เลือกชื่อ :
รศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
Assoc. Prof. Dr.Wanthanee Khetkorn
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  วันทนีย์ เขตต์กรณ์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Wanthanee Khetkorn
ตำแหน่งทางวิชาการ :  รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาชีววิทยา
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  Bacterial and microalgae cell culture in small and large scales production, Molecular biology, gene expression and genetic engineering techniques, Protein expression and purification, thylakoid extraction, Western blot analysis
อีเมลล์ :   ,  p_wanthane@hotmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 36611769200
H-Index :
9
Updated 2023-6-28
โครงการวิจัย
2563
Prevalence study of contamination of Salmonella spp., Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis in White shrimps (Litopenaeus vannamei) from supermarkets located in Thanyaburi district, Pathumthani

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2019 - 30 September 2020
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2562
Development of chitosan film incorporated with extracted polyamine to prolong Horm Thong banana fruit after post harvesting and room temperature storage

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
งบประมาณ : 220,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 15 July 2019 - 14 July 2020
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2561

แหล่งทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งบประมาณ : 1,705,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2561

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2017 - 30 September 2018
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2560

แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
งบประมาณ : 200,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2560

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 350,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2559

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ : 30,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2015 - 30 September 2016
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2558

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
 รูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์
2017
สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 27 August 2017
รายละเอียด : การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสาหร่ายเตา Spirogyra sp. ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป
ประเภทการใช้ประโยชน์ : ไม่ระบุ
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา

โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2561 ความหลากหลายของสาหร่ายถ้ำในเขาหินปูนและการเพาะเลี้ยงเพื่อการเพิ่มมูลค่า
รศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 Mar 2018
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Characterization and exploration of biological properties of phycobiliproteins purified from Thai karstic cave cyanobacterium Nostoc sp. SW02
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, Vol.52 (2023)
23 Aug 2023 SCOPUS Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Corresponding author)

2022 Editorial: Algal biomass and biofuels
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
2 Nov 2022 SJR Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Co-author)

2022 Highly effective reduction of phosphate and harmful bacterial community in shrimp wastewater using short-term biological treatment with immobilized engineering microalgae
Journal of Environmental Management, 325, 116452
17 Oct 2022 SCOPUS Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Corresponding author)

2022 Conversion of golden oyster mushroom, Pleurotus citrinopileatus to sugar syrup using enzymatic hydrolysis as a substrate for novel bacterial cellulose (Nata) fermentation
3 Biotech 2022 Sep;12(9):207
3 Aug 2022 SCOPUS Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Co-author)

2022 Optimizing parameters for the stability of alginate encapsulation to support microalgae growth and nutrient removal in shrimp wastewater using response surface methodology
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology Volume 43, August 2022, 102419
8 Jul 2022 SCOPUS Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Corresponding author)

2022 Cyanobacterial biodiversity from Thai karstic caves as a potential source for phycobiliprotein production
Algal Research Volume 64, May 2022, 102666
19 Mar 2022 SCOPUS Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Corresponding author)

2021 Inactivation of phosphate regulator (SphU) in cyanobacterium Synechocystis sp. 6803 directly induced acetyl phosphate pathway leading to enhanced PHB level under nitrogen-sufficient condition
Journal of Applied Phycology (2021)
17 May 2021 ISI Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Corresponding author)

2020 Enhanced H2 production with efficient N2-fixation by fructose mixotrophically grown Anabaena sp. PCC 7120 strain disrupted in uptake hydrogenase
Algal Research Volume 47, May 2020, 101823
31 May 2020 ISI Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

2019 Utilization of shrimp wastewater for poly-β-hydroxybutyrate production by Synechocystis sp. PCC 6803 strain ΔSphU cultivated in photobioreactor
Biotechnology Reports Volume 23, September 2019, e00345
30 Sep 2019 SJR Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Corresponding author)

2019 Enhanced PHB production by using cyanobacterial Synechocystis sp. PCC 6803 (∆SphU) lacking phosphate regulator under shrimp wastewater cultivated in photobioreactor
The 10th Asia-Pacific Conference on Algal Biotechnology, 26 – 28 September 2019, Nanchang University, China, International Proceeding
28 Sep 2019 Proceedings (Inter) วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

2019 การกำจัดฟอสเฟตในน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงกุ้งโดยใช้เซลล์ตรึงไซยาโนแบคทีเรีย
การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร.National Proceeding.
22 Mar 2019 Proceedings (Inter) วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Co-author)

2019 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงเซลล์เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของ Synechocystis sp. PCC 6803 ในน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงกุ้งด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร. National Proceeding.
22 Mar 2019 Proceedings (Inter) วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Co-author)

2017 Microalgal hydrogen production-A review
Bioresource Technology Volume 243, November 2017, Pages 1194-1206
17 Jul 2017 ISI Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

2016 Suitable cell age for enhanced poly-ß-hydroxybutyrate accumulation under photoautotrophic nutrient deprivation of Synechocystis sp. PCC 6803
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
1 Dec 2016 TCI 1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

