เลือกชื่อ :
อาจารย์กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
Lecturer Kittipong Klinjan
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Kittipong Klinjan
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาโท  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   ,  wit_kittipong@mail.rmutt.ac.th
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2566 การพัฒนาตัวแบบถดถอยทวินามเชิงลบผสมแบบใหม่ สำหรับข้อมูลเชิงนับที่มีการกระจายเกินเกณฑ์: การอนุมานแบบเบส์และการประยุกต์ใช้
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

100,000 1 Oct 2022
2559 ติดตามผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

50,000 1 Oct 2015
2559 การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในเจเนอชั่นแซด
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

30,000 1 Oct 2015
2558 การวิเคราะห์ตัวแบบโดยวิธีการถดถอยแบบฟัซซี
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

30,000 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 การประยุกต์การแจกแจงอคัชสองพารามิเตอร์สำหรับแผนการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ ปีที่ 16 เล่มที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565
16 Jun 2022 TCI 2 กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(First author)

2022 R package for the length-biased power Garima distribution to analyze lifetime data
International Journal of Mathematics and Computer Science Volume 17, no. 3, 2022(OPEN ACCESS)
16 May 2022 SCOPUS Q3 กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(First author)

2021 The length-biased power Garima distribution and its application to model lifetime data
Songklanakarin Journal of Science and Technology 43 (3), 667-676, May - Jun. 2021
30 Jun 2021 SCOPUS Q3 กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(First author)

2017 Time Series Anlysis and Statistical Process Control for anomaly Detection: An Application to the Situation of PM 10 in Northern Thailand
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.379-382
6 Jun 2017 SJR Q4 กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164