เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Kittipong Klinjan
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   ,  wit_kittipong@mail.rmutt.ac.th
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2559 ติดตามผลบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

50,000 1 Oct 2015
2559 การศึกษารูปแบบการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนในเจเนอชั่นแซด
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

30,000 1 Oct 2015
2558 การวิเคราะห์ตัวแบบโดยวิธีการถดถอยแบบฟัซซี
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

30,000 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2021 The length-biased power Garima distribution and its application to model lifetime data
Songklanakarin Journal of Science and Technology 43 (3), 667-676, May - Jun. 2021
30 Jun 2021 SCOPUS Q3 กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(First author)

2017 Time Series Anlysis and Statistical Process Control for anomaly Detection: An Application to the Situation of PM 10 in Northern Thailand
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.379-382
6 Jun 2017 SJR Q4 กิตติพงศ์ กลิ่นจันทร์
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164