เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
Asst. Prof. Dr.Ruamporn Potong
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  รวมพร โพธิ์ทอง
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Ruamporn Potong
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  Materials Science, Composites, Electroceramics, Cement
อีเมลล์ :   ,  ja.ruamporn@gmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 35096582500
H-Index :
12
Updated 2023-6-28
โครงการวิจัย
2566

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2566
Improvement of electrical and mechanical properties of lead-free piezoelectric ceramic-cement composites by nanoparticles addition for environmental friendly smart structures

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 400,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2565
Fabrication and aging of lead-free piezoelectric ceramic-cement composites with carbon nanotubes addition for smart structures

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2021 - 30 September 2022
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2562
Development of lead-free piezoelectric ceramic-pozzolan cement composites with third phase addition for environmental friendly multifunctional smart structures

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
งบประมาณ : 600,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 March 2019 - 1 March 2021
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2562

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้กลางมหาวิทยาลัย
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2559

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
งบประมาณ : 600,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2558

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2558

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2566 แผ่นปิดและสมานแผลจากไฮโดรเจลเจลาตินที่มีส่วนผสมของเซริซินและอิทธิพลของแรงดันไฟฟ้าต่อการปลดปล่อยเซริซิน
ผศ.ดร.รวมพร โพธิ์ทอง (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 Oct 2022
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Fabrication of PLA Based/Lithium Disilicate Glass Filaments for Dental Glass-ceramic Preparation by Fused Deposition of Ceramics
Polymer-Plastics Technology and Materials
20 Jul 2023 SCOPUS Q2 รวมพร โพธิ์ทอง
(Co-author)

2023 Effect of epoxy resin and barium zirconate titanate contents on the piezoelectric properties of a 0–3 barium zirconate titanate-Portland cement composite with epoxy resin addition
Ceramics International Volume 49, Issue 11, Part B, 1 June 2023, Pages 18195-18202
23 Feb 2023 SCOPUS Q1 รวมพร โพธิ์ทอง
(Co-author)

2022 Effect of water to cement ratio on acoustic impedance, microstructure, and piezoelectric properties of 0-3 barium zirconate titanate-Portland cement composite with epoxy resin addition
Materials Research Bulletin Volume 158, February 2023, 112078
26 Oct 2022 SCOPUS Q1 รวมพร โพธิ์ทอง
(Co-author)

2022 Properties of CNTs-modified lead-free BCTS ceramic-Portland fly ash cement composites
International Journal of Applied Ceramic Technology Volume 19, Issue 6 p. 3334-3346
24 Jul 2022 ISI Q2 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

2020 Microstructure and dielectric properties of 0-3 connectivity lead-free BCTS-Portland cement composites
Ferroelectrics letters section
3 Dec 2020 SJR Q3 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

2020 Acoustic and Piezoelectric Properties of 0-3 Connectivity Environment-Friendly Lead-Free BCTS-Portland Cement Composites
Physics of the Solid State MECHANICAL PROPERTIES, PHYSICS OF STRENGTH, AND PLASTICITY Published: 08 October 2020
8 Oct 2020 SCOPUS Q3 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

2018 Dielectric and piezoelectric properties of 2-2 connectivity lead-free piezoelectric ceramic Bi0.5Na0.5TiO3/Portland cement composites
Ceramics International Volume 44, Supplement 1, November 2018, Pages S220-S223
1 Nov 2018 SJR Q1 รวมพร โพธิ์ทอง
(Co-author)

2018 Determination of Mass Attenuation Coefficients of Cement Paste Containing Limonite and Barite for Gamma-Rays (60SCI-2.3-62)
Applied Mechanics and Materials, vol.879 pp.156-160
1 Mar 2018 SJR Q4 รวมพร โพธิ์ทอง
(Co-author)

2017 Microstructure, Dielectric and Piezoelectric Properties of 0–3 lead free Barium Zirconate Titanate Ceramic-Portland Fly Ash Cement Composites
Ceramics International vol.44 pp.76-82
18 Sep 2017 SJR Q1 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

2017 Poling Effects and Piezoelectric Properties of PVDF Modified 0–3 Connectivity Cement-based/lead-free0.94(Bi0.5Na0.5)TiO3–0.06BaTiO3 Piezoelectric Ceramic Composites (60SCI-2.3-69)
Journal of Materials Science vol.53 vol.53 pp.345-355
6 Sep 2017 SJR Q1 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

2017 Elemental Composition and Crystal Phases of Carbonized Spent Coffee Grounds (60SCI-2.3-52)
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.172-175
6 Jun 2017 SJR Q4 รวมพร โพธิ์ทอง
(Co-author)

2017 Influence of BNBK Particle Size on Properties of 0-3 Lead-Free BNBK Ceramic-Portland Cement Composites
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.183-186
6 Jun 2017 SJR Q4 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

2017 Microstructure and performance of 1–3 connectivity environmental friendly lead-free BNBK-Portland cement composites
Materials Research Bulletin, Vol.90, pp.59–65
7 Feb 2017 SJR Q1 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

2016 Acoustic impedance and electromechanical coupling coefficient of 2-2 parallel connectivity barium titanate piezoelectric ceramic-Portland cement composites
Integrated Ferroelectrics, vol.176, issue 1, pp.85-94
14 Dec 2016 SJR Q3 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

2016 Acoustic and dielectric properties of 0–3 bismuth sodium titanate-bismuth potassium titanatebarium titanate/cement composites
Ferroelectrics, Letters Section, vol.43, issue 4-6 pp.77-81
2 Sep 2016 SJR Q3 รวมพร โพธิ์ทอง
(First author)

รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2022
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : รวมพร โพธิ์ทอง
สาขาวิชาฟิสิกส์
บริการวิชาการ
2563
ประเภทให้การบริการ : จ้างที่ปรึกษา/จ้างวิจัย
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยรังสิต
งบประมาณ : 230,400 บาท
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 1 June 2019
วันที่สิ้นสุด : 30 May 2020

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164