เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา
Asst. Prof. Dr.Puripat Kantha
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  ภูริพัฒน์ กันธา
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Puripat Kantha
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  Piezoelectric Ceramics, Electro-ceramics, Glass-ceramics
อีเมลล์ :  pooripat141@gmail.com  ,  joonjanz_462@hotmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 24178267400
H-Index :
8
Updated 2023-6-28
โครงการวิจัย
2566

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2566
The Hydrogel Acne Patch containing External Skin Depurant Remedy Extract

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 400,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2565
Fabrication of Dental Glass-ceramic Based Lithium Disilicate/Leucite Glass Systems for Dental Restoration

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2021 - 1 October 2021
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2561

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
งบประมาณ : 600,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2561

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2017 - 30 September 2018
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2558

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2558

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Fabrication of PLA Based/Lithium Disilicate Glass Filaments for Dental Glass-ceramic Preparation by Fused Deposition of Ceramics
Polymer-Plastics Technology and Materials
20 Jul 2023 SCOPUS Q2 ภูริพัฒน์ กันธา
(Co-author)

2023 Preparation of Chromolaena odorata (Siam weed) loaded hydrogels and the effect of electrical potentials on the total flavonoids releasing behavior for wound healing application
Soft Materials
23 Apr 2023 SCOPUS Q2 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)

2022 Fabrication and characterization of polycaprolactone/cellulose acetate blended nanofiber mats containing sericin and fibroin for biomedical application
Scientific Reports
26 Dec 2022 SCOPUS Q1 ภูริพัฒน์ กันธา
(Co-author)

2019 Local structure and evolution of phase transformation in Bi0.18571 Na0.4871 La0.0172 TiO3 –BaTiO3 materials
Ceramics International Volume 46, Issue 5, 1 April 2020, Pages 5665-5670
5 Nov 2019 ISI Q1 ภูริพัฒน์ กันธา
(Co-author)

2019 Influence of Thermal Treatment Temperature on Phase Formation and Bioactivity of Glass-Ceramics Based on the SiO2-Na2O-CaO-P2O5 System
Key engineering materials Vol.798 pp.229-234
8 Apr 2019 SJR Q3 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)

2019 Relationship in dielectric, ferroelectric behaviors and large strain response of BaTiO3-doped (Bi0.4871Na0.4871)La0.0172TiO3 ceramics
Materials Research Express Vol.6 , No.6 (2019)
13 Mar 2019 SJR Q1 ภูริพัฒน์ กันธา
(Co-author)

2018 Effect of KNbO3 Addition on Diffuse Phase Transition and Dielectric Properties of Bi0.5Na0.5TiO3 Ceramics
Integrated Ferroelectrics vol.187 pp.129-137
5 Apr 2018 SJR Q3 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)

2018 Ferroelectric and Piezoelectric Properties of Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3 Ceramic with Various Sintering Times
Integrated Ferroelectrics vol.187 pp.138-146
5 Apr 2018 SJR Q3 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)

2017 Piezoelectric and Ferroelectric Properties of KNbO3 Added Bi0.5Na0.5TiO3 Ceramics
Key Engineering Materials vol.751 pp.384-389
1 Aug 2017 SJR Q3 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)

2017 Diffuse Phase Transition and Dielectric Properties of Lead-Free Zr-Doped BCTS Ceramics
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.259-262
6 Jun 2017 SJR Q4 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)

2017 Effect of Sintering Method on the Microstructure and Dielectric Properties of Lead-Free BCZT Ceramics
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.263-26
6 Jun 2017 SJR Q4 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)

2017 Elemental Composition and Crystal Phases of Carbonized Spent Coffee Grounds (60SCI-2.3-52)
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.172-175
6 Jun 2017 SJR Q4 ภูริพัฒน์ กันธา
(Co-author)

รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2016
Best Poster Presentation

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the green innovative society” ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
วันที่ได้รับรางวัล : 24 June 2016
ผู้รับรางวัล : ภูริพัฒน์ กันธา
สาขาวิชาฟิสิกส์
บริการวิชาการ
2562
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 60,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 7 March 2009
วันที่สิ้นสุด : 9 March 2019

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164