เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  วรนุศย์ ทองพูล  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Voranuch Thongpool
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Carbon and Metal Oxide Nanomaterials : -
อีเมลล์:   , 
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2565 การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มคัดกรองความยาวคลื่นแสงเพื่อประยุกต์ใช้ในโรงเรือนการเกษตร
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
300,000 1 Oct 2021
2563 การพัฒนาสารเคลือบที่มีคุณทำความสะอาดตัวเองสำหรับสถานีอัดประจุพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
246,400 21 Jan 2020
2563 การพัฒนาและแปรสภาพวัสดุทางการเกษตรของชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อลดปริมาณของเสีย และการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้
แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : ทุนภายใต้แผนงาน ยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

650,000 15 May 2020
2563 โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ
แหล่งทุน : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : ทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

607,500 22 Jun 2020
2563 โครงการศึกษาวิจัยแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการเรียนรู้สำหรับการพัฒนาบุคลากรวัยเรียนและวัยทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อรองรับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและธุรกิจอย่างฉับพลัน ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
แหล่งทุน : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : ทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
418,000 8 Jun 2020
2562 การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณสารพาราควอตตกค้างในผัก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
300,000 1 Nov 2018
2562 การพัฒนาวัสดุประกอบนาโนซีเรียมฟลูออไรด์/พอลิไวนิลโทลูอีนสำหรับ ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตรวจวัดรังสีทางการแพทย์
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
200,000 1 Oct 2018
2562 คุณสมบัติลูมิเนสเซนส์และซินทิลเลชันของผลึกเชิงเดี่ยว CdWO4 และ Bi4Ge3O12
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

220,000 1 Oct 2018
2561 การเตรียมสารประกอบนาโนไททาเนียมไดออกไซด์/ทังสเตนไตรออกไซด์/แมกนีไทต์ เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
200,000 1 Oct 2017
2560 การกำจัดสารปนเปื้อนในน้ำเสียโดยใช้อนุภาคนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยโลหะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงร่วมกับโอโซน
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
250,000 1 Oct 2016
2560 การตอบสนองแบบซินทิลเลชันของผลึกเดี่ยว GAGG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

350,000 1 Oct 2016
2560 การเตรียมและประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมของวัสดุผสมนาโนไทเทเนียมไดออกไซต์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าว
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

150,000 1 Oct 2016
2559 การสร้างและพัฒนาเครื่องผลิตโอโซนสำหรับการบำบัดน้ำเสียของโรงงานประเภทชุบโลหะด้วยไฟฟ้า
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)
ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
210,000 8 Jun 2016
2559 คุณสมบัติซินทิลเลชันของผลึกเดี่ยว LuAG:Ce และYAG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

315,000 1 Oct 2015
2558 การตอบสนองแบบซินทิลเลชันของผลึก LYSO:Ce LSO:Ce และYSO:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

170,500 1 Oct 2014
2558 การเตรียมและการศึกษาการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงของสารประกอบระหว่างรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์และไททาเนียมไดออกไซด์
แหล่งทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ
ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
297,500 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
ปีรูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยวันที่นำไปใช้ประโยชน์
2021 หน่วยงาน : วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ตำบลบึงกาสาม

รายละเอียด : นำไปใช้ประโยชน์ จากการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยได้นำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร คือแกลบข้าว ที่เหลือทิ้งจากโรงสีข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงนายเล็ก พวงต้น นำมาแปรรูปเป็นวัสดุดูดซับสำหรับบำบัดน้ำและเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารปรับปรุงดิน สำหรับการทำเกษตรของสมาชิกและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
การพัฒนาและแปรสภาพวัสดุทางการเกษตรของชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อลดปริมาณของเสีย และการเพิ่มมูลค่าของวัสดุเหลือใช้
แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : ทุนภายใต้แผนงาน ยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
20 Sep 2021
2018 หน่วยงาน : -

