เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  มงคล ทาทอง  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Mongkol Tatong
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2562 สมบัติบางประการของลำดับเพลล์ ลำดับเพลล์-ลูคัสและลำดับโมดิไฟด์เพลล์
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
มงคล ทาทอง
20,000 1 Oct 2018
2562 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคไขเลือดออกโดยใช้วิธีการทำเหมืองข้อมูล
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
มงคล ทาทอง
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

300,000 1 Oct 2018
2560 การพัฒนาแบบจำลองการระบาดของโรคไข้เลือดออก
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
มงคล ทาทอง
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

343,000 1 Oct 2016
2560 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบเกาะกลุ่มอย่างยั่งยืนในกลุ่มจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
มงคล ทาทอง
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

400,000 1 Oct 2016
2560 สมบัติบางประการของลำดับฟีโบนักชีและลำดับลูคัส
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
มงคล ทาทอง
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

150,000 1 Oct 2016
2559 การประยุกต์ทฤษฎีกราฟกับปัญหาขนส่ง
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
มงคล ทาทอง
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

30,000 1 Oct 2015
2559 ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
มงคล ทาทอง
15,000 1 Oct 2015
2558 การวิเคราะห์ความเสถียรภาพของวิธีอิชิกาวาปรับปรุงสำหรับสมการอินทิกรัลเชิงเส้น
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
มงคล ทาทอง
40,000 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2020 Generalized Identities for third order Pell Number, Pell-Lucus Number and Modified Pell Number
Science and Technology RMUTT Journal Vol.10 No.1 (2020) : 96-106
30 Jun 2020 TCI 2 มงคล ทาทอง
(First author)

2018 Generalized Identities Related for the Fibonacci Number, Lucas Number, Fibonacci-Like Number and Generalized Fibonacci-Like Number By Matrix Method
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 78-88
31 Jan 2018 TCI 1 มงคล ทาทอง
(First author)

2018 Generalized Identities Related for The k-Fibonacci Number, The k-Lucas Number and k-Fibonacci-Like Number
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 68-77
31 Jan 2018 TCI 1 มงคล ทาทอง
(First author)

2017 On The k-Fibonacci-like Number
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) มงคล ทาทอง
(First author)

2017 Some Properties of the (p,q) - Fibonacci Number and (p,q) - Lucas Number
International Journal of GEOMATE, vol.13, Issue 37, pp.16-19
1 Sep 2017 SJR Q3 มงคล ทาทอง
(Co-author)

2016 Multiplicative Pulsating 3-Fibonacci Sequence
Math Journal by the Mathematical Association of Thailand. 2016; 61(688), 15-25
31 Dec 2016 TCI 2 มงคล ทาทอง
(Co-author)

2016 Some Properties of the product of (p,q) - Fibonacci and (p,q) - Lucas Number
The Second International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE2016). November 21-23, 2016. (ประเทศญี่ปุ่น)
23 Nov 2016 Proceedings (Inter) มงคล ทาทอง
(Co-author)

2015 Some Properties of (p,q) - Fibonacci Numbers
Science and Technology RMUTT Journal Vol.5 2015 No.2 (2015) : 17-21
1 Dec 2015 TCI 1 มงคล ทาทอง
(Co-author)

2015 ON THE DIOPHANTINE EQUATION (p + 1)^2x + q^y = z^2
International Journal of Pure and Applied Mathematics Volume 103 No. 2 2015, 155-158
1 Oct 2015 SJR Q3 มงคล ทาทอง
(First author)

2015 SOLUTION OF THE DIOPHANTINE EQUATION (2k − 1)^x + (2^k)^y = z^2
International Journal of Pure and Applied Mathematics Volume 103 No. 2 2015, 159-162
1 Oct 2015 SJR Q3 มงคล ทาทอง
(Co-author)

2014 Applications of the Extragradient Approximation Method for Variational Inequality Problem
International Journal of Pure and Applied Mathematics Volume 94 No. 4 2014, 461-475
31 Dec 2014 SJR Q3 มงคล ทาทอง
(First author)

2012 On the Diophantine Equation p^x+p^y=z^2
The 15th International Conference on International Academy Physical Sciences (CONIAPS XV), December 9-13, 2012. (ประเทศไทย)
13 Dec 2012 Proceedings (Inter) มงคล ทาทอง
(First author)

2012 An Extragradient Approximation Method for Variational Inequality Problem on Fixed Point Problem of Nonexpensive Mappings and Monotone Mappings
Archivum Mathematicum, vol. 48 (2012), issue 1, pp. 45-59
31 Jan 2012 SJR Q3 มงคล ทาทอง
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164