เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Waleewan Changpasert
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Antioxidant and phytochemical analysis, Microalgae cultivation, การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระ, การเพาะเลี้ยงและวิเคราะห์สารสำคัญในสาหร่าย : -
อีเมลล์:  waleewan_c@rmutt.ac.th  , 
โทรศัพท์:  02 549 4165 , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2564 การพัฒนาการผลิตแยมกล้วยหอมทองโฮมเมด
แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : ทุนภายใต้กรอบการวิจัย "การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่"
ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

250,000 16 May 2021
2564 คุณสมบัติเชิงหน้าที่และเค้าโครงกลิ่นของครีมเทียมจากแป้งกล้วย
แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : ทุนภายใต้กรอบการวิจัย "การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่"
ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

240,000 16 May 2021
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2564 การพัฒนาการผลิตแยมกล้วยหอมทองโฮมเมด
ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท คิงฟรุทส์ จำกัด อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบึงชำอ้อ ต.หนองเสือ จ.ปทุมธานี, องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองเสือ 16 May 2021
2564 คุณสมบัติเชิงหน้าที่และเค้าโครงกลิ่นของครีมเทียมจากแป้งกล้วย
ดร.วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด 16 May 2021
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2020 Optimized process parameters for production of Chlorella pyrenoidosa biomass and lipids using response surface methodology
Aquaculture International volume 28, pages1213–1226 (2020)
25 Feb 2020 SCOPUS Q2 วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

2019 Effect of microalgal diets and its biochemical composition on growth and survival of Asiatic freshwater clam
Malaysian Applied Biology, 48(4): 61–67.
30 Nov 2019 SCOPUS Q3 วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

2019 Effect of Microalgal diets and Its biochemical Composition on Growth and Survival of Asiatic Freshwater Clam
The 1st RMUTT Food Innovation and Smart Farm International Conference, Thailand, July 5-6, 2019. (Proceedings (Inter)
6 Jul 2019 Proceedings (Inter) วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

2017 Optimization of Growth and Biochemical Composition of Microalgae, Scenedesmus acutus Under various Media and temperature
Huachiew Chalermprakiet University 5th International Conference on Theme “Research to Serve Society”, Samut Prakan, Thailand, May 26, 2017. (Proceedings (Inter)
26 May 2017 Proceedings (Inter) วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

2016 Effect of media, light intensity and temperature on growth optimization and pigment contents of Chlorella pyrenoidosa, Ourococcus multisporus and Cyclotella cryptica
The 7th Rajamangala University of Technology International Conference, Thailand, August 24-26, 2016. (Proceedings (Inter)
26 Aug 2016 Proceedings (Inter) วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

2016 Effect of pH on Growth of Microalgae (Poster)
The fisheries society of Taiwan 2015 Annual meeting, Taiwan, January 19, 2016. (Poster)
19 Jan 2016 Proceedings (Inter) วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

2015 Water Quality Monitoring and Phytoplankton communities in Rama IX Lake , Pathumthani Province after flood disaster in 2011
Burapha Science Journal, 191: 91-108
25 Aug 2015 TCI 1 วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

2014 The Efficiency and the Effect of Copper Sulfate for Toxic Algae Elimination in Water Sources in the Air Force compound, Donmuang
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 18 (2556) 1 : 153-165
26 Mar 2014 TCI 1 วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(Co-author)

2011 The investigation of periphytic algae in Lotus pond. (Poster)
The 28th MST Annual Conference, Chiang Rai, Thailand, January 5-7, 2011.
7 Jan 2011 Proceedings วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164