รายละเอียด : ได้ชุดทดสอบหาปริมาณสารพาราควอตตกค้างในผัก และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมด้านอาหารปลอดภัย
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณสารพาราควอตตกค้างในผัก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
1 Nov 2018
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2563 การพัฒนาสารเคลือบที่มีคุณทำความสะอาดตัวเองสำหรับสถานีอัดประจุพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
บริษัท คลีนโซลาร์ เอนเนอร์จี จำกัด 21 Jan 2020
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 Low-Cost Flexible Graphite Monopole Patch Antenna for Wireless Communication Applications
Computers, Materials and Continua Vol.71, No.3, 2022, pp.6069-6088, doi:10.32604/cmc.2022.024050
17 Jan 2022 SCOPUS Q1 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2021 Preparation of CeF3 nanoparticles loaded PPO/PVT composites for radiation detection
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 16, No. 2, April - June 2021, p. 621 - 625
14 May 2021 SCOPUS Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2021 Application of raw starch degrading enzyme from Laceyella sacchari LP175 for development of bacterial cellulose fermentation using colored rice as substrate
3 Biotech 2021 Mar;11(3):147. doi: 10.1007/s13205-021-02673-3. Epub 2021 Feb 26.
26 Feb 2021 SCOPUS Q1 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2021 Synthesis of Tungsten doped Titanium dioxide nanofibers for the degradation of paraquat by photocatalytic process
Journal of Physics: Conference Series Volume 1719, Issue 1, 28 January 2021
28 Jan 2021 SCOPUS Q4 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2020 Synthesis, characterization and photocatalytic activity using SiO2-TiO2 nanocomposites under UV light
Materials Research Express Vol.8 (2021)
30 Dec 2020 SCOPUS Q2 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2020 Comparision fofScintillation Light Yield of CWO and BGO Single Crystals for Gamma Ray Detection
Applied Mechanics and Materials Vol.901, pp 89-99
28 Aug 2020 Non Quatile วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2020 Synthesis and photocatalytic activity of copper and nitrogen co-doped titanium dioxide nanoparticles
Results in Physics Volume 16, March 2020, 102948
1 Mar 2020 ISI Q1 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2019 Comparison of Light Yield for YAG:Ce, LuAG:Ce, and GAGG:Ce Scintillators
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.9 No.2 (2019): 14-22
31 Dec 2019 TCI 1 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2019 Hydrothermal Synthesis and Improve Photocatalytic Activity of W-TiO2 Photocatalysts
The International Conference on Science and Technology Conference Date : 2019/11/22~24 Conference Venue :National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2019 Determination of radiation attenuation coefficients of BaSO4/PVC and BaSO4/PS for X-ray shielding
Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 1380 (2019) 012133
1 Nov 2019 SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2019 Photoluminescence of ZnO nanorods prepared by hydrothermal method
Journal of Physics: Conference Series, Volume 1380, Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 6–7 June 2019, Songkhla, Thailand
1 Nov 2019 SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2019 Scintillation response of CdWO4 scintillator for gamma-ray detection
Journal of Physics: Conference Series, Volume 1380, Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 6–7 June 2019, Songkhla, Thailand
1 Nov 2019 SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2019 Photoelectric Fraction and Total Mass Attenuation Coefficient of Ce:YAG, Ce:GAGG and Ce:LuAG Single Crystals at 662 keV Gamma Radiation Energy
Materials Today: Proceedings 17 (2019) 1494–1499
1 Sep 2019 Non Quatile วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2019 Efficiency ot Growth with Nano-Microbe on Palm-Perived Biochar and using Fine Nano Microblubble water in Organic Lactuce Sativa Longifolla. at Bueng Ba Community, Pathum Thani Province
The 4th International Symposium on Application of High-Voltage, Plasmas&Micro/NanoBubbles to Agriculture and Aquaculture 2019 May 18-21, 2019 at Krungsri River Hotel, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand
21 May 2019 Proceedings (Inter) วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2019 Energy Resolution of the GaGG:Ce Scintillation Crystal for Gamma-ray Detection
KKU Sci. J. 47(1) 134-143 (2019)
1 Mar 2019 TCI 1 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2018 PREPARATION, CHARACTERISATION AND PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF TERNARY GRAPHENE-Fe3O4:TiO2 NANOCOMPOSITES
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
1 Jun 2018 SJR Q4 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2018 Preparation, Characterisation and Photocatalytic Activity of Ternary Graphene-Fe3O4:TiO2 Nanocomposites (60SCI-2.3-75)
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures vol.13 no.2 pp.499-504
31 May 2018 SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2017 Synthesis and Characterization of WO3 Sea Urchinliked Nanostructure via Hydrothermal Method
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2017 Determination of Radiation Attenuation Coefficients of Rubber Containing Barite
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.204-207
6 Jun 2017 SJR Q4 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2017 Intrinsic Light Yield and Loss Parameter of Y2SiO5:Ce Single Crystal Scintillator (60SCI-2.3-50)
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.329-332
6 Jun 2017 SJR Q4 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2017 Preparations, Characterizations, and a Comparative Study on Photovoltaic Performance of Two Different Types of Graphene/TiO2 Nanocomposites Photoelectrodes
Journal of Nanomaterials, vol.2017, pp.1-13
21 Mar 2017 SJR Q2 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2017 ความไม่เป็นสัดส่วนของยิลด์แสงและค่าแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร์ LuAG:Ce และ YAG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
31 Jan 2017 TCI 1 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2017 Preparation and Photocatalytic Performance of RGO/TiO2 Photocatalyst
Key Engineering Materials, vol.728, pp 359-363
25 Jan 2017 SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2016 การเปรียบเทียบผลึกเชิงเดี่ยว YSO, LYSO และ LSO ที่เจือด้วย Ce3+ สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 ฉบับที่ 2
1 Dec 2016 TCI 1 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2016 Effect of Ascorbic acid Concentration on Electrical Conductivity of reduced Graphene oxide
3rd International conference on Innovative Engineering Technologies (ICIET'2016) Bangkok, Thailand
6 Aug 2016 Proceedings (Inter) วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2015 Green Approach for the Reduction of Graphene Oxide by Thai Shallot
Key Engineering Materials 18 August 2015, vols. 675-676 (2016) pp.696-699
18 Aug 2015 SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2015 Interaction of 662 keV Gamma Rays with LYSO(Ce) and BGO Single Crystal Scintillators
Key Engineering Materials 18 August 2015, vols. 675-676 (2016) pp.764-767
18 Aug 2015 SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปีชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร
2019กระบวนการเตรียมวัสดุประกอบนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าวเพื่อใช้ในการดูดซับและเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
(ชื่อที่ 1)
1903000488 26 Feb 2019 18000 8 Jul 2021
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2022 รางวัล SILVER AWARD Paraquat Residue Test Kit in Vegetable
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ในงาน International Research Project Olympiad (IRPrO) 2022 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565
26 July 2022
วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
2022 เหรียญเงิน A New Innovation of GDQs Roof for Emitting Blue Light and Green Light, Application in Microgrens Greenhouse
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน International Sustainability Invention, Innovation and Design Showcase (ISIIDS2022) ประเทศอินโดนีเซีย
22 March 2022
วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
2016 Best Oral Presentation
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Engineering Innovation (ICEI2016) ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กทม.
7 June 2016
วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164