เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  วิยดา คำเอม  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Wiyada Kumam
ตำแหน่งทางวิชาการ:  รองศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   ,  jeabkum@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2565 ปัญหาดุลยภาพวิภัชนัยสำหรับเกมทางเศรษฐศาสตร์
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
รศ.ดร.วิยดา คำเอม
450,000 1 Oct 2021
2562 ตัวแบบการโปรแกรมคณิตศาสตร์วิภัชนัยและการหาค่าที่ดีที่สุดแบบวิภัชนัย
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : ทุนพัฒนาศักยภาพการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
รศ.ดร.วิยดา คำเอม
100,000 1 Oct 2018
2561 วิภัชนัยดุลยภาพแบบเบย์สำหรับโมเดลเศรษฐศาสตร์วิภัชนัย
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
รศ.ดร.วิยดา คำเอม
300,000 1 Oct 2017
2558 การวิเคราะห์ตัวแบบโดยวิธีการถดถอยแบบฟัซซี
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
รศ.ดร.วิยดา คำเอม
30,000 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2021 A New Inertial Subgradient Extragradient method for Solving Quasimonotone Variational Inequalities
Thai Journal of Mathematics Volume 19 Number 3 (2021) Pages 981–992
30 Sep 2021 SCOPUS Q4 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 Analysis of a Caputo HIV and Malaria Co-Infection Epidemic Model
Thai Journal of Mathematics Volume 19 Number 3 (2021) Pages 897–912 September
30 Sep 2021 SCOPUS Q4 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 nalysis of Linear and Nonlinear Mathematical Models for Monitoring Diabetic Population with Minor and Major Complications
Thai Journal of Mathematics Volume 19 Number 3 (2021) Pages 1004–1027
30 Sep 2021 SCOPUS Q4 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 Numerical Approximation of Microorganisms Hybrid Nanofluid Flow Induced by a Wavy Fluctuating Spinning Disc
Coatings
27 Aug 2021 ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 Picture Fuzzy Soft Robust VIKOR Method and its Applications in Decision-Making
Fuzzy Information and Engineering
8 Aug 2021 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 Three novel inertial explicit Tseng's extragradient methods for solving pseudomonotone variational inequalities
Optimization
6 Aug 2021 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 A new extragradient algorithm with adaptive step-size for solving split equilibrium problems
Journal of Inequalities and Applications ( 2021) 2021:136
2 Aug 2021 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 An axiomatically supported divergence measures for q-rung orthopair fuzzy sets
International of Journal of Intelligent Systems
21 Jul 2021 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 q-Rung Orthopair Fuzzy Modified Dissimilarity Measure Based Robust VIKOR Method and Its Applications in Mass Vaccination Campaigns in the Context of COVID-19
IEEE Access Page(s): 93497 - 93515
21 Jun 2021 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 A New Method for Optimal Solution of Intuitionistic Fuzzy Transportation Problems via Generalized Trapezoidal Intuitionistic Fuzzy Numbers
Fuzzy Information and Engineering Volume 11, 2019 - Issue 1 Pages 105-120
30 Apr 2021 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 Convergence analysis of a general inertial projection-type method for solving pseudomonotone equilibrium problems with applications
Journal of Inequalities and Applications volume 2021, Article number: 63 (2021)
1 Apr 2021 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 Two Hybrid Spectral Methods with Inertial Effect for Solving System of Nonlinear Monotone Equations with Application in Robotics
IEEE Access Volume 9, 2021, Article number 9344698, Pages 30918-30928
2 Feb 2021 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2021 Theoretical justifications for the empirically successful VIKOR approach to multi-criteria decision making
SOFT COMPUTING
16 Jan 2021 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Inertial-Based Derivative-Free Method for System of Monotone Nonlinear Equations and Application
IEEE ACCESS VOLUME 8, 2020
17 Dec 2020 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Approximation Results for Equilibrium Problems Involving Strongly Pseudomonotone Bifunction in Real Hilbert Spaces
Axioms, Volume 9 Issue 4
26 Nov 2020 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(First author)

