เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  พงศกร สุนทรายุทธ์  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Pongsakorn Sunthrayuth
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   ,  sci_math@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2562 การปรับปรุงระเบียบวิธีทำซ้ำโดยใช้ระยะทางแบรกแมนสำหรับแก้ปัญหาร่วมจุดศูนย์แบบแยก
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ผศ.ดร.พงศกร สุนทรายุทธ์
100,000 1 Oct 2018
2560 เทคนิคการประมาณวางนัยทั่วไปสำหรับการแก้ปัญหาอสมการเชิงแปรผันและปัญหาจุดตรึง
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ผศ.ดร.พงศกร สุนทรายุทธ์
50,000 1 Oct 2016
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2021 Numerical Analysis of the Fractional-Order Nonlinear System of Volterra Integro-Differential Equations
Journal of Function Spaces Volume 2021 |Article ID 1537958
21 Oct 2021 ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

2021 Φ-HAAR WAVELET OPERATIONAL MATRIX METHOD FOR FRACTIONAL RELAXATION-OSCILLATION EQUATIONS CONTAINING Φ-CAPUTO FRACTIONAL DERIVATIVE
Journal of Function Spaces / 2021
11 Oct 2021 ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

2021 Convergence results of iterative algorithms for the sum of two monotone operators in reflexive Banach spaces
Applications of Mathematics
3 Sep 2021 SCOPUS Q3 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

2021 A generalized self-adaptive algorithm for the split feasibility problem in Banach
Bulletin of the Iranian Mathematical Society
24 Aug 2021 SCOPUS Q3 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

2021 The analysis of fractional-order Navier-Stokes model arising in the unsteady flow of a viscous fluid via Shehu transform
Journal of Function Spaces Volume 2021 |Article ID 1029196
10 Aug 2021 ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

2021 An inertial self-adaptive algorithm for the generalized split common null point problem in Hilbert spaces
Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo (2021)
18 Jul 2021 SCOPUS Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

2021 New Bregman projection methods for solving pseudo-monotone variational inequality problem
Journal of Applied Mathematics and Computing 2021
21 Jun 2021 ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

2021 Mann-type algorithms for solving the monotone inclusion problem and the fixed point problem in reflexive Banach spaces
Ricerche di Matematica (2021)
25 May 2021 SCOPUS Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

2021 The Comparative Study for Solving Fractional-Order Fornberg–Whitham Equation via ρ-Laplace Transform
Symmetry 2021, 13(5), 784;
1 May 2021 SCOPUS Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

2021 A modified Popov’s subgradient extragradient method for variational inequalities in Banach space
Journal of Nonlinear Functional Analysis 2021.
9 Mar 2021 SCOPUS Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

2021 Modified Tseng's splitting algorithms for the sum of two monotone operators in Banach spaces
AIMS Mathematics Volume 6, Issue 5, 2021, Pages 4873-4900
1 Mar 2021 ISI Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

2020 Strong convergence of a generalized forward-backward splitting method in reflexive banach spaces
Optimization
2 Sep 2020 SJR Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

2020 The generalized viscosity explicit rules for solving variational inclusion problems in Banach spaces
Optimization
7 Jun 2020 SJR Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

2020 Iterative Methods for Solving the Monotone Inclusion Problem and the Fixed Point Problem in Banach Spaces
Thai Journal of Mathematics Volume 18 Number 3 (2020) Pages 1225{1246
10 Jan 2020 SCOPUS Q4 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Co-author)

2019 STRONG CONVERGENCE OF A GENERAL VISCOSITY EXPLICIT RULE FOR THE SUM OF TWO MONOTONE OPERATORS IN HILBERT SPACES
Journal of Applied Analysis and Computation Volume 9, Number 6, December 2019, 2137-2155
31 Dec 2019 ISI Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

2019 An explicit parrallel algorithm for solving variational inclusion problem and fixed point problem in Banach spaces
Banach Journal of Mathematical Analysis volume 14, pages20–40(2020)
1 Dec 2019 SJR Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

2019 A modified extragradient method for variational inclusion and fixed point problems in Banach spaces
Applicable Analysis
30 Sep 2019 SJR Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

2019 Convergence Theorems for Generalized Viscosity Explicit Methods for Nonexpansive Mappings in Banach Spaces and Some Applications
Mathematics 2019, 7(2), 161; https://doi.org/10.3390/math7020161
11 Feb 2019 ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

2019 An iterative method with residual vectors for solving the fixed point and the split inclusion problems in Banach spaces
Computational and Applied Mathematics volume 38, Article number: 12 (2019)
22 Jan 2019 ISI Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

2019 Iterative methods with perturbations for the sum of two accretive operators in q-uniformly smooth Banach spaces
Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas January 2019, Volume 113, Issue 1, pp 203–223
1 Jan 2019 SJR Q2 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Co-author)

2018 On Solving the Split Feasibility Problem and the Fixed Point Problem in Banach Spaces
Thai Journal of Mathematics Vol 16 (2018) Proceeding the 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2018) at the Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, during July 16–18, 2018
4 Dec 2018 SJR Q3 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Corresponding author)

2018 The generalized viscosity explicit rules for a family of strictly pseudo-contractive mappings in a q-uniformly smooth Banach space
Journal of Inequalities and Applications (2018) 2018:167
11 Jul 2018 ISI Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Co-author)

2018 Convergence analysis of generalized viscosity implicit rules for a nonexpansive semigroup with gauge functions
Journal of Nonlinear Sciences and Applications Vol.11, Issue 9, pp.1031-1044 Accepted 2018-04-05
19 Jun 2018 SJR Q1 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

2017 A modified Halpern-type iteration with residual vector for multi-valued Bregman relatively nonexpansive mappings in reflexive Banach spaces
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) พงศกร สุนทรายุทธ์
(Co-author)

2016 The resolvent operator techniques with perturbations for finding zeros of maximal monotone operator and fixed point problems in Hilbert spaces
Thai Journal of Mathematics, Special Issue (ACFPTO2016), pp.1-21
8 Jul 2016 SJR Q4 พงศกร สุนทรายุทธ์
(First author)

2016 A New Multi-Step Iterative Algorithm for Approximating Common Fixed Points of a Finite Family of Multi-Valued Bregman Relatively Nonexpansive Mappings
Algorithms 2016, 9(2), 37; doi:10.3390/a9020037
30 May 2016 SJR Q3 พงศกร สุนทรายุทธ์
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2021 รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
18 January 2021
พงศกร สุนทรายุทธ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2019 นักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับดี นักวิจัยรุ่นใหม่
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
เครือข่ายวิจัยประชาชื่น 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
4 July 2019
พงศกร สุนทรายุทธ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164