เลือกชื่อ :
ดร.ปรารถนา อินต๊ะวิน
Dr.Pratthana Intawin
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  ปรารถนา อินต๊ะวิน
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Pratthana Intawin
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  Materials Science, Glass-Science, Glass-ceramics
อีเมลล์ :  buaisakura@gmail.com  , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  02-549-4187 ,
โทรสาร :
Scopus ID : 55985312200
H-Index :
4
Updated 2022-6-3
โครงการวิจัย
2565
Fabrication of Dental Glass-ceramic Based Lithium Disilicate/Leucite Glass Systems for Dental Restoration

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2021 - 1 October 2021
หัวหน้าโครงการ : ดร.ปรารถนา อินต๊ะวิน
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2565

แหล่งทุน : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ชื่อทุน : ทุนความร่วมมือวิจัย ภายใต้โครงการ TINT to University
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 17 February 2022 - 16 February 2023
หัวหน้าโครงการ : ดร.ปรารถนา อินต๊ะวิน
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2565
The effects of Mn0.8Zn0.2Fe2O4 (MZF) content and heat treatment temperature on the structure, phase formation, mechanical properties, magnetic properties and bioactive properties of Na2O-CaO-P2O5 glass-ceramics

แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ชื่อทุน : ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
งบประมาณ : 600,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 26 September 2022 - 25 September 2024
หัวหน้าโครงการ : ดร.ปรารถนา อินต๊ะวิน
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2565 การประดิษฐ์กระจกกำบังรังสีไร้ตะกั่วระบบ Na2O-B2O2-SiO2 ที่มีการเติม Bi2O2
ดร.ปรารถนา อินต๊ะวิน
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 17 Feb 2022
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Fabrication of PLA Based/Lithium Disilicate Glass Filaments for Dental Glass-ceramic Preparation by Fused Deposition of Ceramics
Polymer-Plastics Technology and Materials
20 Jul 2023 SCOPUS Q2 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(First author)

2023 Chemical and Mechanical Characterization of the Alternative Kriab-Mirror Tesserae for Restoration of 18th to 19th-Century Mosaics (Thailand)
Materials Volume 16 Issue 9 10.3390/ma16093321
23 Apr 2023 SCOPUS Q2 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(Co-author)

2022 Preparation and characterization of lithium disilicate-fluorcanasite glass-ceramics for dental applications
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials Volume 137, January 2023, 105548
2 Nov 2022 SCOPUS Q1 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(Co-author)

2022 Effect of Sb2O3 Addition on Properties of BaTiO3 Ceramics
Integrated Ferroelectrics Volume 224, 2022 - Issue 1
1 Apr 2022 SCOPUS Q3 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(Co-author)

2021 Fabrication and Properties of Transparent BST Glass Ceramic Nanocomposites
Integrated Ferroelectrics An International Journal Volume 223, 2022 - Issue 1
30 Dec 2021 SCOPUS Q3 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(First author)

2021 Crystallization kinetics, structure and phase formation of magnetic nanocrystals in bioactive glass systems
Integrated Ferroelectrics An International Journal Volume 222, 2022 - Issue 1
27 Dec 2021 SCOPUS Q3 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(Co-author)

2021 Influence of heat treatment temperature on the properties of the lithium disilicate‐fluorcanasite glass‐ceramics
International Journal of Applied Ceramic Technology
24 Oct 2021 SCOPUS Q2 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(Co-author)

2021 Effect of PEG-based binder concentration on the mechanical properties of lithium disilicate glass-ceramics prepared by low-pressure injection moulding
Processing and Application of Ceramics 2021 Volume 15, Issue 3, Pages: 238-245
1 Oct 2021 SCOPUS Q3 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(Co-author)


2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164