เลือกชื่อ :
รศ.ดร.วิยดา คำเอม
Assoc. Prof. Dr.Wiyada Kumam
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  วิยดา คำเอม
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Wiyada Kumam
ตำแหน่งทางวิชาการ :  รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   ,  jeabkum@gmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 26633965400
H-Index :
23
Updated 2023-6-28
โครงการวิจัย
2566
Fuzzy Soft Sets for decision making problems

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 200,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.วิยดา คำเอม
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2566
Iterative Algorithms for Solving Nonlinear Least Square Problems with Application in Compressive Sensing and Motion Control

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 150,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.วิยดา คำเอม
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2566
Splitting Algorithms for Variational Inequality Problems with Image Processing

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 150,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2566
Analysis of Caputo Fractional Order Model for COVID-19 with Lockdown

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 200,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2566

แหล่งทุน : สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : ทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
งบประมาณ : 7,765,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 April 2023 - 31 March 2024
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2565
Fuzzy equilibrium problems for economic game

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 450,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2021 - 30 September 2022
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.วิยดา คำเอม
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2562

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
งบประมาณ : 100,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.วิยดา คำเอม
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2561

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2017 - 30 September 2018
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.วิยดา คำเอม
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2558

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ : 30,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.วิยดา คำเอม
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Comparison measures for Pythagorean m-polar fuzzy sets and their applications to robotics and movie recommender system
AIMS Mathematics 2023, Volume 8, Issue 5: 10357-10378.
28 Feb 2023 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(First author)

2023 Accessing the thermodynamics of Walter-B fluid with magnetic dipole effect past a curved stretching surface
ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik
14 Feb 2023 SCOPUS Q2 วิยดา คำเอม
(Co-author)

2023 Significance of nanoparticle radius and inter-particle spacing toward the radiative water-based alumina nanofluid flow over a rotating disk
Nanotechnology Reviews
30 Jan 2023 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2023 Relative magnetic field and slipping effect on Casson dusty fluid of two phase fluctuating flow over inclined parallel plate
South African Journal of Chemical Engineering Volume 44, April 2023, Pages 135-146
27 Jan 2023 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2023 AN ADAPTIVE BLOCK ITERATIVE PROCESS FOR A CLASS OF MULTIPLE SETS SPLIT VARIATIONAL INEQUALITY PROBLEMS AND COMMON FIXED POINT PROBLEMS IN HILBERT SPACES
Numerical Algebra, Control and Optimization 2023, Volume 13, Issue 2: 273-298. Doi: 10.3934/naco.2022007
1 Jan 2023 SCOPUS Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2022 Thermodynamics of second-grade nanofluid over a stretchable rotating porous disk subject to Hall current and cubic autocatalysis chemical reactions
Frontiers in Physics Open Access Volume 1024 October 2022 Article number 961774
24 Oct 2022 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2022 MHD micropolar hybrid nanofluid flow over a flat surface subject to mixed convection and thermal radiation
Scientific Reports 12, Article number: 17283 (2022)
14 Oct 2022 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2022 Divergence measures for circular intuitionistic fuzzy sets and their applications
Engineering Applications of Artificial Intelligence Volume 116, November 2022, 105455
28 Sep 2022 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2022 Assessment of irreversibility optimization in Casson nanofluid flow with leading edge accretion or ablation
ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik, 30 August 2022
30 Aug 2022 SCOPUS Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2022 Inertial Modification Using Self-Adaptive Subgradient Extragradient Techniques for Equilibrium Programming Applied to Variational Inequalities and Fixed-Point Problems
Mathematics, 10, 1751, pp.1-29, 20 May 2022
20 May 2022 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2022 On Strengthened Extragradient Methods Non-Convex Combination with Adaptive Step Size Rule for Equilibrium Problems
Symmetry, 2022, 14, 1045.
19 May 2022 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Co-author)

2022 The inertial iterative extragradient methods for solving pseudomonotone equilibrium programming in Hilbert spaces
Journal of Inequalities and Applications, 2022:58, pp.1-27, 10 May 2022
10 May 2022 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2022 Intuitionistic fuzzy divergences: critical analysis and an application in figure skating
Neural Computing and Applications (2022)
26 Feb 2022 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2022 Numerical simulation of bioconvective Darcy Forchhemier nanofluid flow with energy transition over a permeable vertical plate
Scientific Reports volume 12, Article number: 3228 (2022)
25 Feb 2022 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Co-author)

