เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  วาสนา ทองกำแหง  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Wasana Thongkamhaeng
ตำแหน่งทางวิชาการ:  อาจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาโท   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   ,  pui555_9@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2561 เอกลักษณ์บางประการและฟังก์ชันก่อกำเนิดสำหรับจำนวนเค-จาคอบส์ทอล-ลูคัส
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
วาสนา ทองกำแหง
15,000 1 Oct 2017
2559 เอกลักษณ์ที่เกี่ยวกับตัวประกอบร่วมของจำนวนเค-จาคอบส์ทอล และจำนวนเค-จาคอบส์ทอล-ลูคัส
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
วาสนา ทองกำแหง
15,000 1 Oct 2015
2559 เอกลักษณ์บางประการสำหรับจำนวนคู่และจำนวนคี่ของจำนวนเค-ฟีโบนักชี-ไลค์ และ จำนวนเค-ลูคัส
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
วาสนา ทองกำแหง
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

15,000 1 Oct 2015
2558 การประเมินราคาออปชันสำหรับความผันผวนที่มีการกระโดดและอินเทนซิตีแบบสโตแคสติก
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
วาสนา ทองกำแหง
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

20,000 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2017 On sums of odd and even of the k-Fibonacci-Like Numbers
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) วาสนา ทองกำแหง
(Co-author)

2015 Mean reverting process with jumps under stochastic volatility and stochastic intensity
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) วาสนา ทองกำแหง
(Co-author)

2015 Some Identities Involving Common Factors of k - Jacobsthal and k -Jacobsthal – Lucas Numbers
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) วาสนา ทองกำแหง
(First author)

2015 Some Identities Involving Common Factors of k-Fibonacci-Like and k-Lucas Numbers
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) วาสนา ทองกำแหง
(Co-author)

2015 Option Pricing for Jump in Volatility and Stochastic Intensity
7th International Conference On Research And Educations In Mathematics (ICREM7)
27 Aug 2015 Proceedings (Inter) วาสนา ทองกำแหง
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164