เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Wimonmas Bamrungsetthapong
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   ,  pongthink@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2565 ตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับแผนการสุ่มตัวอย่างการทดสอบอายุการใช้งานแบบเร่งภายใต้ข้อมูลที่ถูดตัดปลายกำหนดเวลาในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เจเนติกอัลกอริทึม
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.ดร.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
450,000 1 Oct 2021
2560 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือสำหรับระบบแบบหลายขั้นตอนภายใต้อายุการใช้งานที่มีการแจกแจงไวบูลล์แบบฟัซซี
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ผศ.ดร.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
50,000 1 Oct 2016
2560 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.ดร.วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

10,000 1 Oct 2016
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2021 RELIABILITY ANALYSIS FOR REPAIRABLE MULTI-STATE SYSTEM UNDER FUZZY WEIBULL DISTRIBUTION
Vol. 12 No. 24 (2020): วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
13 Jan 2021 TCI 1 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

2020 Designing of Double Acceptance Sampling Plan for Zero-inflated and Over-dispersed Data Using Multi-objective Optimization
Applied Science and Engineering Progress Vol 14, No 3 (2021) pp.338-347
15 Oct 2020 SJR Q3 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

2020 Designing of Optimal Required Sample Sizes for Double Acceptance Sampling Plans under the Zero-Inflated Defective Data
Current Applied Science and Technology Vol.21 No.2 (2021)
16 Sep 2020 SCOPUS Q4 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(Corresponding author)

2020 Mixed Control Chart Design Using the Integration of Genetic Algorithm and Monte Carlo Simulation
Thai Journal of Mathematics Volume 18 Number 2 (2020) Pages 651{667
30 Jun 2020 SCOPUS Q4 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(Corresponding author)

2020 Application of Genetic Algorithm to Minimize Total Cost of Double Acceptance Sampling Plan
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 30, ฉบับที่ 1 ม.ค.-มี.ค.2563
31 Mar 2020 TCI 1 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

2019 Optimal design of Double Acceptance Sampling Plan to Minimizing the Total Cost Using Genetic Algorithm
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

2018 Reliability Analysis for Non-repairable Multi-state System under Fuzzy Weibull failure rate
Applied Mathematical Sciences, Vol.12, 2018 no.21 1035-1044
1 Sep 2018 SJR Q4 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

2017 Hybrid Fuzzy Estimation of System Reliability for Multi-State System
Applied Mechanics and Materials vol. 866 pp.387-391
6 Jun 2017 SJR Q4 วิมลมาศ บำรุงเศรษฐพงษ์
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164