เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
Asst. Prof. Dr.Wanthanee Khetkorn
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  วันทนีย์ เขตต์กรณ์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Wanthanee Khetkorn
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาชีววิทยา
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ :  Bacterial and microalgae cell culture in small and large scales production, Molecular biology, gene expression and genetic engineering techniques, Protein expression and purification, thylakoid extraction, Western blot analysis
อีเมลล์ :   ,  p_wanthane@hotmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2563 การศึกษาความชุกของการปนเปื้อน Salmonella spp., Salmonella typhimurium, และ salmonella enteritidis ในกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei) จากตลาดขนาดใหญ่ในอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(นักวิจัยพี่เลี้ยง)

50,000 1 Oct 2019
2562 การพัฒนาแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมสารสกัดโพลีเอมีนเพื่อยืดอายุกล้วยหอมทองหลังจากการเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาภายใต้อุณภูมิห้อง
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
220,000 15 Jul 2019
2561 ความหลากหลายของสาหร่ายถ้ำในเขาหินปูนและการเพาะเลี้ยงเพื่อการเพิ่มมูลค่า
แหล่งทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อทุน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

1,705,000 1 Mar 2018
2561 การคัดแยกสาหร่ายขนาดเล็กจากสภาพแวดล้อมวิกฤตเพื่อผลิตสารต้านอนุมูลอิสระและสารป้องกันแสงแดด
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

300,000 1 Oct 2017
2560 การลดต้นทุนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กโดยใช้น้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อผลิตชีวมวลและการนำเซลล์ไปใช้ประโยชน์
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน : โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
200,000 1 Aug 2016
2560 การพัฒนาวัสดุตรึงเซลล์สาหร่ายขนาดเล็กเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดฟอสเฟตในแหล่งน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
300,000 1 Oct 2016
2560 การตรวจหาแบคทีเรียที่ผลิตพลาสติกชีวภาพอย่างรวดเร็วด้วยการใช้ดีเอ็นเอติดตามและมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
350,000 1 Oct 2016
2559 การสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสาหร่ายเตา Spirogyra sp.
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

30,000 1 Oct 2015
2558 การเพิ่มการผลิตก๊าซไฮโดรเจนทางชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนโดยสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่ตรึงไนโตรเจน Anabaena sp.
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
50,000 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
ปีรูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยวันที่นำไปใช้ประโยชน์
2017 หน่วยงาน : สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด : การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสาหร่ายเตา Spirogyra sp. ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป
ประเภทการใช้ประโยชน์ : ไม่ระบุ
การสกัดและศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสาหร่ายเตา Spirogyra sp.
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
27 Aug 2017
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2561 ความหลากหลายของสาหร่ายถ้ำในเขาหินปูนและการเพาะเลี้ยงเพื่อการเพิ่มมูลค่า
ผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ (ผู้ร่วมโครงการวิจัย)
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 Mar 2018
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 Highly effective reduction of phosphate and harmful bacterial community in shrimp wastewater using short-term biological treatment with immobilized engineering microalgae
Journal of Environmental Management, 325, 116452
17 Oct 2022 SCOPUS Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Corresponding author)

2022 Conversion of golden oyster mushroom, Pleurotus citrinopileatus to sugar syrup using enzymatic hydrolysis as a substrate for novel bacterial cellulose (Nata) fermentation
3 Biotech 2022 Sep;12(9):207
3 Aug 2022 SCOPUS Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Co-author)

2022 Optimizing parameters for the stability of alginate encapsulation to support microalgae growth and nutrient removal in shrimp wastewater using response surface methodology
Biocatalysis and Agricultural Biotechnology Volume 43, August 2022, 102419
8 Jul 2022 SCOPUS Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Corresponding author)

2022 Cyanobacterial biodiversity from Thai karstic caves as a potential source for phycobiliprotein production
Algal Research Volume 64, May 2022, 102666
19 Mar 2022 SCOPUS Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Corresponding author)

2021 Inactivation of phosphate regulator (SphU) in cyanobacterium Synechocystis sp. 6803 directly induced acetyl phosphate pathway leading to enhanced PHB level under nitrogen-sufficient condition
Journal of Applied Phycology (2021)
17 May 2021 ISI Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Corresponding author)

2020 Enhanced H2 production with efficient N2-fixation by fructose mixotrophically grown Anabaena sp. PCC 7120 strain disrupted in uptake hydrogenase
Algal Research Volume 47, May 2020, 101823
31 May 2020 ISI Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

2019 Utilization of shrimp wastewater for poly-β-hydroxybutyrate production by Synechocystis sp. PCC 6803 strain ΔSphU cultivated in photobioreactor
Biotechnology Reports Volume 23, September 2019, e00345
30 Sep 2019 SJR Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Corresponding author)

2019 Enhanced PHB production by using cyanobacterial Synechocystis sp. PCC 6803 (∆SphU) lacking phosphate regulator under shrimp wastewater cultivated in photobioreactor
The 10th Asia-Pacific Conference on Algal Biotechnology, 26 – 28 September 2019, Nanchang University, China, International Proceeding
28 Sep 2019 Proceedings (Inter) วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

