เลือกชื่อ :
ดร.นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร
Dr.Narit Faibut
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Narit Faibut
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  การประกอบเซลล์แสงอาทิตย์​ชนิดเพอรอฟสไกต์, การติดตั้งระบบสุญญากาศ, ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร, การประดิษฐ์​เครื่องมือด้านไฟฟ้า​ อิเล็กทรอนิกส์​ต้นทุนต่ำ
อีเมลล์ :  narit_f@rmutt.ac.th  , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  02-549-4187 ,
โทรสาร :
Scopus ID : 35995189300
H-Index :
2
Updated 2022-6-3
โครงการวิจัย
2565
Self-healing characteristics of hot-casted MAPbl3 perovskite thin films prepared under atmospheric air

แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ชื่อทุน : ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 19 January 2022 - 18 January 2023
หัวหน้าโครงการ : ดร.นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Anomalous p-type characteristic and recrystallization upon aging of hot-cast CH3NH3PbI3 perovskite thin films grown under atmospheric air
Thin Solid Films Volume 783, 31 October 2023, 140048
14 Sep 2023 SCOPUS Q1 นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร
(First author)

2021 Influence of an SCN- moiety on the electronic properties of γ-CsPb(SCN)xBr3-x and the performance of carbon-based HTL-free γ-CsPb(SCN)xBr3-x perovskite solar cells
Journal of Materials Science: Materials in Electronics Volume 32, Issue 2, January 2021, Pages 1557-1569
2 Jan 2021 SCOPUS Q1 นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร
(Co-author)

บริการวิชาการ
2567
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
งบประมาณ : 20,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ยังไม่ส่งรายงาน)
วันที่เริ่ม : 6 February 2024
วันที่สิ้นสุด : 6 February 2024
2566
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
งบประมาณ : 17,870 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 12 February 2023
วันที่สิ้นสุด : 12 February 2023

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164