2020 Inertial iterative self-adaptive step size extragradient-like method for solving equilibrium problems in real hilbert space with applications
Axioms, 2020, 9(4), pp. 1-21, 127
31 Oct 2020 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(First author)

2020 A Family of Derivative-Free Conjugate Gradient Methods for Constrained Nonlinear Equations and Image Restoration
IEEE Access VOLUME 8, 2020
17 Sep 2020 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Existence and uniqueness results for Φ-Caputo implicit fractional pantograph differential equation with generalized anti-periodic boundary condition
Advances in Difference Equations 2020, Article number: 555 (2020)
6 Sep 2020 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Bi-parametric distance and similarity measures of picture fuzzy sets and their applications in medical diagnosis
Egyptian Informatics Journal Available online 4 September 2020 In Press, Corrected ProofWhat are Corrected Proof articles
4 Sep 2020 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Convergence Analysis of Self-Adaptive Inertial Extra-Gradient Method for Solving a Family of Pseudomonotone Equilibrium Problems with Application
Symmetry 2020, 12(8), 1332
10 Aug 2020 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Analysis of Caputo fractional-order model for COVID-19 with lockdown
Advances in Difference Equations volume 2020, Article number: 394 (2020)
3 Aug 2020 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Pursuit Differential Game Problem with Multiple Players on a Closed Convex Set with More General Integral Constraints
Thai Journal of Mathematics Vol 18, No 2 (2020) June
30 Jun 2020 SCOPUS Q4 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Inertial Optimization Based Two-Step Methods for Solving Equilibrium Problems with Applications in Variational Inequality Problems and Growth Control Equilibrium Models
Energies 2020, 13, 3292
26 Jun 2020 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 The Renewable Energy Source Selection by Remoteness Index-Based VIKOR Method for Generalized Intuitionistic Fuzzy Soft Sets
Symmetry 2020, 12, 977; doi:10.3390/sym12060977
8 Jun 2020 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Non-Linear Thermal Radiations and Mass Transfer Analysis on the Processes of Magnetite Carreau Fluid Flowing Past a Permeable Stretching/Shrinking Surface under Cross Diffusion and Hall Effect
Coatings 2020, 10, 523; doi:10.3390/coatings10060523
29 May 2020 ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Machine Learning Based Automated Segmentation and Hybrid Feature Analysis for Diabetic Retinopathy Classification Using Fundus Image
Entropy 2020, 22, 567; doi:10.3390/e22050567
19 May 2020 SCOPUS Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Distance and Similarity Measures for Spherical Fuzzy Sets and Their Applications in Selecting Mega Projects
Mathematics 2020, 8, 519; doi:10.3390/math8040519
3 Apr 2020 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Modified Popov's explicit iterative algorithms for solving pseudomonotone equilibrium problems
Optimization Methods and Software
5 Mar 2020 ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 An adjustable weighted soft discernibility matrix based on generalized picture fuzzy soft set and its applications in decision making
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, vol. 38, no. 2, pp. 2103-2118, 2020
6 Feb 2020 SJR Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2020 Accelerated alternating minimization algorithm for Poisson noisy image recovery
Inverse Problems in Science and Engineering
6 Jan 2020 ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2019 Truncated-exponential-based Frobenius-Euler Polynomials
Advances in Difference Equations volume 2019, Article number: 530 (2019) Cite this article 430
20 Dec 2019 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(First author)

2019 An Optimal Pursuit Differential Game Problem with One Evader and Many Pursuers
MATHEMATICS Volume: 7 Issue: 9 Article Number: 842 Published: 11 September 2019
11 Sep 2019 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2019 A Novel Approach to Generalized Intuitionistic Fuzzy Soft Sets and Its Application in Decision Suport System
Mathematics 2019, 7(8), 742
13 Aug 2019 ISI Q1 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2019 Error Estimate of Data Dependence for Discontinuous Operators by New Iteration Process with Convergence Analysis
Numerical Functional Analysis and Optimization Volume 40, 2019 - Issue 14 Pages 1644-1677
7 Aug 2019 SJR Q2 วิยดา คำเอม
(First author)

