เลือกชื่อ :
ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
Dr.Waleewan Changpasert
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Waleewan Changpasert
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  Antioxidant and phytochemical analysis, Microalgae cultivation, การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระ, การเพาะเลี้ยงและวิเคราะห์สารสำคัญในสาหร่าย
อีเมลล์ :  waleewan_c@rmutt.ac.th  , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  02 549 4165 ,
โทรสาร :
Scopus ID : 57216801918
H-Index :
1
Updated 2022-6-3
โครงการวิจัย
2566

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อทุน : การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Central II Food Valley by RMUTT (Functional food and Personalized food)
งบประมาณ : 502,310 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 28 April 2023 - 27 April 2024
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2566
Influence of Lactic Acid Fermentation fo Avocado Puree on Quality of antioxidant, and Bioaccessibility of Phenolic Compound

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
หัวหน้าโครงการ : ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2566
Potential of wild mushroom extracts used as prebiotics for synbiotic powder production by spray drying technology

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 400,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2565
The production of dietary fiber powder from ripe coffee skin & cherry pulp

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 December 2021 - 30 September 2022
หัวหน้าโครงการ : ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2564

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อทุน : RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง : ศูนย์การพัฒนากระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบพื้นถิ่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
งบประมาณ : 591,250 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 10 September 2021 - 9 September 2022
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2564
Development of Homemade Hom Thong Banana Jam Production

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
งบประมาณ : 250,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 16 May 2021 - 15 November 2022
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2564
Functional Properties and Sensory Profiles of Non-dairy Creamer from Hom-thong Banana Flour

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
งบประมาณ : 240,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 16 May 2021 - 15 November 2022
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
 รูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์
2022
บริษัท ไบโอฟอร์มอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 15 September 2022
รายละเอียด : ได้นำองค์ความรู้จากโครงการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดองคืความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่ามากขึ้น
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

2022
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 14 September 2022
รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัย มาต่อยอดองคืความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสินค้าจากแป้งกล้วยให้สามารถเป็นครียมเทียมสำหรับส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมเครื่องดื่มที่หลากหลาย เช่น กาแฟ เป็นต้น
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร

โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2566 การพัฒนาเครื่องดื่มอามาซาเกะโพรไบโอติกที่มีฤทธิ์เชิงหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพจากวัตถุดิบท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีและปทุมธานี
ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด 28 Apr 2023
2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยป๊อปจากแป้งกล้วยหอมทองปทุมธานี
ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท ไบโอฟอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล 9 Sep 2021
2564 การผลิตแยมกล้วยหอมทองโฮมเมด
ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท คิงฟรุทส์ จำกัด อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบึงชำอ้อ ต.หนองเสือ จ.ปทุมธานี, องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองเสือ 16 May 2021
2564 คุณสมบัติเชิงหน้าที่และเค้าโครงกลิ่นของครีมเทียมจากแป้งกล้วย
ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด 16 May 2021
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2020 Optimized process parameters for production of Chlorella pyrenoidosa biomass and lipids using response surface methodology
Aquaculture International volume 28, pages1213–1226 (2020)
25 Feb 2020 SCOPUS Q2 วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

2019 Effect of microalgal diets and its biochemical composition on growth and survival of Asiatic freshwater clam
Malaysian Applied Biology, 48(4): 61–67.
30 Nov 2019 SCOPUS Q3 วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

2019 Effect of Microalgal diets and Its biochemical Composition on Growth and Survival of Asiatic Freshwater Clam
The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference, Thailand, July 5-6, 2019. (Proceedings (Inter)
6 Jul 2019 Proceedings (Inter) วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

2017 Optimization of Growth and Biochemical Composition of Microalgae, Scenedesmus acutus Under various Media and temperature
Huachiew Chalermprakiet University 5th International Conference on Theme “Research to Serve Society”, Samut Prakan, Thailand, May 26, 2017. (Proceedings (Inter)
26 May 2017 Proceedings (Inter) วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

2016 Effect of media, light intensity and temperature on growth optimization and pigment contents of Chlorella pyrenoidosa, Ourococcus multisporus and Cyclotella cryptica
The 7th Rajamangala University of Technology International Conference, Thailand, August 24-26, 2016. (Proceedings (Inter)
26 Aug 2016 Proceedings (Inter) วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

2016 Effect of pH on Growth of Microalgae (Poster)
The fisheries society of Taiwan 2015 Annual meeting, Taiwan, January 19, 2016. (Poster)
19 Jan 2016 Proceedings (Inter) วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

2015 Water Quality Monitoring and Phytoplankton communities in Rama IX Lake , Pathumthani Province after flood disaster in 2011
Burapha Science Journal, 191: 91-108
25 Aug 2015 TCI 1 วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

2014 The Efficiency and the Effect of Copper Sulfate for Toxic Algae Elimination in Water Sources in the Air Force compound, Donmuang
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 18 (2556) 1 : 153-165
26 Mar 2014 TCI 1 วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(Co-author)

2011 The investigation of periphytic algae in Lotus pond. (Poster)
The 28th MST Annual Conference, Chiang Rai, Thailand, January 5-7, 2011.
7 Jan 2011 Proceedings วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
2023
สูตรและกรรมวิธีการผลิตกล้วยป๊อป

เลขที่คำขอ : 2303000840
วันที่ยื่นคำขอ : 24 March 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2023
กระบวนการเตรียมกากถั่วเหลือหมักจุลินทรีย์โปรไบโอติกแลคโตบาซิลลัส แพลนทารัม (Lactobacillus plantarum) อบแห้งด้วยรังสีอินฟาเรด เพื่อใช้เป็นสารเสริมในอาหารสัตว์

เลขที่คำขอ : 2303000165
วันที่ยื่นคำขอ : 24 January 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2023
โล่รางวัลระดับดี

ผลงาน : นวัตกรรมผงปรุงรสโซเดียมต่ำจากผักไชยา: ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโรคไต
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานมหกรรมวิจัยและนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน RMUTT Research and Innovation Fair for Sustainable Change 2023 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 23 August 2023
ผู้รับรางวัล : วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2023
The best high potential entrepreneur award RMUTT 2023

ผลงาน : สาหร่ายโรยข้าวจากผักไชยา
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : โครงการการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ต่อยอดแนวความคิด สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ไปสู่เชิงพาณิชย์ กิจกรรม 2 Startup-Prototype Pitching วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ โรงภาพยนตร์ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี
วันที่ได้รับรางวัล : 7 July 2023
ผู้รับรางวัล : วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022
รางวัลเหรียญทองแดง

ผลงาน : ผลิตภัณฑ์ซีเรียลอัดแท่งเสริมโปรตีนทางเลือก
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา กลุ่มผลางนด้านวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี/การแพทย์แผนไทย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022 20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022
รางวัลเหรียญทองแดง

ผลงาน : เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากกระบกและผำเพื่อสุขภาพ (Wolffia-wild almond drink shot
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สาขาเกษตรและอาหาร ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
วันที่ได้รับรางวัล : 20 May 2022
ผู้รับรางวัล : วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
บริการวิชาการ
2566
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
งบประมาณ : 28,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 13 May 2023
วันที่สิ้นสุด : 14 May 2023
2565
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
งบประมาณ : 40,700 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 23 April 2022
วันที่สิ้นสุด : 11 May 2022

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164