibility for fat replacement in foods
Journal of Functional Foods. 70: 103979.
1 May 2020 SCOPUS Q1 อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

2019 Determination of fat accumulation reduction by edible fatty acids and natural waxes In Vitro
Food Science of Animal Resources. 9(3): 430-445.
30 Jun 2019 SCOPUS Q1 อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

2019 Oleogels suppress pro-inflammatory effect and induce endothelial wound repair in A7r5 vascular smooth muscle cells by regulating the expression of mediator cytokines and vascular endothelial growth factor
The 2019 KoSFoST International Symposium and Annual Meeting, New Paradigm for Future Food Science. Songdo ConvensiA, Inchoen, Korea, June 26-28, 2019 (Poster).
28 Jun 2019 Proceedings (Inter) อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

2019 Textural properties and protein content of plant-based meat mixed with water lentil as a protein substitute
The 2019 KoSFoST International Symposium and Annual Meeting, New Paradigm for Future Food Science. Songdo ConvensiA, Inchoen, Korea, June 26-28, 2019
28 Jun 2019 Proceedings (Inter) อัฏฐพล อิสสระ
(Co-author)

2018 Instant organic rice bran milk: A nutritional quality aspect
International Food Research Journal. 25(4): 1600-1605.
31 Aug 2018 SCOPUS Q3 อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

2018 Effect of oleogel incorporated with high-fat diet on growth performance and serum lipids profile: in-vivo model
The 2018 KoSFoST International Symposium and Annual Meeting, KoSFoST beyond 50 Years: Renew the New in Food Science. Busan Exhibition & Convention Center (BEXCO), Busan, Korea, June 27-29, 2018
29 Jun 2018 Proceedings (Inter) อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

2017 Exploration on the thermal behavior, solid fat content and hardness of rambutan fat extracted from rambutan seeds as cocoa butter replacer
International Food Research Journal. 24(6): 2408-2413 (December 2017)
31 Dec 2017 SCOPUS Q3 อัฏฐพล อิสสระ
(Co-author)

2017 Effect of dietary fat and natural waxes on 3T3-L1 cells activity
The 2017 KoSFoST International Symposium and Annual Meeting. ICC Jeju, Republic of Korea, June 21-23, 2017
23 Jun 2017 Proceedings (Inter) อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

2017 Early weaned calves fed high energy diet improves meat quality with reduced back-fat thickness in Hanwoo
The International Conference of Korean Society for Food Science of Animal Resources and 49th Annual Meeting, Where to Go? Safety and Quality Assurance of Animal Originated Foods. Cheonan SangNok Resort, Cheonan, Republic of Korea, May 18-19, 2017
19 May 2017 Proceedings (Inter) อัฏฐพล อิสสระ
(Co-author)

2017 Physicochemical and stability of organic rice bran milk added with hydrocolloids
Food and Applied Bioscience Journal. Vol. 5 No. 1 (2017): January - April
30 Apr 2017 TCI 2 อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

2016 Rice bran: A potential of main ingredient in healthy beverage
International Food Research Journal 23(6): 2306-2318 (December 2016)
31 Dec 2016 SCOPUS Q3 อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

2016 Instant organic rice bran milk: Production and its primarily quality attributes
Proceeding, Food Innovation Asia Conference 2016, Food Research and Innovation for Sustainable Global Prosperity. BITEC, Bangkok, Thailand, June 16-18th, 2016
18 Jun 2016 Proceedings (Inter) อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

2016 Physicochemical and stability of organic rice bran milk added with hydrocolloids
Food and Applied Bioscience Journal, International Conference on Food and Applied Bioscience 2016. The Empress Chiangmai Hotel, Chiang Mai, Thailand, 4-5 February 2016
5 Feb 2016 Proceedings (Inter) อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

2015 Physicochemical properties of organic rice bran milk: Effect of enzymatic treatment
Proceeding, Food Ingredients Asia Conference 2015 (FiA2015), New Functional Ingredients for Healthy Living. BITEC, Bangkok, Thailand, 10-11 September 2015
11 Sep 2015 Proceedings (Inter) อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

2014 Fatty acid composition, rheological properties and crystal formation of rambutan fat and cocoa butter
International Food Research Journal 21(3): 1019-1023 (2014)
31 Dec 2014 SCOPUS Q3 อัฏฐพล อิสสระ
(Co-author)

2014 Rambutan seed fat as a potential source of cocoa butter substitute in confectionary product
International Food Research Journal. 21(1): 25-31. (2014)
31 Dec 2014 SCOPUS Q3 อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

2014 Effect of hydrocolloids on physico-chemical properties and stability of organic rice bran milk.
Book of abstract, The 2nd International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2014 (ICAAI2014) Fresh Produce, Novel Process and Health Product, 20-21st November 2014, Mae Fah Luang University, Thailand
21 Nov 2014 Proceedings (Inter) อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

2014 Organic rice bran milk: Production and its natural quality attributes
Proceeding, 1st Joint ACS AGFD- ACS ICSCT Symposium on Agricultural and Food Chemistry. Montien Riverside Hotel, Bangkok, Thailand, March 4-5th, 2014
5 Mar 2014 Proceedings (Inter) อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

2013 Study moisture sorption isotherm of Hom-mali rice flour and cookie made from Hom-mali rice flour
Proceeding, Food Innovation Asia Conference 2013, BITEC, Bangkok, Thailand, June 13-14th, 2013 (Poster & Full paper).
14 Jun 2013 Proceedings (Inter) อัฏฐพล อิสสระ
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2022 โล่รางวัล ระดับดีมาก ผลิตภัณฑ์เนื้ออบแห้งต้นแบบจากเปลือกกล้วย
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประกวดนวัตกรรม (ระดับอาจารย์) The 11th Innovation Awards 2022 ณ ห้ปงประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
25 July 2022
อัฏฐพล อิสสระ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022 รางวัลเหรียญทองแดง ผลิตภัณฑ์ซีเรียลอัดแท่งเสริมโปรตีนทางเลือก
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา กลุ่มผลางนด้านวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี/การแพทย์แผนไทย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022 20 May 2022
20 May 2022
อัฏฐพล อิสสระ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022 รางวัลเหรียญทองแดง เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากกระบกและผำเพื่อสุขภาพ (Wolffia-wild almond drink shot
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สาขาเกษตรและอาหาร ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
20 May 2022
อัฏฐพล อิสสระ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2021 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 CRISPY-FU เต้าหู้ทอด (ถั่วลันเตาสีเหลือง) อบกรอบ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในการเเข่งขันเวที Food Innopolis Innovation Contest 2021 รุ่น Fly Weight ประเภท Food Heritage Innovation เป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับโรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน
21 November 2021
อัฏฐพล อิสสระ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164