เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ปรารถนา อินต๊ะวิน  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Pratthana Intawin
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ทดลองงาน
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Materials Science, Glass-Science, Glass-ceramics : -
อีเมลล์:  buaisakura@gmail.com  , 
โทรศัพท์:  02-549-4187 , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2565 การประดิษฐ์แก้วเซรามิกทัตกรรมระบบลิเทียมไดซิลิเกต/ลูไซต์สำหรับการบูรณะทางทันตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ดร.ปรารถนา อินต๊ะวิน
300,000 1 Oct 2021
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164