เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Wongvisarut Khuangsatung
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   ,  wongvisurut@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2562 วิธีการหาค่าเหมาะสมแบบใหม่สำหรับปัญหาการขนส่งโดยใช้ทฤษฎีกราฟ
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
ผศ.ดร.วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
100,000 1 Oct 2018
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2021 The Convergence Results for an AK-Generalized Nonexpansive Mapping in Hilbert Spaces
Thai Journal of Mathematics Volume 19 Number 2 (2021) Pages 623–634
30 Jun 2021 SCOPUS Q4 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(Corresponding author)

2021 A Method for Solving the Variational Inequality Problem and Fixed Point Problems in Banach Spaces
Tamkang Journal of Mathematics. 53 (2022). DOI:10.5556/j.tkjm.53.2022.3307.
14 Apr 2021 SJR Q2 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

2021 The Modification of Generalized Mixed Equilibrium Problems for Convergence Theorem of Variational Inequalities Problems and Fixed Point Problems
Thai Journal of Mathematics, Volume 19, Number 1, (2021), Pages 271–296
31 Mar 2021 SCOPUS Q4 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

2020 The Rectangular Quasi-Metric Space and Common Fixed Point Theorem for 𝜓𝜓-Contraction and 𝜓𝜓-Kannan Mappings
Thai Journal of Mathematics : 89-101 (Special Issue (2020): Annual Meeting in Mathematics 2019), 4 October 2020 The 23rd Annual Meeting in Mathematics (AMM 2018), May 3-5, 2018 organized by Departments of Mathematics, Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), Bangkok, Thailand.
4 Oct 2020 SCOPUS Q4 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

2020 The Method for Solving Fixed Point Problem of G-Nonexpansive Mapping in Hilbert Spaces Endowed with Graphs and Numerical Example
Indian Journal of Pure and Applied Mathematics volume 51, pages155–170 (2020)
13 Mar 2020 SJR Q3 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

2020 The Convergence Theorem for a Square a-Nonexpansive Mapping in a Hyperbolic Space
Thai Journal of Mathematics. 18(3), 1597–1609 (2020)
10 Jan 2020 SCOPUS Q4 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(Corresponding author)

2019 An iterative method for solving proximal split feasibility problems and fixed point problems
Computational and Applied Mathematics volume 38, Article number: 177 (2019)
8 Oct 2019 SCOPUS Q2 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

2019 The Generalized - Nonexpansive Mappings and Related Convergence Theorems in Hyperbolic Spaces
Journal of Informatics and Mathematical Sciences. 11 (1), 1-17 (2019)
31 Mar 2019 SJR Q2 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(Corresponding author)

2018 The generalized viscosity explicit rules for a family of strictly pseudo-contractive mappings in a q-uniformly smooth Banach space
Journal of Inequalities and Applications (2018) 2018:167
11 Jul 2018 ISI Q1 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

2018 Approximation of Common Solutions for Proximal Split Feasibility Problems and Fixed Point Problems in Hilbert Spaces
Thai Journal of Mathematics Vol 16 (2018) Proceeding the 10th Asian Conference on Fixed Point Theory and Optimization (ACFPTO2018) at the Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, during July 16–18, 2018
12 Jun 2018 SCOPUS Q4 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(Co-author)

2018 Existence and Convergence Theorem for Fixed Point Problem of Various Nonlinear Mappings and Variational Inequality Problems without Some Assumptions
Filomat vol.32 no.1 pp.305–309
1 Jan 2018 SJR Q2 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

2017 Iterative algorithms for the split combination of variational inequalities and various nonlinear mappings
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(Co-author)

2017 Iterative algorithms with the regularization for the constrained convex minimization problem and maximal monotone operators
Optimization A Journal of Mathematical Programming and Operations Research vol.66 issue 10 pp.1623-1646
23 Jun 2017 SJR Q2 วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2021 เกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
20 August 2021
วงศ์วิศรุต เขื่องสตุ่ง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164