เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  วรรณา ศรีปราชญ์  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Wanna Sriprad
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   ,  wabba_sruorad@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2560 เทคนิคการประมาณวางนัยทั่วไปสำหรับการแก้ปัญหาอสมการเชิงแปรผันและปัญหาจุดตรึง
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ดร.วรรณา ศรีปราชญ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

50,000 1 Oct 2016
2559 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และวิธีการสอนแบบบรรยาย ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ดร.วรรณา ศรีปราชญ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

50,000 1 Oct 2015
2559 วิธีเมทริกซ์สำหรับจำนวนฟีโบนัชชีทั่วไปและการประยุกต์
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ดร.วรรณา ศรีปราชญ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

20,000 1 Oct 2015
2558 การพัฒนาวิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับการหาผลเฉลยของ ปัญหาจุดตรึง ปัญหาอสมการการแปรผัน และปัญหาเชิงคุณภาพ
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ดร.วรรณา ศรีปราชญ์
50,000 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2021 Vieta–Fibonacci-like polynomials and some identities
Annales Mathematicae et Informaticae
9 Sep 2021 SCOPUS Q4 วรรณา ศรีปราชญ์
(First author)

2021 On the (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas Polynomials
Vol. 11 No. 2 (2021): May - August 2021
10 Aug 2021 TCI 2 วรรณา ศรีปราชญ์
(Corresponding author)

2019 Weak and Strong Convergence of Hybrid Subgradient Method for Pseudomonotone Equilibrium Problems and Nonspreading-Type Mappings in Hilbert Spaces
KYUNGPOOK Math. J. 2019; 59(1): 83-99
23 Mar 2019 SJR Q3 วรรณา ศรีปราชญ์
(First author)

2017 Some new (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas identites by matrix methods
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) วรรณา ศรีปราชญ์
(Co-author)

2017 On Some Identities and Generating Functions for (s,t ) - Pell and (s,t) - Pel l-Lucas Numbers
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 194-199
1 Dec 2017 TCI 1 วรรณา ศรีปราชญ์
(Co-author)

2017 Some identities for (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas numbers and its application to Diophantine equations
SNRU Journal of Science and Technology vol.9 no.1
1 Apr 2017 TCI 1 วรรณา ศรีปราชญ์
(Co-author)

2016 On the (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas numbers by matrix methods
Annales Mathematicae et Informaticae, vol.46 pp.195-204
5 Sep 2016 SJR Q4 วรรณา ศรีปราชญ์
(Co-author)

2016 Some Pell and Pell-Lucas identities by matrix methods and their applications
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.6 No1 2016
1 Jul 2016 TCI 1 วรรณา ศรีปราชญ์
(Co-author)

2015 On the k-Jacobsthal-Lucas Numbers by Matrix Methods
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) วรรณา ศรีปราชญ์
(Co-author)

2015 Viscosity approximation method for the sum of two different types of finitely many accretive operators in Banach spaces
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) วรรณา ศรีปราชญ์
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164