เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  รวมพร โพธิ์ทอง  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Ruamporn Potong
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Materials Science, Composites, Electroceramics, Cement : -
อีเมลล์:   ,  ja.ruamporn@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2565 การประดิษฐ์ และการแปรสภาพตามเวลาของวัสดุผสมเซรามิกพิโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว-ปูนซีเมนต์กับการเติมท่อนาโนคาร์บอน สำหรับโครงสร้างฉลาด
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
300,000 1 Oct 2021
2562 การพัฒนาวัสดุผสมเซรามิกพิโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว-ปูนซีเมนต์ปอชโซลานกับการเติมเฟสที่สามสำหรับโครงสร้างฉลาดที่ทำงานได้หลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
600,000 1 Mar 2019
2562 คุณสมบัติกายภาพและไฟฟ้าของวัสดุผสมเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วปูนซีเมนต์ สำหรับวัสดุฉลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
300,000 1 Oct 2018
2559 การออกแบบ การประดิษฐ์ และประสิทธิภาพของวัสดุผสมเซรามิกพิโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วปูนซีเมนต์ กับการเตมเฟสที่สามสำหรับโครงสร้างฉลาดที่ทำงานได้หลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
600,000 1 Mar 2016
2558 การศึกษาผลกระทบของสารเจือเซอร์โคเนียมต่อสมบัติของเซรามิกเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว BCTS
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

50,000 1 Oct 2014
2558 การประดิษฐ์และศึกษาสมบัติของวัสดุผสมเพียโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่ว-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่มีการเติมคาร์บอน
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
50,000 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2020 Microstructure and dielectric properties of 0-3 connectivity lead-free BCTS-Portland cement composites
Ferroelectrics letters section
3 Dec 2020 SJR Q3 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

2020 Acoustic and Piezoelectric Properties of 0-3 Connectivity Environment-Friendly Lead-Free BCTS-Portland Cement Composites
Physics of the Solid State MECHANICAL PROPERTIES, PHYSICS OF STRENGTH, AND PLASTICITY Published: 08 October 2020
8 Oct 2020 SCOPUS Q3 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

2018 Dielectric and piezoelectric properties of 2-2 connectivity lead-free piezoelectric ceramic Bi0.5Na0.5TiO3/Portland cement composites
Ceramics International Volume 44, Supplement 1, November 2018, Pages S220-S223
1 Nov 2018 SJR Q1 รวมพร โพธิ์ทอง
(Co-author)

2018 Determination of Mass Attenuation Coefficients of Cement Paste Containing Limonite and Barite for Gamma-Rays (60SCI-2.3-62)
Applied Mechanics and Materials, vol.879 pp.156-160
1 Mar 2018 SJR Q4 รวมพร โพธิ์ทอง
(Co-author)

2017 Microstructure, Dielectric and Piezoelectric Properties of 0–3 lead free Barium Zirconate Titanate Ceramic-Portland Fly Ash Cement Composites
Ceramics International vol.44 pp.76-82
18 Sep 2017 SJR Q1 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

2017 Poling Effects and Piezoelectric Properties of PVDF Modified 0–3 Connectivity Cement-based/lead-free0.94(Bi0.5Na0.5)TiO3–0.06BaTiO3 Piezoelectric Ceramic Composites (60SCI-2.3-69)
Journal of Materials Science vol.53 vol.53 pp.345-355
6 Sep 2017 SJR Q1 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

2017 Elemental Composition and Crystal Phases of Carbonized Spent Coffee Grounds (60SCI-2.3-52)
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.172-175
6 Jun 2017 SJR Q4 รวมพร โพธิ์ทอง
(Co-author)

2017 Influence of BNBK Particle Size on Properties of 0-3 Lead-Free BNBK Ceramic-Portland Cement Composites
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.183-186
6 Jun 2017 SJR Q4 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

2017 Microstructure and performance of 1–3 connectivity environmental friendly lead-free BNBK-Portland cement composites
Materials Research Bulletin, Vol.90, pp.59–65
7 Feb 2017 SJR Q1 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

2016 Acoustic impedance and electromechanical coupling coefficient of 2-2 parallel connectivity barium titanate piezoelectric ceramic-Portland cement composites
Integrated Ferroelectrics, vol.176, issue 1, pp.85-94
14 Dec 2016 SJR Q3 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

2016 Acoustic and dielectric properties of 0–3 bismuth sodium titanate-bismuth potassium titanatebarium titanate/cement composites
Ferroelectrics, Letters Section, vol.43, issue 4-6 pp.77-81
2 Sep 2016 SJR Q3 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164