เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  ศิรินภา อายุยืน  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Sirinapa Aryuyuen
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   ,  sirinapastat@gmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2564 การแจกแจงลินเลย์ที่พัฒนาสำหรับข้อมูลชั่วชีวิต : คุณสมบัติและการประยุกต์
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
ผศ.ดร.ศิรินภา อายุยืน
(นักวิจัยพี่เลี้ยง)

50,000 1 Oct 2020
2560 คุณสมบัติทางสถิติ การจำลองสถานการณ์ และการประยุกต์ของการแจกแจงแบบลินด์เลย์สองพารามิเตอร์แบบตัดปลาย
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ผศ.ดร.ศิรินภา อายุยืน
50,000 1 Oct 2016
2560 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
ผศ.ดร.ศิรินภา อายุยืน
10,000 1 Oct 2016
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2021 Bayesian inference for the negative binomial - generalized Lindley regression model: properties and applications
Communications in Statistics - Theory and Methods
26 Oct 2021 SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

2021 The Gompertz Weibull Frechet Distribution: Properties and Applications ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Computational Mathematics
Thailand Statistician Vol. 19 No. 4 (2021): October
29 Sep 2021 SCOPUS Q4 ศิรินภา อายุยืน
(Corresponding author)

2021 The zero-truncated discrete transmuted generalized inverse Weibull distribution and its applications
Songklanakarin Journal of Science and Technology 43 (4), 1140-1151, Jul. - Aug. 2021
31 Aug 2021 SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(Corresponding author)

2021 The length-biased power Garima distribution and its application to model lifetime data
Songklanakarin Journal of Science and Technology 43 (3), 667-676, May - Jun. 2021
30 Jun 2021 SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(Corresponding author)

2021 Power Garima-generated Family of Distributions: Properties and Application
Lobachevskii Journal of Mathematics volume 42, pages287–299 (2021)
18 Apr 2021 SJR Q2 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

2020 Discrete Generalized Odd Lindley-Weibull Distribution with Applications
Lobachevskii Journal of Mathematics volume 41, pages945–955(2020)
18 Jul 2020 SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

2020 The Type II Topp Leone‑Power Lomax Distributionwith Analysis in Lifetime Data
Journal of Statistical Theory and Practice (2020) 14:31
6 May 2020 SJR Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

2020 THE TRUNCATED ISHITA DISTRIBUTION: PROPERTIES AND APPLICATION
International Journal of Applied Mathematics Volume 33 No. 1 2020, 99-108
1 Feb 2020 SJR Q4 ศิรินภา อายุยืน
(Co-author)

2019 The Truncated Power Lomax Distribution: Properties and Applications
Walailak Journal of Science and Technology (WJST) 2019; 16(9): 655-668.
15 May 2019 SJR Q4 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

2018 Truncated two-parameter Lindley distribution and its application
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Vol.17, 2018, No.1, หน้า 19-32
30 May 2018 TCI 1 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

2018 A Topp-Leone Generator of Exponentiated Power Lindley Distribution and Its Application
Applied Mathematical Sciences, Vol.12, 2018, No.12, 567-579
1 Apr 2018 SJR Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

2017 Methods for Parameter Estimation of the Negative Binomial-Generalized Exponential Distribution
Applied Mechanics and Meterials vol. 866 pp.383-386
6 Jun 2017 SJR Q4 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

2016 Characterisation of the multivariate negative binomialgeneralised exponential distribution
Maejo International Journal fo Science and Technology 2016, 10(02), 197-208
1 Apr 2016 SJR Q3 ศิรินภา อายุยืน
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
I---------------------------------------------------ไม่มีข้อมูล----------------------------------------------------I
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2021 เกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
20 August 2021
ศิรินภา อายุยืน
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
บริการวิชาการ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164