เลือกชื่อ :
ดร.มรกต พุทธกาล
Dr.Moragote Buddhakala
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  มรกต พุทธกาล
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Moragote Buddhakala
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  Synchrotron Radiation Application, Alternative Energy, Artificial Intelligence
อีเมลล์ :   ,  morak555@gmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 16052140300
H-Index :
1
Updated 2022-6-3
โครงการวิจัย
2564
Comparative effects of Extracts from Black Rice or Pathumthani Fragrant Rice Combined with Cereals on Serum Insulin and Blood Glucose Levels in Diabetic Rats

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 440,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2020 - 30 September 2021
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2563
Study on anxiolytic and anti-stress activities of Mucuna seedextract for relaxation

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน.
งบประมาณ : 240,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2562

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
หัวหน้าโครงการ : ดร.มรกต พุทธกาล
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2562
Propagation of Clove Callus from Tissue Culture

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 360,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2559

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 333,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2015 - 30 September 2016
หัวหน้าโครงการ : ดร.มรกต พุทธกาล
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2558

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 383,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
หัวหน้าโครงการ : ดร.มรกต พุทธกาล
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
 รูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์
2022
บริษัท กติกา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 5 October 2022
รายละเอียด : ผู้ประกอบการได้นำผลสรุปจากการวิจัยด้านฤทธิ์ทางชีวภาพที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ และสารเพิ่มฮอร์โมนอินซูลินในการบรรเทาอาการเบาหวาน ไปใช้สำหรับปรับปรุงผสม และจัดทำ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวสูตรผสมข้าวดำ ข้าวหอมปทุม ถั่วดำ แมงลัก และลูกเดือย เสริมสุขภาพ และได้มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และมีการปรับปรุงการบรรจุผลิตภัณฑ์ เป็นที่สนใจของผู้บริโภคในประเทฯไทยและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น และบริษัท กติกาฯ จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ดร.มรกต พุทธกาล (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์

2021
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 3 September 2021
รายละเอียด : ได้นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัย ซึ่งพบว่าข้าวหอมปทุนมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเกี่ยวกับคุณสมบัติคุณสมบัติของข้าวหอมปทุมและได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สูตรผสมของข้าวดำผสมธัญพืชและข้าวหอมปทุมผสมธัญพืชที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และลดระดับน้ำตาลในเลือด เนื่องจากสารสกัดแต่ละสูตรมีฤทธิ์แตกต่างกัน สามารถนำมาผสมเป็นข้าวดำผสมถั่วดำ เมล็ดแมงลัก และลูกเดือย และพบว่ามีฤทธิ์แตกต่างกัน ข้าวหอมปทุมผสมถั่วดำ เมล็ดแมงลัก และลูกเดือย" และสามารถปรับสูตรการหุงข้าวผสมธัญพืชที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และลดระดับน้ำตาลในเลือด
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ดร.มรกต พุทธกาล (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์

โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2564 การเปรียบเทียบผลของสารสกัดข้าวดำผสมธัญพืชและข้าวหอมปทุมผสมธัญพืชต่อระดับซีรั่มอินซูลินและระดับน้ำตาลในเลือดหนูเบาหวาน
ดร.มรกต พุทธกาล (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 5 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 1 Oct 2020
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Phytochemicals, Cytotoxicity, Inhibitory Effect on Nitric Oxide Production and Alpha-Glucosidase Activity, and DPPH Scavenging Activity of Leaf Extract from Gymnema inodorum (Lour.) Decne
TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 20, NUMBER 5, MAY 2023
19 Feb 2023 SCOPUS Q3 มรกต พุทธกาล
(Co-author)

2023 Physical, Mechanical and Antibacterial Properties of Biodegradable Bioplastics from Polylactic Acid and Corncob Fibers with Added Nano Titanium Dioxide
TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 20, NUMBER 4, APRIL 2023 /
18 Feb 2023 SCOPUS Q3 มรกต พุทธกาล
(First author)

2023 Polylactic Acid and Corncob Fibers with Added Nano Titanium Dioxide
TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 20, NUMBER 4, APRIL 2023
18 Feb 2023 SCOPUS Q3 มรกต พุทธกาล
(First author)

2019 Hydrothermal Synthesis and Improve Photocatalytic Activity of W-TiO2 Photocatalysts
The International Conference on Science and Technology Conference Date : 2019/11/22~24 Conference Venue :National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) มรกต พุทธกาล
(Co-author)

2018 Nanocomposites Polyvinylidene Fluoride Membrane for Direct Methanol Fuel Cells
J Sci Technol MSU Vol 37. No 4, July-August 2018
1 Aug 2018 TCI 1 มรกต พุทธกาล
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
2017
กรรมวิธีการเตรียมแผ่นนาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลดีนฟลูออไรด์สำหรับเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอลโดยตรง

เลขที่คำขอ : 1703001753
วันที่ยื่นคำขอ : 8 September 2017
เลขที่จด : 17881
วันที่จด : 17 June 2021
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้ประดิษฐ์ : ดร.มรกต พุทธกาล (ชื่อที่ 1)
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2022
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : มรกต พุทธกาล
สาขาวิชาฟิสิกส์

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164