เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
Asst. Prof. Dr.Wimonmas Bamrungsetthapong
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Wimonmas Bamrungsetthapong
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   ,  pongthink@hotmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 56200603500
H-Index :
2
Updated 2022-6-3
โครงการวิจัย
2566
Increasing the effectiveness of control chart by the optimal warning criteria under time truncated life test

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 200,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2566
Lifetime distribution for electronic equipment lifetime data

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 100,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2565
The optimal economic model of the accelerated life testing sampling plan under time truncated data in the electronics industry using genetic algorithm

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 450,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2021 - 30 September 2022
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2560

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2560

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ : 10,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Modified DS np Chart Using Generalized Multiple Dependent State Sampling under Time Truncated Life Test
CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences 2024, 138(3), 2471-2495
15 Dec 2023 SCOPUS Q2 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

2023 Designing Adaptive Multiple Dependent State Sampling Plan for Accelerated Life Tests
Computer Systems Science and Engineering 2023, 46(2), 1631-1651
9 Feb 2023 ISI Q1 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(Corresponding author)

2022 Multi-objective optimal design of multiple dependent state sampling plan for over-dispersed data under the condition on a new zero-inflated distribution
Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST) 2022, Vol.44, No.4, pp. 1075-1085 Jul. – Aug. 2022
31 Aug 2022 SCOPUS Q3 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

2022 A Novel Multiple Dependent State Sampling Plan Based on Time Truncated Life Tests Using Mean Lifetime
Computers, Materials and Continua Vol.73, No.3, 2022, pp.4611-4626,
28 Jul 2022 SCOPUS Q1 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(Corresponding author)

2021 RELIABILITY ANALYSIS FOR REPAIRABLE MULTI-STATE SYSTEM UNDER FUZZY WEIBULL DISTRIBUTION
Vol. 12 No. 24 (2020): วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
13 Jan 2021 TCI 1 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

2020 Designing of Double Acceptance Sampling Plan for Zero-inflated and Over-dispersed Data Using Multi-objective Optimization
Applied Science and Engineering Progress Vol 14, No 3 (2021) pp.338-347
15 Oct 2020 SJR Q3 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

2020 Designing of Optimal Required Sample Sizes for Double Acceptance Sampling Plans under the Zero-Inflated Defective Data
Current Applied Science and Technology Vol.21 No.2 (2021)
16 Sep 2020 SCOPUS Q4 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(Corresponding author)

2020 Mixed Control Chart Design Using the Integration of Genetic Algorithm and Monte Carlo Simulation
Thai Journal of Mathematics Volume 18 Number 2 (2020) Pages 651{667
30 Jun 2020 SCOPUS Q4 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(Corresponding author)

2020 Application of Genetic Algorithm to Minimize Total Cost of Double Acceptance Sampling Plan
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 30, ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.2563
31 Mar 2020 TCI 1 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

2019 Optimal design of Double Acceptance Sampling Plan to Minimizing the Total Cost Using Genetic Algorithm
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

2018 Reliability Analysis for Non-repairable Multi-state System under Fuzzy Weibull failure rate
Applied Mathematical Sciences, Vol.12, 2018 no.21 1035-1044
1 Sep 2018 SJR Q4 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

2017 Hybrid Fuzzy Estimation of System Reliability for Multi-State System
Applied Mechanics and Materials vol. 866 pp.387-391
6 Jun 2017 SJR Q4 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

บริการวิชาการ
2563
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 12,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 18 March 2020
วันที่สิ้นสุด : 18 March 2020
2561
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 103,800 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 27 January 2018
วันที่สิ้นสุด : 20 February 2018
2561
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 29,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 6 February 2018
วันที่สิ้นสุด : 7 February 2018

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164