เลือกชื่อ :
ผศ.มงคล ทาทอง
Asst. Prof.Mongkol Tatong
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  มงคล ทาทอง
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Mongkol Tatong
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาโท  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 55193494000
H-Index :
3
Updated 2022-6-3
โครงการวิจัย
2562

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ : 20,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มงคล ทาทอง
สาขาวิชา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2562
Relationship between factors related to dengue fever using data mining methods

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
สาขาวิชา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 343,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
สาขาวิชา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 400,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
สาขาวิชา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 150,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
สาขาวิชา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2559

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ : 30,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2015 - 30 September 2016
สาขาวิชา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2559

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ : 15,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2015 - 30 September 2016
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มงคล ทาทอง
สาขาวิชา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2558

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ : 40,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
หัวหน้าโครงการ : ผศ.มงคล ทาทอง
สาขาวิชา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 The Differential Equation in Terms of Jacobsthal and Jacobsthal-Lucas Numbers
Progress in Applied Science and Technology (PAST) Vol. 13 No. 1 (2023): January - April 2023
9 Feb 2023 TCI 1 มงคล ทาทอง
(First author)

2022 Some Identities of the Modified (s,t) Jacobsthal and Modified (s,t) Jacobsthal – Lucas Numbers by the Matrix Method
Vol 27, No 1 (2022) Burapha Science Journal Volume 27 (No.1) January - April 2022
30 Apr 2022 TCI 1 มงคล ทาทอง
(First author)

2021 Matrix Sequences in Terms of Gaussian Pell Polynomial, Gaussian Modified Pell Polynomial, Gaussian Pell Number, Gaussian Pell-Lucas Number, Gaussian Modified Pell Number, Pell Polynomial, Pell-Lucas Polynomial and Modified Pell Polynomial
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา Vol. 26 No. 1 (2564)
2 Jun 2021 TCI 1 มงคล ทาทอง
(First author)

2020 Generalized Identities for third order Pell Number, Pell-Lucus Number and Modified Pell Number
Science and Technology RMUTT Journal Vol.10 No.1 (2020) : 96-106
30 Jun 2020 TCI 2 มงคล ทาทอง
(First author)

2018 Generalized Identities Related for the Fibonacci Number, Lucas Number, Fibonacci-Like Number and Generalized Fibonacci-Like Number By Matrix Method
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 78-88
31 Jan 2018 TCI 1 มงคล ทาทอง
(First author)

2018 Generalized Identities Related for The k-Fibonacci Number, The k-Lucas Number and k-Fibonacci-Like Number
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 หน้า 68-77
31 Jan 2018 TCI 1 มงคล ทาทอง
(First author)

2017 On The k-Fibonacci-like Number
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) มงคล ทาทอง
(First author)

2017 Some Properties of the (p,q) - Fibonacci Number and (p,q) - Lucas Number
International Journal of GEOMATE, vol.13, Issue 37, pp.16-19
1 Sep 2017 SJR Q3 มงคล ทาทอง
(Co-author)

2016 Multiplicative Pulsating 3-Fibonacci Sequence
Math Journal by the Mathematical Association of Thailand. 2016; 61(688), 15-25
31 Dec 2016 TCI 2 มงคล ทาทอง
(Co-author)

2016 Some Properties of the product of (p,q) - Fibonacci and (p,q) - Lucas Number
The Second International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE2016). November 21-23, 2016. (ประเทศญี่ปุ่น)
23 Nov 2016 Proceedings (Inter) มงคล ทาทอง
(Co-author)

2015 Some Properties of (p,q) - Fibonacci Numbers
Science and Technology RMUTT Journal Vol.5 2015 No.2 (2015) : 17-21
1 Dec 2015 TCI 1 มงคล ทาทอง
(Co-author)

2015 ON THE DIOPHANTINE EQUATION (p + 1)^2x + q^y = z^2
International Journal of Pure and Applied Mathematics Volume 103 No. 2 2015, 155-158
1 Oct 2015 SJR Q3 มงคล ทาทอง
(First author)

2015 SOLUTION OF THE DIOPHANTINE EQUATION (2k − 1)^x + (2^k)^y = z^2
International Journal of Pure and Applied Mathematics Volume 103 No. 2 2015, 159-162
1 Oct 2015 SJR Q3 มงคล ทาทอง
(Co-author)

2014 Applications of the Extragradient Approximation Method for Variational Inequality Problem
International Journal of Pure and Applied Mathematics Volume 94 No. 4 2014, 461-475
31 Dec 2014 SJR Q3 มงคล ทาทอง
(First author)

2012 On the Diophantine Equation p^x+p^y=z^2
The 15th International Conference on International Academy Physical Sciences (CONIAPS XV), December 9-13, 2012. (ประเทศไทย)
13 Dec 2012 Proceedings (Inter) มงคล ทาทอง
(First author)

2012 An Extragradient Approximation Method for Variational Inequality Problem on Fixed Point Problem of Nonexpensive Mappings and Monotone Mappings
Archivum Mathematicum, vol. 48 (2012), issue 1, pp. 45-59
31 Jan 2012 SJR Q3 มงคล ทาทอง
(Co-author)

บริการวิชาการ
2567
ประเภทให้การบริการ : ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียน
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
งบประมาณ : 0 บาท
สถานะโครงการ : ขออนุมัติแล้ว
วันที่เริ่ม : 2 December 2023
วันที่สิ้นสุด : 27 January 2024
2566
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
งบประมาณ : 34,200 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 25 May 2023
วันที่สิ้นสุด : 25 May 2023
2561
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 27,300 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 24 February 2018
วันที่สิ้นสุด : 25 February 2018

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164