เลือกชื่อ :
รศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
Assoc. Prof. Dr.Voranuch Thongpool
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  วรนุศย์ ทองพูล
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Voranuch Thongpool
ตำแหน่งทางวิชาการ :  รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาฟิสิกส์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  Carbon and Metal Oxide Nanomaterials
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 37014216500
H-Index :
8
Updated 2023-6-28
โครงการวิจัย
2566

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2566
Luminescence and Scintillation Properties of CaF2:Eu Single Crystal for Gamma Ray Detection

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 400,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2566
Preparation and Antibacterial Study of Copper Oxide / Polyvinyl chloride nanocomposite Films

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 400,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2565
Preparation and Characterization of Wavelength Selective Film for Application in Agricultural Greenhouse

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2021 - 30 September 2022
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2563

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
งบประมาณ : 246,400 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 6 January 2020 - 30 April 2020
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2563

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : ทุนภายใต้แผนงาน ยกระดับการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
งบประมาณ : 650,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 15 May 2020 - 14 May 2021
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2563
Talent Resource Management

แหล่งทุน : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : ทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
งบประมาณ : 607,500 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 23 June 2020 - 22 June 2021
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2563

แหล่งทุน : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : ทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
งบประมาณ : 418,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 9 June 2020 - 8 June 2021
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2562
Development of Paraquat Residue Test Kit in Vegetable

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 November 2018 - 31 October 2019
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2562
Development of CeF3/PVT Nanocomposites as a Medical Radiation Detection Materials

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 200,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2562
Luminescence and Scintillation Properties of CdWO4 and Bi4Ge3O12 Single

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 220,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2561

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 200,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2017 - 30 September 2018
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 250,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 350,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 150,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2559

แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน : ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.)
งบประมาณ : 210,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2559

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 315,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2015 - 30 September 2016
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2558

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 170,500 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
2558

แหล่งทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ
งบประมาณ : 297,500 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
 รูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์
2021
วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ตำบลบึงกาสาม
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 20 September 2021
รายละเอียด : นำไปใช้ประโยชน์ จากการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยได้นำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร คือแกลบข้าว ที่เหลือทิ้งจากโรงสีข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงนายเล็ก พวงต้น นำมาแปรรูปเป็นวัสดุดูดซับสำหรับบำบัดน้ำและเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสารปรับปรุงดิน สำหรับการทำเกษตรของสมาชิกและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อไป
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์

2018
-
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 1 November 2018
รายละเอียด : ได้ชุดทดสอบหาปริมาณสารพาราควอตตกค้างในผัก และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมด้านอาหารปลอดภัย
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์

โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2563 การพัฒนาสารเคลือบที่มีคุณทำความสะอาดตัวเองสำหรับสถานีอัดประจุพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
รศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
บริษัท คลีนโซลาร์ เอนเนอร์จี จำกัด 21 Jan 2020
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Effect of TiO2 nanoparticles filler on structural, optical, thermal, and mechanical properties of TiO2/LDPE nanocomposites films
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 18, No. 1, January - March 2023, p. 273 - 278
31 Mar 2023 SCOPUS Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2022 Low-Cost Flexible Graphite Monopole Patch Antenna for Wireless Communication Applications
Computers, Materials and Continua Vol.71, No.3, 2022, pp.6069-6088, doi:10.32604/cmc.2022.024050
17 Jan 2022 SCOPUS Q1 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2021 Preparation of CeF3 nanoparticles loaded PPO/PVT composites for radiation detection
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 16, No. 2, April - June 2021, p. 621 - 625
14 May 2021 SCOPUS Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2021 Application of raw starch degrading enzyme from Laceyella sacchari LP175 for development of bacterial cellulose fermentation using colored rice as substrate
3 Biotech 2021 Mar;11(3):147. doi: 10.1007/s13205-021-02673-3. Epub 2021 Feb 26.
26 Feb 2021 SCOPUS Q1 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2021 Synthesis of Tungsten doped Titanium dioxide nanofibers for the degradation of paraquat by photocatalytic process
Journal of Physics: Conference Series Volume 1719, Issue 1, 28 January 2021
28 Jan 2021 SCOPUS Q4 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2020 Synthesis, characterization and photocatalytic activity using SiO2-TiO2 nanocomposites under UV light
Materials Research Express Vol.8 (2021)
30 Dec 2020 SCOPUS Q2 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2020 Comparision fofScintillation Light Yield of CWO and BGO Single Crystals for Gamma Ray Detection
Applied Mechanics and Materials Vol.901, pp 89-99
28 Aug 2020 Non Quatile วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2020 Synthesis and photocatalytic activity of copper and nitrogen co-doped titanium dioxide nanoparticles
Results in Physics Volume 16, March 2020, 102948
1 Mar 2020 ISI Q1 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2019 Comparison of Light Yield for YAG:Ce, LuAG:Ce, and GAGG:Ce Scintillators
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.9 No.2 (2019): 14-22
31 Dec 2019 TCI 1 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2019 Hydrothermal Synthesis and Improve Photocatalytic Activity of W-TiO2 Photocatalysts
The International Conference on Science and Technology Conference Date : 2019/11/22~24 Conference Venue :National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2019 Determination of radiation attenuation coefficients of BaSO4/PVC and BaSO4/PS for X-ray shielding
Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 1380 (2019) 012133
1 Nov 2019 SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2019 Photoluminescence of ZnO nanorods prepared by hydrothermal method
Journal of Physics: Conference Series, Volume 1380, Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 6–7 June 2019, Songkhla, Thailand
1 Nov 2019 SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2019 Scintillation response of CdWO4 scintillator for gamma-ray detection
Journal of Physics: Conference Series, Volume 1380, Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 6–7 June 2019, Songkhla, Thailand
1 Nov 2019 SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2019 Photoelectric Fraction and Total Mass Attenuation Coefficient of Ce:YAG, Ce:GAGG and Ce:LuAG Single Crystals at 662 keV Gamma Radiation Energy
Materials Today: Proceedings 17 (2019) 1494–1499
1 Sep 2019 Non Quatile วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2019 Efficiency ot Growth with Nano-Microbe on Palm-Perived Biochar and using Fine Nano Microblubble water in Organic Lactuce Sativa Longifolla. at Bueng Ba Community, Pathum Thani Province
The 4th International Symposium on Application of High-Voltage, Plasmas&Micro/NanoBubbles to Agriculture and Aquaculture 2019 May 18-21, 2019 at Krungsri River Hotel, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand
21 May 2019 Proceedings (Inter) วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2019 Energy Resolution of the GaGG:Ce Scintillation Crystal for Gamma-ray Detection
KKU Sci. J. 47(1) 134-143 (2019)
1 Mar 2019 TCI 1 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2018 PREPARATION, CHARACTERISATION AND PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF TERNARY GRAPHENE-Fe3O4:TiO2 NANOCOMPOSITES
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
1 Jun 2018 SJR Q4 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2018 Preparation, Characterisation and Photocatalytic Activity of Ternary Graphene-Fe3O4:TiO2 Nanocomposites (60SCI-2.3-75)
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures vol.13 no.2 pp.499-504
31 May 2018 SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2017 Synthesis and Characterization of WO3 Sea Urchinliked Nanostructure via Hydrothermal Method
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2017 Determination of Radiation Attenuation Coefficients of Rubber Containing Barite
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.204-207
6 Jun 2017 SJR Q4 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2017 Intrinsic Light Yield and Loss Parameter of Y2SiO5:Ce Single Crystal Scintillator (60SCI-2.3-50)
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.329-332
6 Jun 2017 SJR Q4 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2017 Preparations, Characterizations, and a Comparative Study on Photovoltaic Performance of Two Different Types of Graphene/TiO2 Nanocomposites Photoelectrodes
Journal of Nanomaterials, vol.2017, pp.1-13
21 Mar 2017 SJR Q2 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2017 ความไม่เป็นสัดส่วนของยิลด์แสงและค่าแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร์ LuAG:Ce และ YAG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
31 Jan 2017 TCI 1 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2017 Preparation and Photocatalytic Performance of RGO/TiO2 Photocatalyst
Key Engineering Materials, vol.728, pp 359-363
25 Jan 2017 SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2016 การเปรียบเทียบผลึกเชิงเดี่ยว YSO, LYSO และ LSO ที่เจือด้วย Ce3+ สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 32 ฉบับที่ 2
1 Dec 2016 TCI 1 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

2016 Effect of Ascorbic acid Concentration on Electrical Conductivity of reduced Graphene oxide
3rd International conference on Innovative Engineering Technologies (ICIET'2016) Bangkok, Thailand
6 Aug 2016 Proceedings (Inter) วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2015 Green Approach for the Reduction of Graphene Oxide by Thai Shallot
Key Engineering Materials 18 August 2015, vols. 675-676 (2016) pp.696-699
18 Aug 2015 SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(First author)

2015 Interaction of 662 keV Gamma Rays with LYSO(Ce) and BGO Single Crystal Scintillators
Key Engineering Materials 18 August 2015, vols. 675-676 (2016) pp.764-767
18 Aug 2015 SJR Q3 วรนุศย์ ทองพูล
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
2019
กระบวนการเตรียมวัสดุประกอบนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และซิลิกาจากเถ้าแกลบข้าวเพื่อใช้ในการดูดซับและเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง

เลขที่คำขอ : 1903000488
วันที่ยื่นคำขอ : 26 February 2019
เลขที่จด : 18000
วันที่จด : 8 July 2021
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาฟิสิกส์
รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2022
รางวัล SILVER AWARD

ผลงาน : Development of Paraquat Residue Test Kit in Vegetable
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ในงาน International Research Project Olympiad (IRPrO) 2022 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 26 July 2022
ผู้รับรางวัล : วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
2022
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
2022
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
2022
เหรียญเงิน

ผลงาน : A New Innovation of GDQs Roof for Emitting Blue Light and Green Light, Application in Microgrens Greenhouse
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน International Sustainability Invention, Innovation and Design Showcase (ISIIDS2022) ประเทศอินโดนีเซีย
วันที่ได้รับรางวัล : 22 March 2022
ผู้รับรางวัล : วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
2016
Best Oral Presentation

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัล Best Oral Presentation งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Engineering Innovation (ICEI2016) ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กทม.
วันที่ได้รับรางวัล : 7 June 2016
ผู้รับรางวัล : วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
บริการวิชาการ
2566
ประเภทให้การบริการ : จ้างที่ปรึกษา/จ้างวิจัย
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : นักวิจัย
งบประมาณ : 3,600 บาท
สถานะโครงการ : เป็นที่ปรึกษาแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 13 January 2023
วันที่สิ้นสุด : 13 January 2023
2562
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 285,836 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 16 March 2019
วันที่สิ้นสุด : 3 August 2019

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164