เลือกชื่อ :
ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์
Asst. Prof.Uree Worawichayan
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  ยุรีย์ วรวิชัยยันต์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Uree Worawichayan
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาโท  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :  uree@rmutt.ac.th  ,  ureew@yahoo.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID :
H-Index :
-
Updated 2023-01-01
โครงการวิจัย
2564
Analysis and Development of Information System for Supply Chain Management of Banana: Study Case King Fruit Co.,LTD

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
งบประมาณ : 600,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 16 May 2021 - 15 November 2022
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2559

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2015 - 30 September 2016
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
 รูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์
2022
บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 14 September 2022
รายละเอียด : นำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการการรับซื้อกล้วยจากกลุ่มเกษตรกรและเครือข่าย ตลอดจนการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสินค้าของทางบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ถูกนำไปใช้ประโยชน์
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ยุรีย์ วรวิชัยยันต์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สาขาวิชา : สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2019 Forecasting Model of High and Low Achievement of Statistics Students. At Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi. Using Discriminant Analysis Technique.
วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา Volume 31, Issue 109, 2019, pp.44-52
31 Dec 2019 TCI 2 ยุรีย์ วรวิชัยยันต์
(Co-author)

บริการวิชาการ
2563
ประเภทให้การบริการ : จ้างที่ปรึกษา/จ้างวิจัย
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด
งบประมาณ : 377,500 บาท
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 1 August 2020
วันที่สิ้นสุด : 31 October 2020

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164