เลือกชื่อ :
ดร.วรรณา ศรีปราชญ์
Dr.Wanna Sriprad
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  วรรณา ศรีปราชญ์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Wanna Sriprad
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   ,  wabba_sruorad@hotmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 33068228800
H-Index :
3
Updated 2022-6-3
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2560 เทคนิคการประมาณวางนัยทั่วไปสำหรับการแก้ปัญหาอสมการเชิงแปรผันและปัญหาจุดตรึง
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ดร.วรรณา ศรีปราชญ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

50,000 1 Oct 2016
2559 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO และวิธีการสอนแบบบรรยาย ของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ดร.วรรณา ศรีปราชญ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

50,000 1 Oct 2015
2559 วิธีเมทริกซ์สำหรับจำนวนฟีโบนัชชีทั่วไปและการประยุกต์
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ดร.วรรณา ศรีปราชญ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

20,000 1 Oct 2015
2558 การพัฒนาวิธีการประมาณค่าแบบซ้ำสำหรับการหาผลเฉลยของ ปัญหาจุดตรึง ปัญหาอสมการการแปรผัน และปัญหาเชิงคุณภาพ
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ดร.วรรณา ศรีปราชญ์
50,000 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 On the Vieta–Jacobsthal-like polynomials
Notes on Number Theory and Discrete Mathematics Print ISSN 1310–5132, Online ISSN 2367–8275 Volume 28, 2022, Number 1, Pages 9—19
3 Feb 2022 Non Quatile วรรณา ศรีปราชญ์
(First author)

2021 An Iterative Method for Solving Split Monotone Variational Inclusion Problems and Finite Family of Variational Inequality Problems in Hilbert Spaces
International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences Volume 2021 |Article ID 4273851
31 Dec 2021 SCOPUS Q2 วรรณา ศรีปราชญ์
(First author)

2021 VIETA-PELL-LIKE POLYNOMIALS AND SOME IDENTITIES
Journal of Science and Arts Year 21, No. 4(57), pp. 1011-1020, 2021
30 Dec 2021 Non Quatile วรรณา ศรีปราชญ์
(First author)

2021 Vieta–Fibonacci-like polynomials and some identities
Annales Mathematicae et Informaticae
9 Sep 2021 SCOPUS Q4 วรรณา ศรีปราชญ์
(First author)

2021 On the (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas Polynomials
Vol. 11 No. 2 (2021): May - August 2021
10 Aug 2021 TCI 2 วรรณา ศรีปราชญ์
(Corresponding author)

2019 Weak and Strong Convergence of Hybrid Subgradient Method for Pseudomonotone Equilibrium Problems and Nonspreading-Type Mappings in Hilbert Spaces
KYUNGPOOK Math. J. 2019; 59(1): 83-99
23 Mar 2019 SJR Q3 วรรณา ศรีปราชญ์
(First author)

2017 Some new (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas identites by matrix methods
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) วรรณา ศรีปราชญ์
(Co-author)

2017 On Some Identities and Generating Functions for (s,t ) - Pell and (s,t) - Pel l-Lucas Numbers
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 194-199
1 Dec 2017 TCI 1 วรรณา ศรีปราชญ์
(Co-author)

2017 Some identities for (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas numbers and its application to Diophantine equations
SNRU Journal of Science and Technology vol.9 no.1
1 Apr 2017 TCI 1 วรรณา ศรีปราชญ์
(Co-author)

2016 On the (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas numbers by matrix methods
Annales Mathematicae et Informaticae, vol.46 pp.195-204
5 Sep 2016 SJR Q4 วรรณา ศรีปราชญ์
(Co-author)

2016 Some Pell and Pell-Lucas identities by matrix methods and their applications
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.6 No1 2016
1 Jul 2016 TCI 1 วรรณา ศรีปราชญ์
(Co-author)

2015 On the k-Jacobsthal-Lucas Numbers by Matrix Methods
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) วรรณา ศรีปราชญ์
(Co-author)

2015 Viscosity approximation method for the sum of two different types of finitely many accretive operators in Banach spaces
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) วรรณา ศรีปราชญ์
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164