เลือกชื่อ :
ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์
Dr.Siriluck Surin
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  ศิริลักษณ์ สุรินทร์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Siriluck Surin
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร, การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
อีเมลล์ :  siriluck.srn@gmail.com  , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  02 549 4165 ,
โทรสาร :
Scopus ID : 55317094600
H-Index :
4
Updated 2023-6-28
โครงการวิจัย
2566

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Central II Food Valley by RMUTT (Functional food and Personalized food)
งบประมาณ : 550,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 28 April 2023 - 27 April 2024
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2566

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Central II Food Valley by RMUTT (Functional food and Personalized food)
งบประมาณ : 509,999 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 28 April 2023 - 27 April 2024
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2566
Characterization of avocado seed fat properties and its application in mayonnaise products

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 400,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2566
Development of nanobubble in bacteriocin solution for self-life extension of agriculture and food product

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 400,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2566

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.)
งบประมาณ : 600,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 May 2023 - 30 April 2024
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2565
Development of anti-bacterial bio-cellulose film for food safety package

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2021 - 30 September 2022
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2565

แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ชื่อทุน : ภายใต้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป)
งบประมาณ : 165,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 30 March 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2565

แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ชื่อทุน : ภายใต้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ตามแนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอป)
งบประมาณ : 150,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 30 March 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2564

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อทุน : RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง : ศูนย์การพัฒนากระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบพื้นถิ่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
งบประมาณ : 542,850 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 10 September 2021 - 9 September 2022
หัวหน้าโครงการ : ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2564

แหล่งทุน : ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อทุน : ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
งบประมาณ : 172,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 November 2021 - 1 July 2022
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2564
Improving properties of Hom Thong banana flour using hydrocolloids and proteins to imitate wheat flour for bakery products

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
งบประมาณ : 265,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 16 May 2021 - 15 November 2021
หัวหน้าโครงการ : ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2563

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชื่อทุน : โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP)
งบประมาณ : 400,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 23 September 2020 - 23 May 2021
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
 รูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์
2022
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 14 September 2022
รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัย มาใช้ประโยชน์ในการต่อยอดองค์ความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาแป้งกล้วยให้มีสมบัติที่สามารถทดแทนแป้งสาลีได้ เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ขนมอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการใช้แป้งสาลีที่อาจก่อให้เกิดการแพ้โปรตีนกลูเต็นได้
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2566 การใช้ประโยชน์ผลผลิตทางการเกษตรในตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อเทียมบดเพื่อสุขภาพ
ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
ฟาร์มสบายใจ 1 May 2023
2566 การเพิ่มฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเครื่องดื่มมัลเบอร์รี่ด้วยจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก
ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์มัลเบอร์รี่ กลุ่มสวนชนาภัทร 28 Apr 2023
2566 การพัฒนาฟองอากาศนาโนในสารละลายแบคเทอริโอซินเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหาร
ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท พรีมากรีน จำกัด, โรงงานขนมจีนโดยกลุ่มสตรีชุมชนราชธานี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 1 Oct 2022
2564 การพัฒนาเส้นโปรตีนสูงกึ่งสำเร็จรูป
ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
มหาวิทยาลัยศิลปากร 29 Oct 2021
2565 การพัฒนาฟิล์มเซลลูโลสชีวภาพต้านทานแบคทีเรียสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย
ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท พรีมากรีน จำกัด 1 Oct 2021
2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่ดัชนีน้ำตาลต่ำในรูปแบบของส่วนผสมแป้งกล้วยกึ่งสำเร็จรูป
ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์
บริษัท ไบโอฟอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 9 Sep 2021
2564 การปรับปรุงคุณสมบัติแป้งกล้วยหอมทองด้วยไฮโดรคอลลอยด์และโปรตีนให้มีสมบัติใกล้เคียงแป้งสาลีสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี
ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด 16 May 2021
2563 การปรับปรุงคุณภาพไข่มุกสูตรลดแป้งเพื่อลดการอืดน้ำด้วยการประยุกต์ใช้วัสดุผสม (composite materials) ควบคู่กับการใช้เฮอร์เดิลเทคนิค (hurdle technique)
ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัทโพเทนเชียลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด 23 Sep 2020
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Effect of Hydrocolloids and Protein Sources on The Physicochemical Properties of Unripe Banana Flour and Characteristics of Gluten-Free Banana Flour Cookie
The 25th Food Innovation Asia Conference 2023: The Future Food for Sustainability, Health and Well-being, Bitec, Bangkok, THAILAND, 15-17 June 2023, 373-383
17 Jun 2023 Proceedings (Inter) ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(Corresponding author)

2023 Substitution of Wheat Flour with Unripe Banana (Musa Sapientum Linn.Fam) Flour in Brownie Product
The 25th Food Innovation Asia Conference 2023: The Future Food for Sustainability, Health and Well-being, Bitec, Bangkok, THAILAND, 15-17 June 2023, 373-383
17 Jun 2023 Proceedings (Inter) ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(Corresponding author)

2022 The Study of Melon Pulp Color on Physicochemical Properties and Antioxidant Activity of Melon Juices and Melon Powders
The 11th Rajamangala University of Technology International Conference "RMUT Driving toward Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development" Royal Cliff Grand Hotel, Pattaya, Bang Lamung, Chonburi, Thailand. 18-20 May 2022
20 May 2022 Proceedings (Inter) ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(First author)

2021 Effect of using riceberry flour and xanthan gum on physical properties and estimated glycemic index of steamed rice cakes: optimization by D-optimal mixture design approach
Journal of Food Science and Technology (2021)
20 Mar 2021 SCOPUS Q2 ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(Co-author)

2021 Development of Healthy Brownie from Three Colored Beans
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 20(1): 30-39. (TCI 2)
15 Feb 2021 TCI 2 ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(Co-author)

2020 Optimization of ultrasonic-assisted extraction of polysaccharides from purple glutinous rice bran (Oryza sativa L.) and their antioxidant activities
Scientific Reports volume 10, Article number: 10410 (2020)
26 Jun 2020 ISI Q1 ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(First author)

2017 Antioxidant and immunomodulatory activities of sulphated polysaccharides from purple glutinous rice bran (Oryza sativa L.)
International Journal of Food Science & Technology, 2018; 53, 994-1004.
14 Nov 2017 SJR Q1 ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(First author)

2017 Antioxidant and Antimicrobial Properties of Polysaccharides from Rice Brans
Chiang Mai Journal of Science 2017; 45(3), 1372-1382.
6 Feb 2017 SJR Q4 ศิริลักษณ์ สุรินทร์
(First author)

รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2023
The best high potential entrepreneur award RMUTT 2023

ผลงาน : Kaimee(ไคมี่)
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : โครงการการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ไปสู่เชิงพาณิชย์ กิจกรรม 2 Startup-Prototype Pitching วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงภาพยนตร์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี 7 July 2023
วันที่ได้รับรางวัล : 7 July 2023
ผู้รับรางวัล : ศิริลักษณ์ สุรินทร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
บริการวิชาการ
2566
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
งบประมาณ : 28,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 13 May 2023
วันที่สิ้นสุด : 14 May 2023

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164