เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ภูริพัฒน์ กันธา  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Puripat Kantha
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Piezoelectric Ceramics, Electro-ceramics, Glass-ceramics : -
อีเมลล์:  pooripat141@gmail.com  ,  joonjanz_462@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2565 การประดิษฐ์แก้วเซรามิกทัตกรรมระบบลิเทียมไดซิลิเกต/ลูไซต์สำหรับการบูรณะทางทันตกรรม
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

300,000 1 Oct 2021
2561 การพัฒนาเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วชนิด BCZT ด้วยการเจือสาร BCTS สำหรับการประยุกต์ใช้ในการเก็บเกี่ยวพลังงาน
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา
600,000 3 Apr 2017
2561 อิทธิพลของสารเจือทินออกไซด์ต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว BCZT
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา
300,000 1 Oct 2017
2558 การศึกษาผลกระทบของสารเจือเซอร์โคเนียมต่อสมบัติของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว BCTS
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา
50,000 1 Oct 2014
2558 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของวัสดุผสมเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีการเติมคาร์บอน
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ผศ.ดร.ภูริพัฒน์ กันธา
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

50,000 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2020 Local structure and evolution of phase transformation in Bi0.18571 Na0.4871 La0.0172 TiO3 –BaTiO3 materials
Ceramics International Volume 46, Issue 5, 1 April 2020, Pages 5665-5670
1 Apr 2020 ISI Q1 ภูริพัฒน์ กันธา
(Co-author)

2019 Influence of Thermal Treatment Temperature on Phase Formation and Bioactivity of Glass-Ceramics Based on the SiO2-Na2O-CaO-P2O5 System
Key engineering materials Vol.798 pp.229-234
8 Apr 2019 SJR Q3 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)

2019 Relationship in dielectric, ferroelectric behaviors and large strain response of BaTiO3-doped (Bi0.4871Na0.4871)La0.0172TiO3 ceramics
Materials Research Express Vol.6 , No.6 (2019)
13 Mar 2019 SJR Q1 ภูริพัฒน์ กันธา
(Co-author)

2018 Effect of KNbO3 Addition on Diffuse Phase Transition and Dielectric Properties of Bi0.5Na0.5TiO3 Ceramics
Integrated Ferroelectrics vol.187 pp.129-137
5 Apr 2018 SJR Q3 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)

2018 Ferroelectric and Piezoelectric Properties of Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3 Ceramic with Various Sintering Times
Integrated Ferroelectrics vol.187 pp.138-146
5 Apr 2018 SJR Q3 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)

2017 Piezoelectric and Ferroelectric Properties of KNbO3 Added Bi0.5Na0.5TiO3 Ceramics
Key Engineering Materials vol.751 pp.384-389
1 Aug 2017 SJR Q3 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)

2017 Diffuse Phase Transition and Dielectric Properties of Lead-Free Zr-Doped BCTS Ceramics
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.259-262
6 Jun 2017 SJR Q4 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)

2017 Effect of Sintering Method on the Microstructure and Dielectric Properties of Lead-Free BCZT Ceramics
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.263-26
6 Jun 2017 SJR Q4 ภูริพัฒน์ กันธา
(First author)

2017 Elemental Composition and Crystal Phases of Carbonized Spent Coffee Grounds (60SCI-2.3-52)
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.172-175
6 Jun 2017 SJR Q4 ภูริพัฒน์ กันธา
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2016 Best Poster Presentation
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 7th RMUTP International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Development: Challenges towards the green innovative society” ระหว่างวันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
24 June 2016
ภูริพัฒน์ กันธา
สาขาวิชาฟิสิกส์
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164