2022 Parametric simulation of micropolar fluid with thermal radiation across a porous stretching surface
Scientific Reports volume 12, Article number: 2542 (2022)
15 Feb 2022 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2022 AN INERTIAL NON-MONOTONIC SELF-ADAPTIVE ITERATIVE ALGORITHM FOR SOLVING EQUILIBRIUM PROBLEMS
Journal of Nonlinear and Variational Analysis Volume 6, Issue 1, 1 February 2022, Pages 51-67
1 Feb 2022 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Co-author)

2022 Heat transfer analysis of radiator using different shaped nanoparticles water-based ternary hybrid nanofluid with applications: A fractional model
Case Studies in Thermal Engineering Volume 31, March 2022, 101837
31 Jan 2022 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Co-author)

2022 Bioconvection Casson nanoliquid film sprayed on a stretching cylinder in the portfolio of homogeneous-heterogeneous chemical reactions
ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik
18 Jan 2022 SCOPUS Q2 วิยดา คำเอม
(Co-author)

2021 Electromagnetohydrodynamic bioconvective flow of binary fluid containing nanoparticles and gyrotactic microorganisms through a stratified stretching sheet
Scientific Reports volume 11, Article number: 23159 (2021)
30 Nov 2021 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 Improved generalized dissimilarity measure-based VIKOR method for Pythagorean fuzzy sets
Journal of Nonlinear and Variational Analysis
23 Nov 2021 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Co-author)

2021 Analysis of newly developed fractal-fractional derivative with power law kernel for MHD couple stress fluid in channel embedded in a porous medium
Scientific Reports volume 11, Article number: 20858 (2021)
31 Oct 2021 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Co-author)

2021 Darcy–Forchheimer couple stress hybrid nanofluids flow with variable fluid properties
Scientific Reports volume 11, Article number: 19612 (2021)
4 Oct 2021 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Co-author)

2021 A New Inertial Subgradient Extragradient method for Solving Quasimonotone Variational Inequalities
Thai Journal of Mathematics Volume 19 Number 3 (2021) Pages 981–992
30 Sep 2021 SCOPUS Q4 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 Analysis of a Caputo HIV and Malaria Co-Infection Epidemic Model
Thai Journal of Mathematics Volume 19 Number 3 (2021) Pages 897–912 September
30 Sep 2021 SCOPUS Q4 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 Analysis of Linear and Nonlinear Mathematical Models for Monitoring Diabetic Population with Minor and Major Complications
Thai Journal of Mathematics Volume 19 Number 3 (2021) Pages 1004–1027
30 Sep 2021 SCOPUS Q4 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 The Flow of Blood-Based Hybrid Nanofluids with Couple Stresses by the Convergent and Divergent Channel for the Applications of Drug Delivery
Molecules 2021, 26(21), 6330;
20 Sep 2021 SJR Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 Non-linear convective flow of the thin film nanofluid over an inclined stretching surface
Scientific Reports volume 11, Article number: 18410 (2021)
15 Sep 2021 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Co-author)

2021 Numerical Approximation of Microorganisms Hybrid Nanofluid Flow Induced by a Wavy Fluctuating Spinning Disc
Coatings
27 Aug 2021 ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 Picture Fuzzy Soft Robust VIKOR Method and its Applications in Decision-Making
Fuzzy Information and Engineering
8 Aug 2021 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 Three novel inertial explicit Tseng's extragradient methods for solving pseudomonotone variational inequalities
Optimization
6 Aug 2021 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 A new extragradient algorithm with adaptive step-size for solving split equilibrium problems
Journal of Inequalities and Applications ( 2021) 2021:136
2 Aug 2021 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 An axiomatically supported divergence measures for q-rung orthopair fuzzy sets
International of Journal of Intelligent Systems
21 Jul 2021 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 q-Rung Orthopair Fuzzy Modified Dissimilarity Measure Based Robust VIKOR Method and Its Applications in Mass Vaccination Campaigns in the Context of COVID-19
IEEE Access Page(s): 93497 - 93515
21 Jun 2021 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 A New Method for Optimal Solution of Intuitionistic Fuzzy Transportation Problems via Generalized Trapezoidal Intuitionistic Fuzzy Numbers
Fuzzy Information and Engineering Volume 11, 2019 - Issue 1 Pages 105-120
30 Apr 2021 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 Convergence analysis of a general inertial projection-type method for solving pseudomonotone equilibrium problems with applications
Journal of Inequalities and Applications volume 2021, Article number: 63 (2021)
1 Apr 2021 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 Two Hybrid Spectral Methods with Inertial Effect for Solving System of Nonlinear Monotone Equations with Application in Robotics
IEEE Access Volume 9, 2021, Article number 9344698, Pages 30918-30928
2 Feb 2021 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 Theoretical justifications for the empirically successful VIKOR approach to multi-criteria decision making
SOFT COMPUTING
16 Jan 2021 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Inertial-Based Derivative-Free Method for System of Monotone Nonlinear Equations and Application
IEEE ACCESS VOLUME 8, 2020
17 Dec 2020 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Approximation Results for Equilibrium Problems Involving Strongly Pseudomonotone Bifunction in Real Hilbert Spaces
Axioms, Volume 9 Issue 4
26 Nov 2020 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(First author)

