เลือกชื่อ :
รศ.ดร.ศิรินภา อายุยืน
Assoc. Prof. Dr.Sirinapa Aryuyuen
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  ศิรินภา อายุยืน
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Sirinapa Aryuyuen
ตำแหน่งทางวิชาการ :  รองศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาสถิติประยุกต์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   ,  sirinapastat@gmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 55583316800
H-Index :
3
Updated 2022-6-3
โครงการวิจัย
2566
Developing a new mixed negative binomial model for time series of count data and its applications in medical data

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 100,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2566
Developing a new mixed negative binomial regression mode for count data with overdispersion: Bayesian inference and its applications

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 100,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2022 - 30 September 2023
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ศิรินภา อายุยืน
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2564
Developed Lindley distribution for Lifetime data: Properties and Applications

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : นักวิจัยรุ่นใหม่
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2020 - 30 September 2021
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2560

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ศิรินภา อายุยืน
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2560

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ : 10,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.ศิรินภา อายุยืน
สาขาวิชา : สาขาวิชาสถิติประยุกต์
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 A four-parameter negative biomial-Lindley regression model to analyze factors influencing the number of cancer deaths using Bayesian inference
Mathematical Biology and Neuroscience
15 May 2023 SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(Corresponding author)

2023 On New Bivariate Poisson - Lindley distribution with Application of Correlated Bivariate Count Data Analysis
Thailand Statistician Vol. 21 No. 2 (2023): April
29 Mar 2023 SJR Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

2022 The Topp - Leone generalized extreme value distribution: extreme value analysis and return level estimation of the PM2.5 in Chiang Mai, Thailand
Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST) November - December 2022
31 Dec 2022 SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

2022 Truncated Length-Biased Power Garima Distribution: Properties and Application
Lobachevskii Journal of Mathematics volume 43, pages2599–2610 (2022)
27 Dec 2022 SCOPUS Q2 ศิรินภา อายุยืน
(Corresponding author)

2022 A New Extension of Generalized Extreme Value Distribution: Extreme Value Analysis and Return Level Estimation of the Rainfall Data
TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 20, NUMBER 1, JANUARY 2023 /
20 Dec 2022 SJR Q3 ศิรินภา อายุยืน
(Corresponding author)

2022 Bayesian Inference for the Negative Binomial-Quasi Lindley Model for Time Series Count Data on the COVID-19 Pandemic
Trends in Sciences VOL. 19 NO. 21 (2022)
1 Nov 2022 SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

2022 A new mixed negative binomial regression model to analyze factors influencing the number of patients with respiratory disease and long-term effects of lung cancer
Communications in Mathematical Biology and Neuroscience
10 Oct 2022 SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

2022 The Generalized Distributions on the Unit Interval based on the T-Topp-Leone Family of Distributions
TRENDS IN SCIENCES 2022; 19(19): 6186
3 Oct 2022 SCOPUS Q4 ศิรินภา อายุยืน
(Co-author)

2022 Multi-objective optimal design of multiple dependent state sampling plan for over-dispersed data under the condition on a new zero-inflated distribution
Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST) 2022, Vol.44, No.4, pp. 1075-1085 Jul. – Aug. 2022
31 Aug 2022 SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(Co-author)

2022 An R implementation for estimating the parameters of the discrete transmuted generalized inverse Weibull distribution
International Journal of Mathematics and Computer Science, 17(2022), no. 3, 1427–1438
16 May 2022 SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(Co-author)

2022 R package for the length-biased power Garima distribution to analyze lifetime data
International Journal of Mathematics and Computer Science Volume 17, no. 3, 2022(OPEN ACCESS)
16 May 2022 SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(Corresponding author)

2022 The Negative Binomial-New Generalized Lindley Distribution for Count Data: Properties and Application
Pakistan Journal of Statistics and Operation Research Vol.18No. 1 2022 pp 167-177
5 Mar 2022 SCOPUS Q2 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

2022 The Poisson-transmuted Janardan distribution for modelling count data
TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 19, NUMBER 5, 1 MARCH 2022
25 Feb 2022 SCOPUS Q4 ศิรินภา อายุยืน
(Corresponding author)

