เลือกชื่อ :
ดร.ปรารถนา อินต๊ะวิน
Dr.Pratthana Intawin
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  ปรารถนา อินต๊ะวิน
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Pratthana Intawin
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  Materials Science, Glass-Science, Glass-ceramics
อีเมลล์ :  buaisakura@gmail.com  , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  02-549-4187 ,
โทรสาร :
Scopus ID : 55985312200
H-Index :
4
Updated 2022-6-3
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2565 การประดิษฐ์แก้วเซรามิกทัตกรรมระบบลิเทียมไดซิลิเกต/ลูไซต์สำหรับการบูรณะทางทันตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ดร.ปรารถนา อินต๊ะวิน
300,000 1 Oct 2021
2565 การประดิษฐ์กระจกกำบังรังสีไร้ตะกั่วระบบ Na2O-B2O2-SiO2 ที่มีการเติม Bi2O2
แหล่งทุน : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ชื่อทุน : ทุนความร่วมมือวิจัย ภายใต้โครงการ TINT to University
ดร.ปรารถนา อินต๊ะวิน
50,000 17 Feb 2022
2565 ผลของการเติม Mn0.8Zn0.2Fe2O4 (MZF) และอุณหภูมิกรรมวิธีทางความร้อนที่มีต่อโครงสร้าง องค์ประกอบเฟส สมบัติเชิงกล สมบัติทางแม่เหล็ก และสมบัติทางชีวภาพของแก้วเซรามิกทางชีวภาพ Na2O-CaO-P2O5
แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ชื่อทุน : ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ดร.ปรารถนา อินต๊ะวิน
600,000 26 Sep 2022
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2565 การประดิษฐ์กระจกกำบังรังสีไร้ตะกั่วระบบ Na2O-B2O2-SiO2 ที่มีการเติม Bi2O2
ดร.ปรารถนา อินต๊ะวิน
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 17 Feb 2022
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 Preparation and characterization of lithium disilicate-fluorcanasite glass-ceramics for dental applications
Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials Volume 137, January 2023, 105548
2 Nov 2022 SCOPUS Q1 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(Co-author)

2022 Effect of Sb2O3 Addition on Properties of BaTiO3 Ceramics
Integrated Ferroelectrics Volume 224, 2022 - Issue 1
1 Apr 2022 SCOPUS Q3 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(Co-author)

2021 Fabrication and Properties of Transparent BST Glass Ceramic Nanocomposites
Integrated Ferroelectrics An International Journal Volume 223, 2022 - Issue 1
30 Dec 2021 SCOPUS Q3 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(First author)

2021 Crystallization kinetics, structure and phase formation of magnetic nanocrystals in bioactive glass systems
Integrated Ferroelectrics An International Journal Volume 222, 2022 - Issue 1
27 Dec 2021 SCOPUS Q3 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(Co-author)

2021 Influence of heat treatment temperature on the properties of the lithium disilicate‐fluorcanasite glass‐ceramics
International Journal of Applied Ceramic Technology
24 Oct 2021 SCOPUS Q2 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(Co-author)

2021 Effect of PEG-based binder concentration on the mechanical properties of lithium disilicate glass-ceramics prepared by low-pressure injection moulding
Processing and Application of Ceramics 2021 Volume 15, Issue 3, Pages: 238-245
1 Oct 2021 SCOPUS Q3 ปรารถนา อินต๊ะวิน
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164