2020 Inertial iterative self-adaptive step size extragradient-like method for solving equilibrium problems in real hilbert space with applications
Axioms, 2020, 9(4), pp. 1-21, 127
31 Oct 2020 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(First author)

2020 A Family of Derivative-Free Conjugate Gradient Methods for Constrained Nonlinear Equations and Image Restoration
IEEE Access VOLUME 8, 2020
17 Sep 2020 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Existence and uniqueness results for Φ-Caputo implicit fractional pantograph differential equation with generalized anti-periodic boundary condition
Advances in Difference Equations 2020, Article number: 555 (2020)
6 Sep 2020 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Bi-parametric distance and similarity measures of picture fuzzy sets and their applications in medical diagnosis
Egyptian Informatics Journal Available online 4 September 2020 In Press, Corrected ProofWhat are Corrected Proof articles
4 Sep 2020 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Convergence Analysis of Self-Adaptive Inertial Extra-Gradient Method for Solving a Family of Pseudomonotone Equilibrium Problems with Application
Symmetry 2020, 12(8), 1332
10 Aug 2020 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Analysis of Caputo fractional-order model for COVID-19 with lockdown
Advances in Difference Equations volume 2020, Article number: 394 (2020)
3 Aug 2020 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Pursuit Differential Game Problem with Multiple Players on a Closed Convex Set with More General Integral Constraints
Thai Journal of Mathematics Vol 18, No 2 (2020) June
30 Jun 2020 SCOPUS Q4 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Inertial Optimization Based Two-Step Methods for Solving Equilibrium Problems with Applications in Variational Inequality Problems and Growth Control Equilibrium Models
Energies 2020, 13, 3292
26 Jun 2020 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 The Renewable Energy Source Selection by Remoteness Index-Based VIKOR Method for Generalized Intuitionistic Fuzzy Soft Sets
Symmetry 2020, 12, 977; doi:10.3390/sym12060977
8 Jun 2020 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Non-Linear Thermal Radiations and Mass Transfer Analysis on the Processes of Magnetite Carreau Fluid Flowing Past a Permeable Stretching/Shrinking Surface under Cross Diffusion and Hall Effect
Coatings 2020, 10, 523; doi:10.3390/coatings10060523
29 May 2020 ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Machine Learning Based Automated Segmentation and Hybrid Feature Analysis for Diabetic Retinopathy Classification Using Fundus Image
Entropy 2020, 22, 567; doi:10.3390/e22050567
19 May 2020 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Distance and Similarity Measures for Spherical Fuzzy Sets and Their Applications in Selecting Mega Projects
Mathematics 2020, 8, 519; doi:10.3390/math8040519
3 Apr 2020 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Modified Popov's explicit iterative algorithms for solving pseudomonotone equilibrium problems
Optimization Methods and Software
5 Mar 2020 ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 An adjustable weighted soft discernibility matrix based on generalized picture fuzzy soft set and its applications in decision making
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, vol. 38, no. 2, pp. 2103-2118, 2020
6 Feb 2020 SJR Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Accelerated alternating minimization algorithm for Poisson noisy image recovery
Inverse Problems in Science and Engineering
6 Jan 2020 ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2019 Truncated-exponential-based Frobenius-Euler Polynomials
Advances in Difference Equations volume 2019, Article number: 530 (2019) Cite this article 430
20 Dec 2019 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(First author)