2019 Algorithms for zeros of two accretive operators for solving convex minimization problems and its application to image restoration problems
Journal of Computational and Applied Mathematics Volume 354, July 2019, Pages 471-495
31 Jul 2019 SJR Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2019 Generalized Picture Fuzzy Soft Sets and Their Application in Decision Support Systems
Symmetry 11(3):415 · March 2019
20 Mar 2019 ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Co-author)

2019 Numerical Simulation of PDEs by Local Meshless Differential Quadrature Collocation Method
Symmetry 11(3):394 · March 2019
18 Mar 2019 ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Co-author)

2019 Proximal point algorithm for nonlinear multivalued type mappings in Hadamard spaces
Mathematical methods in the applied sciences 2019, 1-11
18 Mar 2019 ISI Q2 วิยดา คำเอม
(First author)

2018 The numerical reckoning of modified proximal point methods for minimization problems in non-positive curvature metric spaces
International Journal of Computer Mathematics Pages 245-262
4 Dec 2018 ISI Q2 วิยดา คำเอม
(Corresponding author)

2018 Convergence analysis of modified Picard-S hybrid iterative algorithms for total asymptotically nonexpansive mappings in Hadamard spaces
International Journal of Computer Mathematics Pages 175-188
30 May 2018 ISI Q2 วิยดา คำเอม
(First author)

2018 Investigating a Coupled Hybrid System of Nonlinear Fractional Differential Equations
Discrete Dynamics in Nature and Society Volume 2018, Article ID 5937572, 12 pages
20 Mar 2018 SJR Q3 วิยดา คำเอม
(First author)

2018 Modified viscosity type iteration for total asymptotically nonexpansive mappings in CAT(0) spaces and its application to optimization problems
Journal of Nonlinear Sciences and Applications
7 Feb 2018 SJR Q1 วิยดา คำเอม
(First author)

2017 An inertial normal S-algorithm and inertial normal S-CQ-algorithm for nonexpasive mappings
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) วิยดา คำเอม
(Co-author)

2017 Fixed Point Approach to Solution Existence of Differentail Equations (60SCI-2.3-04)
17th International conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering Costa Ballena (Rota), Cadiz, Spain
8 Jul 2017 Proceedings (Inter) วิยดา คำเอม
(First author)

2017 Modified random errors S-iterative process for stochastic fixed point theorems in a generalized convex metric space (59SCI-2.3-62)
Statistics, Optimization and Information Computing, vol.5, pp.65-74
1 Mar 2017 SJR Q3 วิยดา คำเอม
(First author)

2017 Random S-iterative Process with Errors for Approximating Stochastic Fixed Points
International Journal of Applied Mathematics and Statistics, vol.56, issue 1, pp.21-34
31 Jan 2017 SJR Q4 วิยดา คำเอม
(First author)

2016 Algorithms for Computing of Optimization Problems with a Common Minimum-Norm Fixed Point with Applications
International Journal of Mathematical, Computational, Physical, Electrical and Computer Engineering Vol:10, No:12
30 Dec 2016 Proceedings (Inter) วิยดา คำเอม
(First author)

2016 A New Multi-Step Iterative Algorithm for Approximating Common Fixed Points of a Finite Family of Multi-Valued Bregman Relatively Nonexpansive Mappings
Algorithms 2016, 9(2), 37; doi:10.3390/a9020037
30 May 2016 SJR Q3 วิยดา คำเอม
(First author)

2010 A shrinking projection method for generalized mixed equilibrium problems, variational inclusion problems and a finite family of quasi-nonexpansive mappings
Journal of Inequalities and Applications volume 2010, Article number: 458247 (2010)
14 Jul 2010 SCOPUS Q2 วิยดา คำเอม
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2021 เกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
20 August 2021
วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2021 เกียรติบัตร รางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง (Citation) ในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลที่มีผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิงรวมสองฐานจำนวนเกิน 40 ครั้ง
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
20 August 2021
วิยดา คำเอม
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164