เลือกชื่อ :
อาจารย์กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์
Lecturer Kittanapat Bandonnopparat
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Kittanapat Bandonnopparat
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาโท  
ความเชี่ยวชาญ :  Star evolution, Renewable energy, The relationship between lighting and the earth atmosphere
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2565 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลและพื้นที่ของกระแสไฟฟ้าสูงสุดของฟ้าฝ่าแบบ +CG และ -CG ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
แหล่งทุน : ทุนส่วนตัว
ชื่อทุน : ทุนส่วนตัว
กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์
  15 Mar 2022
2559 การพัฒนาเทคโนโลยีโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้านำมาใช้กับเครื่องปรับอากาศโดยตรง
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

196,200 1 Oct 2015
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2020 Estimation of the IC to CG Ratio Using JEM‐GLIMS and Ground‐Based Lightning Network Data
Journal of Geophysical Research: Atmospheres Volume 125, Issue 23, 16 December 2020
18 Nov 2020 SCOPUS Q1 กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164