2021 Bayesian inference for the negative binomial - generalized Lindley regression model: properties and applications
Communications in Statistics - Theory and Methods
26 Oct 2021 SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

2021 The Gompertz Weibull Frechet Distribution: Properties and Applications ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Computational Mathematics
Thailand Statistician Vol. 19 No. 4 (2021): October
29 Sep 2021 SCOPUS Q4 ศิรินภา อายุยืน
(Corresponding author)

2021 The zero-truncated discrete transmuted generalized inverse Weibull distribution and its applications
Songklanakarin Journal of Science and Technology 43 (4), 1140-1151, Jul. - Aug. 2021
31 Aug 2021 SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(Corresponding author)

2021 The length-biased power Garima distribution and its application to model lifetime data
Songklanakarin Journal of Science and Technology 43 (3), 667-676, May - Jun. 2021
30 Jun 2021 SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(Corresponding author)

2021 Power Garima-generated Family of Distributions: Properties and Application
Lobachevskii Journal of Mathematics volume 42, pages287–299 (2021)
18 Apr 2021 SJR Q2 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

2020 Discrete Generalized Odd Lindley-Weibull Distribution with Applications
Lobachevskii Journal of Mathematics volume 41, pages945–955(2020)
18 Jul 2020 SCOPUS Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

2020 The Type II Topp Leone‑Power Lomax Distributionwith Analysis in Lifetime Data
Journal of Statistical Theory and Practice (2020) 14:31
6 May 2020 SJR Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

2020 THE TRUNCATED ISHITA DISTRIBUTION: PROPERTIES AND APPLICATION
International Journal of Applied Mathematics Volume 33 No. 1 2020, 99-108
1 Feb 2020 SJR Q4 ศิรินภา อายุยืน
(Co-author)

2019 The Truncated Power Lomax Distribution: Properties and Applications
Walailak Journal of Science and Technology (WJST) 2019; 16(9): 655-668.
15 May 2019 SJR Q4 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

2018 Truncated two-parameter Lindley distribution and its application
วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ Vol.17, 2018, No.1, หน้า 19-32
30 May 2018 TCI 1 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

2018 A Topp-Leone Generator of Exponentiated Power Lindley Distribution and Its Application
Applied Mathematical Sciences, Vol.12, 2018, No.12, 567-579
1 Apr 2018 SJR Q3 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

2017 Methods for Parameter Estimation of the Negative Binomial-Generalized Exponential Distribution
Applied Mechanics and Meterials vol. 866 pp.383-386
6 Jun 2017 SJR Q4 ศิรินภา อายุยืน
(First author)

2016 Characterisation of the multivariate negative binomialgeneralised exponential distribution
Maejo International Journal fo Science and Technology 2016, 10(02), 197-208
1 Apr 2016 SJR Q3 ศิรินภา อายุยืน
(Co-author)

รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2022
ได้รับเกียรติบัตร รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากลรวมมากกว่า 3 เรื่องต่อปี

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปี 2565 กองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามประกาศ วันที่ 13 มิถุนายน 2565
วันที่ได้รับรางวัล : 13 June 2022
ผู้รับรางวัล : ศิรินภา อายุยืน
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
2022
เกียรติบัตร

ผลงาน : รางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎในฐานข้อมูลสากล Web of Science และ Scopus ประเภทรางวัลผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากลรวมสองฐานรวมมากว่า 3 เรื่องต่อปี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : ตามประกาศกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
วันที่ได้รับรางวัล : 18 January 2022
ผู้รับรางวัล : ศิรินภา อายุยืน
สาขาวิชาสถิติประยุกต์
บริการวิชาการ
2563
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 12,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 18 March 2020
วันที่สิ้นสุด : 18 March 2020
2561
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 103,800 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 27 January 2018
วันที่สิ้นสุด : 20 February 2018
2561
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 29,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 6 February 2018
วันที่สิ้นสุด : 7 February 2018

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164