2019 การกำจัดฟอสเฟตในน้ำทิ้งจากการเพาะเลี้ยงกุ้งโดยใช้เซลล์ตรึงไซยาโนแบคทีเรีย
การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร.National Proceeding.
22 Mar 2019 Proceedings (Inter) วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Co-author)

2019 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการตรึงเซลล์เพื่อเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของ Synechocystis sp. PCC 6803 ในน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงกุ้งด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง
การประชุมทางวิชาการระดับชาติสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร. National Proceeding.
22 Mar 2019 Proceedings (Inter) วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Co-author)

2017 Microalgal hydrogen production-A review
Bioresource Technology Volume 243, November 2017, Pages 1194-1206
17 Jul 2017 ISI Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

2016 Suitable cell age for enhanced poly-ß-hydroxybutyrate accumulation under photoautotrophic nutrient deprivation of Synechocystis sp. PCC 6803
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
1 Dec 2016 TCI 1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

2016 Enhancement of poly-3-hydroxybutyrate production in Synechocystis sp. PCC 6803 by overexpression of its native biosynthetic genes
Bioresource Technology Volume 214, August 2016, Pages 761-768
7 May 2016 ISI Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

2014 การเจริญอย่างรวดเร็วของสาหร่ายสีเขียวแกรมน้ำเงิน และความสัมพันธ์กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม (Cyanobacterial Blooms and its Relationships with Environmental Factors)
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประชาคมอาเซียน วันที่ 2-3 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่. National Proceeding
3 Dec 2014 Proceedings (Inter) วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Co-author)

2014 GABA acuumulation in response to different nitrogenous compounds in unicellular cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803
Current microbiology. 70(1): 96-102. Available online: 12 September 2014, [Impact Factor (2015) = 1.423 ISI Q2]
12 Sep 2014 ISI Q2 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Co-author)

2014 Metabolic and genetic engineering of cyanobacteria for enhanced hydrogen production
Biofuels. 4(5): 535-561 (Review Article). Available online: 09 Apr 2014 [Impact factor = 1.496 SJR: Q2]
9 Apr 2014 SCOPUS Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

2012 Inactivation of uptake hydrogenase leads to enhanced and sustained hydrogen production with high nitrogenase activity under high light exposure in the cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012
Journal of Biological Engineering. 6:19, Available online: 01 December 2012
1 Dec 2012 SCOPUS Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

2012 Disruption of uptake hydrogenase gene resulted in sustained biohydrogen production and enhanced nitrogenase activity under long-term light exposure by a cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012
The 10th International Congress on Plant Molecular Biology, 21-26 October 2012, ICC, Jeju Island, Republic of Korea. International Proceeding.
26 Oct 2012 Proceedings (Inter) วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

2012 Redirecting the electron flow towards the nitrogenase and bidirectional Hox-hydrogenase by using specific inhibitors results in enhanced H2 production in the cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012
Bioresource Technology . 2012 Aug;118:265-71. doi: 10.1016/j.biortech.2012.05.052. Epub 2012 May 18.
18 May 2012 ISI Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

2011 Increased H2 production in the cyanobacterium Synechocystis sp. strain PCC 6803 by redirecting the electron supply via genetic engineering of the nitrate assimilation pathway
Metabolic Engineering. 13: 610-616. Available online 2 August 2011
2 Aug 2011 ISI Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(Co-author)

2010 Enhanced biohydrogen production by the N2-fixing cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012
International Journal of Hydrogen Energy. 35: 12767-12776, Available online 28 September 2010. [Impact Factor = 5.816, ISI: Q1]
28 Sep 2010 ISI Q1 วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

2010 Optimum condition for enhanced biohydrogen production by nitrogen fixing cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012
The 9th International Hydrogenase Conference, 27 June-2 July 2010, Uppsala Concert and Congress Hall, Uppsala, Sweden. International Proceeding.
2 Jul 2010 Proceedings (Inter) วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

2008 Effect of several factor on hydrogen production by nitrogen fixing cyanobacterium Anabaena siamensis TISTR 8012
The 13rd Biological Sciences Graduate Congress, 15-16 December 2008, National University of Singapore, Singapore. International Proceeding.
16 Dec 2008 Proceedings (Inter) วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปีชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร
2021สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นฟิล์มไคโตซานผสมสารสกัดโพลีเอมีนห่อหุ้มผลไม้หลังการเก็บเกี่ยวเพื่อยืดอายุในการเก็บรักษาอนุสิทธิบัตรผศ.ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์
(ชื่อที่ 1)
2103003795 28 Dec 2021 -
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2022 ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Scopus รวมจำนวนเกิน 50 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
13 June 2022
วันทนีย์ เขตต์กรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
2022 เกียรติบัตร รางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมสองฐานจำนวนเกิน 40 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
18 January 2022
วันทนีย์ เขตต์กรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164