เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ปิยนันท์ เทียบศรไชย  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Piyanan Teabsornchai
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   ,  piyanan.ann@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2558 การพัฒนาระบบวินิจฉัยโรคที่เกิดในสุนัขเบื้องต้น
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ปิยนันท์ เทียบศรไชย
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

50,000 1 Oct 2014
2558 การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้สมรรถนะของนักเรียนระดับประถมศึกษา 6 ในโรงเรียนต้นแบบจังหวัดปทุมธานี
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ปิยนันท์ เทียบศรไชย
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

50,000 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2016 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านสุขภาพกรณีศึกษา ห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 หัวข้อ “60ปี เทคโนตะโกรายสู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและโลจิสติกส์”
26 Jul 2016 Proceedings ปิยนันท์ เทียบศรไชย
(First author)

2016 การพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะต้นแบบสำหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 6 กรณีศึกษาโรงเรียนต้นแบบจังหวัดปทุมธานี
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชาติ (NCCIT 2016)
8 Jul 2016 Proceedings ปิยนันท์ เทียบศรไชย
(Co-author)

2015 เครื่องมือช่วยสร้างเอกสารการวางแผนการทดสอบซอฟต์แวร์
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
23 Dec 2015 Proceedings ปิยนันท์ เทียบศรไชย
(Co-author)

2015 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดดอกไม้ด้วยเทคนิคการหาเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด
การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 Aug 2015 Proceedings ปิยนันท์ เทียบศรไชย
(Co-author)

2014 A Study of Association Rules for Recommender System of Computer Science Seminar Topics Using Frequent Pattern Growth (FP-Growth) Algorithm
The 5th Rajamangala University of Technology International Conference (5th RMUTIC), July 23-25, 2014, Pranakornsriayuthaya, Thailand.
25 Jul 2014 Proceedings (Inter) ปิยนันท์ เทียบศรไชย
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164