เลือกชื่อ :
อาจารย์กีรติบุตร กาญจนเสถียร
Lecturer Keeratiburt Kanchanasatian
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  กีรติบุตร กาญจนเสถียร
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Keeratiburt Kanchanasatian
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาโท  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   ,  K.kanchanasatian@yahoo.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 57201372977
H-Index :
2
Updated 2023-6-28
โครงการวิจัย
2563
An application for Finding Donors and Donees Using Data Matching Method

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : โครงการวิจัยต่อสู้วิกฤติ COVID-19
งบประมาณ : 82,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 8 May 2020 - 7 September 2020
หัวหน้าโครงการ : กีรติบุตร กาญจนเสถียร
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2560

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
หัวหน้าโครงการ : กีรติบุตร กาญจนเสถียร
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 A Robot Companion Algorithm for Side-by-Side Object Tracking and Following
37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, ITC-CSCC 2022 Phuket 5 July 2022 through 8 July 2022
8 Jul 2022 Proceedings (Inter) กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(First author)

2022 IoT Approach in Preliminary Screening Process Avoiding a Risk of Infection During The COVID 19 Pandemic
37th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications, ITC-CSCC 2022Phuket5 July 2022through 8 July 2022 Pages 815 - 819
8 Jul 2022 Proceedings (Inter) กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(Co-author)

2021 Multi-sensor-based Environmental Forecasting System for Smart Durian Farms in Tropical Regions
Sensors and Materials, Volume 33, Number 10(2) (2021)
20 Oct 2021 SCOPUS Q3 กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(Co-author)

2020 The Use of the Internet of Things for a More Effective and Efficient way of Growing Rice
International Conference on ICT and Knowledge EngineeringVolume 2020-November18 November 2020 Article number 928989218th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, ICT and KE 2020Bangkok18 November 2020 through 20 November 2020Code 166094
20 Nov 2020 Proceedings (Inter) กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(Co-author)

2019 Automatic Cut-Off Electric Current Acts as a Circuit Breaker for Extension Cords and a Mobile Notification System: Smart Plug for IoT Approach
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(First author)

2019 Automatic Reminding Mail-Box
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(Co-author)

2017 Smart Trashcan Using NodeMCU, Ultrasonic Sensor and an Android Mobile Application
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(First author)

2017 Automatic Speed Control and Turning ON/OFF for Smart Fan by Temperature and Ultrasonic Sensor
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Volume 325, Issue 113 March 2018 Article number 012022 International Conference on Information Technology and Digital Applications 2017, ICITDA 2017 Yogyakarta 8 November 2017 through 9 November 2017
9 Nov 2017 Proceedings (Inter) กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(First author)

2016 The Recommender System for Weight Loss Activity applying Ontological Knowledge-Based
8th RMUTNC Rajamangala University of Technology Krungthep Bangkok, Thailand
26 Aug 2016 Proceedings (Inter) กีรติบุตร กาญจนเสถียร
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
2019
ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและแสดงผลปริมาณการใช้น้ำ

เลขที่คำขอ : 1903002489
วันที่ยื่นคำขอ : 26 September 2019
เลขที่จด : 20646
วันที่จด : 28 December 2022
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2019
ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ

เลขที่คำขอ : 1903000491
วันที่ยื่นคำขอ : 26 February 2019
เลขที่จด : 17883
วันที่จด : 17 June 2021
ประเภทการคุ้มครอง : อนุสิทธิบัตร
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2018
ชุดอุปกรณ์ป้องกันและแจ้งเตือนบุคคลและสิ่งของหายแบบอัตโนมัติ

เลขที่คำขอ : 1801003903
วันที่ยื่นคำขอ : 28 June 2018
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2022
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้มีผลงานจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : กีรติบุตร กาญจนเสถียร
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
บริการวิชาการ
2565
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
งบประมาณ : 40,700 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 23 April 2022
วันที่สิ้นสุด : 11 May 2022
2564
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งบประมาณ : 800,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 1 February 2021
วันที่สิ้นสุด : 31 December 2021
2564
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบกลางมหาวิทยาลัย
งบประมาณ : 37,210 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 24 July 2021
วันที่สิ้นสุด : 26 July 2021
2564
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
งบประมาณ : 90,780 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 29 October 2020
วันที่สิ้นสุด : 2 April 2021
2562
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : รายได้งบกลาง มทร.ธัญบุรี
งบประมาณ : 80,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 25 December 2019
วันที่สิ้นสุด : 27 December 2019
2561
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 23,700 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 19 March 2018
วันที่สิ้นสุด : 20 March 2018
2561
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
งบประมาณ : 0 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 19 January 2018
วันที่สิ้นสุด : 22 January 2018

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164