เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ศิริลักษณ์ สุรินทร์  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Siriluck Surin
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร สถานะการปฏิบัติงาน: ทดลองงาน
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร, การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน : -
อีเมลล์:  siriluck.srn@gmail.com  , 
โทรศัพท์:  02 549 4165 , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2565 การพัฒนาฟิล์มเซลลูโลสชีวภาพต้านทานแบคทีเรียสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

300,000 1 Oct 2021
2564 การปรับปรุงคุณสมบัติแป้งกล้วยหอมทองด้วยไฮโดรคอลลอยด์และโปรตีนให้มีสมบัติใกล้เคียงแป้งสาลีสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี
แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : ทุนภายใต้กรอบการวิจัย "การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่"
ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์
265,000 16 May 2021
2563 การปรับปรุงคุณภาพไข่มุกสูตรลดแป้งเพื่อลดการอืดน้ำด้วยการประยุกต์ใช้วัสดุผสม (composite materials) ควบคู่กับการใช้เฮอร์เดิลเทคนิค (hurdle technique)
แหล่งทุน : ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร (ITAP)
ชื่อทุน : โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

400,000 23 Sep 2020
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2565 การพัฒนาฟิล์มเซลลูโลสชีวภาพต้านทานแบคทีเรียสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย
ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท พรีมากรีน จำกัด 1 Oct 2021
2564 การปรับปรุงคุณสมบัติแป้งกล้วยหอมทองด้วยไฮโดรคอลลอยด์และโปรตีนให้มีสมบัติใกล้เคียงแป้งสาลีสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี
ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด 16 May 2021
2563 การปรับปรุงคุณภาพไข่มุกสูตรลดแป้งเพื่อลดการอืดน้ำด้วยการประยุกต์ใช้วัสดุผสม (composite materials) ควบคู่กับการใช้เฮอร์เดิลเทคนิค (hurdle technique)
ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัทโพเทนเชียลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด 23 Sep 2020
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2021 Effect of using riceberry flour and xanthan gum on physical properties and estimated glycemic index of steamed rice cakes: optimization by D-optimal mixture design approach
Journal of Food Science and Technology (2021)
20 Mar 2021 SCOPUS Q2 ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(Co-author)

2021 Development of Healthy Brownie from Three Colored Beans
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 20(1): 30-39. (TCI 2)
15 Feb 2021 TCI 2 ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(Co-author)

2020 Optimization of ultrasonic-assisted extraction of polysaccharides from purple glutinous rice bran (Oryza sativa L.) and their antioxidant activities
Scientific Reports volume 10, Article number: 10410 (2020)
26 Jun 2020 ISI Q1 ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(First author)

2017 Antioxidant and immunomodulatory activities of sulphated polysaccharides from purple glutinous rice bran (Oryza sativa L.)
International Journal of Food Science & Technology, 2018; 53, 994-1004.
14 Nov 2017 SJR Q1 ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(First author)

2017 Antioxidant and Antimicrobial Properties of Polysaccharides from Rice Brans
Chiang Mai Journal of Science 2017; 45(3), 1372-1382.
6 Feb 2017 SJR Q4 ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164