เลือกชื่อ :
ดร.นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร
Dr.Narit Faibut
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Narit Faibut
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  การประกอบเซลล์แสงอาทิตย์​ชนิดเพอรอฟสไกต์, การติดตั้งระบบสุญญากาศ, ฟิล์มคาร์บอนคล้ายเพชร, การประดิษฐ์​เครื่องมือด้านไฟฟ้า​ อิเล็กทรอนิกส์​ต้นทุนต่ำ
อีเมลล์ :  narit_f@rmutt.ac.th  , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  02-549-4187 ,
โทรสาร :
Scopus ID : 35995189300
H-Index :
2
Updated 2022-6-3
โครงการวิจัย
2565
Self-healing characteristics of hot-casted MAPbl3 perovskite thin films prepared under atmospheric air

แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ชื่อทุน : ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 19 January 2022 - 18 January 2023
หัวหน้าโครงการ : ดร.นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2021 Influence of an SCN- moiety on the electronic properties of γ-CsPb(SCN)xBr3-x and the performance of carbon-based HTL-free γ-CsPb(SCN)xBr3-x perovskite solar cells
Journal of Materials Science: Materials in Electronics Volume 32, Issue 2, January 2021, Pages 1557-1569
2 Jan 2021 SCOPUS Q1 นฤทธิ์ ฝ่ายบุตร
(Co-author)

บริการวิชาการ
2566
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
งบประมาณ : 17,870 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 12 February 2023
วันที่สิ้นสุด : 12 February 2023

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164