2019 An Optimal Pursuit Differential Game Problem with One Evader and Many Pursuers
MATHEMATICS Volume: 7 Issue: 9 Article Number: 842 Published: 11 September 2019
11 Sep 2019 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2019 A Novel Approach to Generalized Intuitionistic Fuzzy Soft Sets and Its Application in Decision Suport System
Mathematics 2019, 7(8), 742
13 Aug 2019 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2019 Error Estimate of Data Dependence for Discontinuous Operators by New Iteration Process with Convergence Analysis
Numerical Functional Analysis and Optimization Volume 40, 2019 - Issue 14 Pages 1644-1677
7 Aug 2019 SJR Q2 วิยดา คำเอม
(First author)

2019 Algorithms for zeros of two accretive operators for solving convex minimization problems and its application to image restoration problems
Journal of Computational and Applied Mathematics Volume 354, July 2019, Pages 471-495
31 Jul 2019 SJR Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2019 Generalized Picture Fuzzy Soft Sets and Their Application in Decision Support Systems
Symmetry 11(3):415 · March 2019
20 Mar 2019 ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Co-author)

2019 Numerical Simulation of PDEs by Local Meshless Differential Quadrature Collocation Method
Symmetry 11(3):394 · March 2019
18 Mar 2019 ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Co-author)

2019 Proximal point algorithm for nonlinear multivalued type mappings in Hadamard spaces
Mathematical methods in the applied sciences 2019, 1-11
18 Mar 2019 ISI Q2 วิยดา คำเอม
(First author)

2018 The numerical reckoning of modified proximal point methods for minimization problems in non-positive curvature metric spaces
International Journal of Computer Mathematics Pages 245-262
4 Dec 2018 ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2018 Convergence analysis of modified Picard-S hybrid iterative algorithms for total asymptotically nonexpansive mappings in Hadamard spaces
International Journal of Computer Mathematics Pages 175-188
30 May 2018 ISI Q2 วิยดา คำเอม
(First author)

2018 Investigating a Coupled Hybrid System of Nonlinear Fractional Differential Equations
Discrete Dynamics in Nature and Society Volume 2018, Article ID 5937572, 12 pages
20 Mar 2018 SJR Q3 วิยดา คำเอม
(First author)

2018 Modified viscosity type iteration for total asymptotically nonexpansive mappings in CAT(0) spaces and its application to optimization problems
Journal of Nonlinear Sciences and Applications
7 Feb 2018 SJR Q1 วิยดา คำเอม
(First author)

2017 An inertial normal S-algorithm and inertial normal S-CQ-algorithm for nonexpasive mappings
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) วิยดา คำเอม
(Co-author)

2017 Fixed Point Approach to Solution Existence of Differentail Equations (60SCI-2.3-04)
17th International conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering Costa Ballena (Rota), Cadiz, Spain
8 Jul 2017 Proceedings (Inter) วิยดา คำเอม
(First author)

2017 Modified random errors S-iterative process for stochastic fixed point theorems in a generalized convex metric space (59SCI-2.3-62)
Statistics, Optimization and Information Computing, vol.5, pp.65-74
1 Mar 2017 SJR Q3 วิยดา คำเอม
(First author)

2017 Random S-iterative Process with Errors for Approximating Stochastic Fixed Points
International Journal of Applied Mathematics and Statistics, vol.56, issue 1, pp.21-34
31 Jan 2017 SJR Q4 วิยดา คำเอม
(First author)

2016 Algorithms for Computing of Optimization Problems with a Common Minimum-Norm Fixed Point with Applications
International Journal of Mathematical, Computational, Physical, Electrical and Computer Engineering Vol:10, No:12
30 Dec 2016 Proceedings (Inter) วิยดา คำเอม
(First author)

2016 A New Multi-Step Iterative Algorithm for Approximating Common Fixed Points of a Finite Family of Multi-Valued Bregman Relatively Nonexpansive Mappings
Algorithms 2016, 9(2), 37; doi:10.3390/a9020037
30 May 2016 SJR Q3 วิยดา คำเอม
(First author)

2010 A shrinking projection method for generalized mixed equilibrium problems, variational inclusion problems and a finite family of quasi-nonexpansive mappings
Journal of Inequalities and Applications volume 2010, Article number: 458247 (2010)
14 Jul 2010 SCOPUS Q2 วิยดา คำเอม
(First author)

รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2022
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022
ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมจำนนมากที่สุด

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมสองฐานจำนวนเกิน 40 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
บริการวิชาการ
2563
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 12,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 18 March 2020
วันที่สิ้นสุด : 18 March 2020
2561
ประเภทให้การบริการ : ประกวด/แข่งขัน
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 141,400 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 6 July 2018
วันที่สิ้นสุด : 6 July 2018

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164