2016 Enhancement of poly-3-hydroxybutyrate production in Synechocystis sp. PCC 6803 by overexpression of its native biosynthetic genes
Bioresource Technology Volume 214, August 2016, Pages 761-768
7 May 2016 ISI Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

2014 การเจริญอย่างรวดเร็วของสาหร่ายสีเขียวแกรมน้ำเงิน และความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Cyanobacterial Blooms and its Relationships with Environmental Factors)
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน วันที่ 2-3 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่. National Proceeding
3 Dec 2014 Proceedings (Inter) วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Co-author)

2014 GABA acuumulation in response to different nitrogenous compounds in unicellular cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803
Current microbiology. 70(1): 96-102. Available online: 12 September 2014, [Impact Factor (2015) = 1.423 ISI Q2]
12 Sep 2014 ISI Q2 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Co-author)

2014 Metabolic and genetic engineering of cyanobacteria for enhanced hydrogen production
Biofuels. 4(5): 535-561 (Review Article). Available online: 09 Apr 2014 [Impact factor = 1.496 SJR: Q2]
9 Apr 2014 SCOPUS Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

2012 Inactivation of uptake hydrogenase leads to enhanced and sustained hydrogen production with high nitrogenase activity under high light exposure in the cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012
Journal of Biological Engineering. 6:19, Available online: 01 December 2012
1 Dec 2012 SCOPUS Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

2012 Disruption of uptake hydrogenase gene resulted in sustained biohydrogen production and enhanced nitrogenase activity under long-term light exposure by a cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012
The 10th International Congress on Plant Molecular Biology, 21-26 October 2012, ICC, Jeju Island, Republic of Korea. International Proceeding.
26 Oct 2012 Proceedings (Inter) วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

2012 Redirecting the electron flow towards the nitrogenase and bidirectional Hox-hydrogenase by using specific inhibitors results in enhanced H2 production in the cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012
Bioresource Technology . 2012 Aug;118:265-71. doi: 10.1016/j.biortech.2012.05.052. Epub 2012 May 18.
18 May 2012 ISI Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

2011 Increased H2 production in the cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC 6803 by redirecting the electron supply via genetic engineering of the nitrate assimilation pathway
Metabolic Engineering. 13: 610-616. Available online 2 August 2011
2 Aug 2011 ISI Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Co-author)

2010 Enhanced biohydrogen production by the N2-fixing cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012
International Journal of Hydrogen Energy. 35: 12767-12776, Available online 28 September 2010. [Impact Factor = 5.816, ISI: Q1]
28 Sep 2010 ISI Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

2010 Optimum condition for enhanced biohydrogen production by nitrogen fixing cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012
The 9th International Hydrogenase Conference, 27 June-2 July 2010, Uppsala Concert and Congress Hall, Uppsala, Sweden. International Proceeding.
2 Jul 2010 Proceedings (Inter) วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

2008 Effect of several factor on hydrogen production by nitrogen fixing cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012
The 13rd Biological Sciences Graduate Congress, 15-16 December 2008, National University of Singapore, Singapore. International Proceeding.
16 Dec 2008 Proceedings (Inter) วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
2023
กรรมวิธีการผลิตสารสีไฟโคบิลิโปรตีนบริสุทธิ์จากสาหร่ายนอสตอกด้วยคลื่นเสียงอัลตราโซนิกส์

เลขที่คำขอ : 2303001370
วันที่ยื่นคำขอ : 23 May 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2023
กรรมวิธีการผลิตสารสีไฟโคบิลิโปรตีนจากสาหร่ายนอสตอกในรูปผงแห้งเพื่อสะดวกในการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง

เลขที่คำขอ : 2303001372
วันที่ยื่นคำขอ : 23 May 2023
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2021
สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมสารสกัดโพลีเอมีนห่อหุ้มผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุในการเก็บรักษา

เลขที่คำขอ : 2103003795
วันที่ยื่นคำขอ : 28 December 2021
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2022
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : วันทนีย์ เขตต์กรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
2022
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมสองฐานจำนวนเกิน 40 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : วันทนีย์ เขตต์กรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
บริการวิชาการ
2566
ประเภทให้การบริการ : วิเคราะห์ทดสอบ
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : นักวิจัย
งบประมาณ : 4,200 บาท
สถานะโครงการ : ส่งผลวิเคราะห์/ทดสอบแล้ว
วันที่เริ่ม : 29 August 2023
วันที่สิ้นสุด : 29 August 2023
2563
ประเภทให้การบริการ : ใช้ประโยชน์จากของเสีย (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน
งบประมาณ : 32,500 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 6 March 2020
วันที่สิ้นสุด : 7 March 2020
2562
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 204,450 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 7 August 2019
วันที่สิ้นสุด : 9 August 2019
2562
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 285,836 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 16 March 2019
วันที่สิ้นสุด : 3 August 2019
2562
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 31,700 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 26 January 2019
วันที่สิ้นสุด : 27 January 2019

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164