เลือกชื่อ :
ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
Dr.Waleewan Changpasert
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Waleewan Changpasert
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  Antioxidant and phytochemical analysis, Microalgae cultivation, การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระ, การเพาะเลี้ยงและวิเคราะห์สารสำคัญในสาหร่าย
อีเมลล์ :  waleewan_c@rmutt.ac.th  , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  02 549 4165 ,
โทรสาร :
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2566 การศึกษาประสิทธิภาพของการหมักพิวเร่อะโวกาโดด้วยแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกที่มีผลต่อสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีนอลิก
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
300,000 1 Oct 2022
2566 ศักยภาพของสารสกัดจากเห็ดป่าสำหรับใช้เป็นพรีไบโอติกซ์ในการผลิตเป็นซินไบโอติกส์ผลด้วยเทคโนโลยีการทำแห้งแบบพ่นฝอย
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

400,000 1 Oct 2022
2565 การศึกษาการผลิตผงใยอาหารจากส่วนเปลือกและเนื้อผลกาแฟสดระยะสุก
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
50,000 1 Dec 2021
2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยป๊อปจากแป้งกล้วยหอมทองปทุมธานี
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อทุน : RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง : ศูนย์การพัฒนากระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบพื้นถิ่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

591,250 9 Sep 2021
2564 การผลิตแยมกล้วยหอมทองโฮมเมด
แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

250,000 16 May 2021
2564 คุณสมบัติเชิงหน้าที่และเค้าโครงกลิ่นของครีมเทียมจากแป้งกล้วย
แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

240,000 16 May 2021
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
ปีรูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยวันที่นำไปใช้ประโยชน์
2022 หน่วยงาน : บริษัท ไบโอฟอร์มอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รายละเอียด : ได้นำองค์ความรู้จากโครงการวิจัย ไปใช้ประโยชน์ต่อยอดองคืความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีมูลค่ามากขึ้น
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยป๊อปจากแป้งกล้วยหอมทองปทุมธานี
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ชื่อทุน : RAINS for Thailand Food Valley ภาคกลาง : ศูนย์การพัฒนากระบวนการผลิตและสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบพื้นถิ่นสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
15 Sep 2022
2022 หน่วยงาน : บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด

รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัย มาต่อยอดองคืความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสินค้าจากแป้งกล้วยให้สามารถเป็นครียมเทียมสำหรับส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรมเครื่องดื่มที่หลากหลาย เช่น กาแฟ เป็นต้น
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
คุณสมบัติเชิงหน้าที่และเค้าโครงกลิ่นของครีมเทียมจากแป้งกล้วย
แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
14 Sep 2022
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2564 การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยป๊อปจากแป้งกล้วยหอมทองปทุมธานี
ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท ไบโอฟอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล 9 Sep 2021
2564 การผลิตแยมกล้วยหอมทองโฮมเมด
ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท คิงฟรุทส์ จำกัด อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบึงชำอ้อ ต.หนองเสือ จ.ปทุมธานี, องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองเสือ 16 May 2021
2564 คุณสมบัติเชิงหน้าที่และเค้าโครงกลิ่นของครีมเทียมจากแป้งกล้วย
ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด 16 May 2021
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2020 Optimized process parameters for production of Chlorella pyrenoidosa biomass and lipids using response surface methodology
Aquaculture International volume 28, pages1213–1226 (2020)
25 Feb 2020 SCOPUS Q2 วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

2019 Effect of microalgal diets and its biochemical composition on growth and survival of Asiatic freshwater clam
Malaysian Applied Biology, 48(4): 61–67.
30 Nov 2019 SCOPUS Q3 วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

2019 Effect of Microalgal diets and Its biochemical Composition on Growth and Survival of Asiatic Freshwater Clam
The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference, Thailand, July 5-6, 2019. (Proceedings (Inter)
6 Jul 2019 Proceedings (Inter) วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

2017 Optimization of Growth and Biochemical Composition of Microalgae, Scenedesmus acutus Under various Media and temperature
Huachiew Chalermprakiet University 5th International Conference on Theme “Research to Serve Society”, Samut Prakan, Thailand, May 26, 2017. (Proceedings (Inter)
26 May 2017 Proceedings (Inter) วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

2016 Effect of media, light intensity and temperature on growth optimization and pigment contents of Chlorella pyrenoidosa, Ourococcus multisporus and Cyclotella cryptica
The 7th Rajamangala University of Technology International Conference, Thailand, August 24-26, 2016. (Proceedings (Inter)
26 Aug 2016 Proceedings (Inter) วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

2016 Effect of pH on Growth of Microalgae (Poster)
The fisheries society of Taiwan 2015 Annual meeting, Taiwan, January 19, 2016. (Poster)
19 Jan 2016 Proceedings (Inter) วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

2015 Water Quality Monitoring and Phytoplankton communities in Rama IX Lake , Pathumthani Province after flood disaster in 2011
Burapha Science Journal, 191: 91-108
25 Aug 2015 TCI 1 วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

2014 The Efficiency and the Effect of Copper Sulfate for Toxic Algae Elimination in Water Sources in the Air Force compound, Donmuang
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 18 (2556) 1 : 153-165
26 Mar 2014 TCI 1 วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(Co-author)

2011 The investigation of periphytic algae in Lotus pond. (Poster)
The 28th MST Annual Conference, Chiang Rai, Thailand, January 5-7, 2011.
7 Jan 2011 Proceedings วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2022 รางวัลเหรียญทองแดง ผลิตภัณฑ์ซีเรียลอัดแท่งเสริมโปรตีนทางเลือก
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทผลงานระดับอุดมศึกษา/นักศึกษา กลุ่มผลางนด้านวิทยาศาสตร์และเทคดนโลยี/การแพทย์แผนไทย ในงานการประชุมวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022 20 May 2022
20 May 2022
วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
2022 รางวัลเหรียญทองแดง เครื่องดื่มสกัดเข้มข้นจากกระบกและผำเพื่อสุขภาพ (Wolffia-wild almond drink shot
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สาขาเกษตรและอาหาร ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรม Royal Cliff Grand Hotel Pattaya จังหวัดชลบุรี 18-20 May 2022
20 May 2022
วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
บริการวิชาการ

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164