เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ศราวุธ ใจเย็น  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Sarawut Jaiyen
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาฟิสิกส์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  Radiation Physics and Nuclear Engineering, Radiation Detection and Measurement, Ion beam focusing, Radiography : -
อีเมลล์:   ,  sarawut@rmutt.ac.th
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2565 การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของฟิล์มคัดกรองความยาวคลื่นแสงเพื่อประยุกต์ใช้ในโรงเรือนการเกษตร
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

300,000 1 Oct 2021
2564 การประดิษฐ์และคุณสมบัติของวัสดุผสมบิสมัทออกไซด์-เหล็กออกไซด์-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สำหรับวัสดุกำบังรังสี
แหล่งทุน : ทุนส่วนตัว
ชื่อทุน : ทุนส่วนตัว
ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น
  1 Sep 2021
2562 การพัฒนาวัสดุประกอบนาโนซีเรียมฟลูออไรด์/พอลิไวนิลโทลูอีนสำหรับ ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตรวจวัดรังสีทางการแพทย์
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

200,000 1 Oct 2018
2560 การตอบสนองแบบซินทิลเลชันของผลึกเดี่ยว GAGG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

350,000 1 Oct 2016
2559 คุณสมบัติซินทิลเลชันของผลึกเดี่ยว LuAG:Ce และYAG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

315,000 1 Oct 2015
2558 การหาองค์ประกอบธาตุของสีบนวัตถุโบราณโดยใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ที่มีลำรังสีขนาดเล็ก
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็น
179,900 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2021 Preparation of CeF3 nanoparticles loaded PPO/PVT composites for radiation detection
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures Vol. 16, No. 2, April - June 2021, p. 621 - 625
14 May 2021 SCOPUS Q3 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)

2021 Synthesis of Tungsten doped Titanium dioxide nanofibers for the degradation of paraquat by photocatalytic process
Journal of Physics: Conference Series Volume 1719, Issue 1, 28 January 2021
28 Jan 2021 SCOPUS Q4 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)

2020 Synthesis, characterization and photocatalytic activity using SiO2-TiO2 nanocomposites under UV light
Materials Research Express Vol.8 (2021)
30 Dec 2020 SCOPUS Q2 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)

2020 Comparision fofScintillation Light Yield of CWO and BGO Single Crystals for Gamma Ray Detection
Applied Mechanics and Materials Vol.901, pp 89-99
28 Aug 2020 Non Quatile ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)

2020 Synthesis and photocatalytic activity of copper and nitrogen co-doped titanium dioxide nanoparticles
Results in Physics Volume 16, March 2020, 102948
1 Mar 2020 ISI Q1 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)

2019 Comparison of Light Yield for YAG:Ce, LuAG:Ce, and GAGG:Ce Scintillators
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.9 No.2 (2019): 14-22
31 Dec 2019 TCI 1 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)

2019 Investigation of Bangkok Monsoon Onset index using Precipitable Water Vapor
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)

2019 Determination of radiation attenuation coefficients of BaSO4/PVC and BaSO4/PS for X-ray shielding
Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 1380 (2019) 012133
1 Nov 2019 SJR Q3 ศราวุธ ใจเย็น
(First author)

2019 Photoluminescence of ZnO nanorods prepared by hydrothermal method
Journal of Physics: Conference Series, Volume 1380, Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 6–7 June 2019, Songkhla, Thailand
1 Nov 2019 SJR Q3 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)

2019 Scintillation response of CdWO4 scintillator for gamma-ray detection
Journal of Physics: Conference Series, Volume 1380, Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 6–7 June 2019, Songkhla, Thailand
1 Nov 2019 SJR Q3 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)

2019 The relationship between raining and GPS - Precipitable water vapor
Siam Physics Congress 2019 (SPC2019): Physics beyond disruption society 1380 (2019) 012142 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/1380/1/012142
1 Nov 2019 SJR Q3 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)

2019 Development of a Compact XRF System for Elemental Analyses of Archaeological Objects
Materials Today: Proceedings 17 (2019) 1507–1513
1 Sep 2019 Non Quatile ศราวุธ ใจเย็น
(First author)

2019 Photoelectric Fraction and Total Mass Attenuation Coefficient of Ce:YAG, Ce:GAGG and Ce:LuAG Single Crystals at 662 keV Gamma Radiation Energy
Materials Today: Proceedings 17 (2019) 1494–1499
1 Sep 2019 Non Quatile ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)

2019 Energy Resolution of the GaGG:Ce Scintillation Crystal for Gamma-ray Detection
KKU Sci. J. 47(1) 134-143 (2019)
1 Mar 2019 TCI 1 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)

2018 PREPARATION, CHARACTERISATION AND PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF TERNARY GRAPHENE-Fe3O4:TiO2 NANOCOMPOSITES
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures
1 Jun 2018 SJR Q4 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)

2018 Preparation, Characterisation and Photocatalytic Activity of Ternary Graphene-Fe3O4:TiO2 Nanocomposites (60SCI-2.3-75)
Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures vol.13 no.2 pp.499-504
31 May 2018 SJR Q3 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)

2018 Determination of Mass Attenuation Coefficients of Cement Paste Containing Limonite and Barite for Gamma-Rays (60SCI-2.3-62)
Applied Mechanics and Materials, vol.879 pp.156-160
1 Mar 2018 SJR Q4 ศราวุธ ใจเย็น
(First author)

2018 Development of an Interactive Multimedia Michelson Interferometer Experiment (60SCI-2.3-61)
Applied Mechanics and Materials vol.879 pp.284-289
1 Mar 2018 SJR Q4 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)

2017 Determination of Radiation Attenuation Coefficients of Rubber Containing Barite
Applied Mechanics and Materials vol.866 pp.204-207
6 Jun 2017 SJR Q4 ศราวุธ ใจเย็น
(First author)

2017 ความไม่เป็นสัดส่วนของยิลด์แสงและค่าแยกชัดพลังงานของผลึกซินทิลเลเตอร์ LuAG:Ce และ YAG:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1
31 Jan 2017 TCI 1 ศราวุธ ใจเย็น
(Co-author)

2016 การเตรียมแผ่นดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้วัสดุรีไซเคิล HDPE และวัสดุไมโครจากแร่รูไทล์ของไทย
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
19 Oct 2016 Proceedings ศราวุธ ใจเย็น
(First author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2018 รางวัลดีเด่นบทความงานวิจัยภาคโปสเตอร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
3 August 2018
ศราวุธ ใจเย็น
สาขาวิชาฟิสิกส์
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164