เลือกชื่อ :
ผศ.สมนึก ศรีสวัสดิ์
Asst. Prof.Somnuk Srisawat
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  สมนึก ศรีสวัสดิ์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Somnuk Srisawat
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาโท  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   , 
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 57188825621
H-Index :
1
Updated 2022-6-3
โครงการวิจัย
2560

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ : 10,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สมนึก ศรีสวัสดิ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2559

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ : 20,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2015 - 30 September 2016
หัวหน้าโครงการ : ผศ.สมนึก ศรีสวัสดิ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2558

แหล่งทุน : งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
สาขาวิชา : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 On the Vieta–Jacobsthal-like polynomials
Notes on Number Theory and Discrete Mathematics Print ISSN 1310–5132, Online ISSN 2367–8275 Volume 28, 2022, Number 1, Pages 9—19
3 Feb 2022 Non Quatile สมนึก ศรีสวัสดิ์
(Co-author)

2021 An Iterative Method for Solving Split Monotone Variational Inclusion Problems and Finite Family of Variational Inequality Problems in Hilbert Spaces
International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences Volume 2021 |Article ID 4273851
31 Dec 2021 SCOPUS Q2 สมนึก ศรีสวัสดิ์
(Co-author)

2021 VIETA-PELL-LIKE POLYNOMIALS AND SOME IDENTITIES
Journal of Science and Arts Year 21, No. 4(57), pp. 1011-1020, 2021
30 Dec 2021 Non Quatile สมนึก ศรีสวัสดิ์
(Co-author)

2021 Vieta–Fibonacci-like polynomials and some identities
Annales Mathematicae et Informaticae
9 Sep 2021 SCOPUS Q4 สมนึก ศรีสวัสดิ์
(Co-author)

2021 On the (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas Polynomials
Vol. 11 No. 2 (2021): May - August 2021
10 Aug 2021 TCI 2 สมนึก ศรีสวัสดิ์
(First author)

2019 Weak and Strong Convergence of Hybrid Subgradient Method for Pseudomonotone Equilibrium Problems and Nonspreading-Type Mappings in Hilbert Spaces
KYUNGPOOK Math. J. 2019; 59(1): 83-99
23 Mar 2019 SJR Q3 สมนึก ศรีสวัสดิ์
(Co-author)

2017 Some new (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas identites by matrix methods
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) สมนึก ศรีสวัสดิ์
(First author)

2017 On Some Identities and Generating Functions for (s,t ) - Pell and (s,t) - Pel l-Lucas Numbers
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 หน้า 194-199
1 Dec 2017 TCI 1 สมนึก ศรีสวัสดิ์
(First author)

2017 Some identities for (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas numbers and its application to Diophantine equations
SNRU Journal of Science and Technology vol.9 no.1
1 Apr 2017 TCI 1 สมนึก ศรีสวัสดิ์
(First author)

2016 On the (s,t)-Pell and (s,t)-Pell-Lucas numbers by matrix methods
Annales Mathematicae et Informaticae, vol.46 pp.195-204
5 Sep 2016 SJR Q4 สมนึก ศรีสวัสดิ์
(First author)

2016 Some Pell and Pell-Lucas identities by matrix methods and their applications
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี Vol.6 No1 2016
1 Jul 2016 TCI 1 สมนึก ศรีสวัสดิ์
(First author)

2015 On the k-Jacobsthal-Lucas Numbers by Matrix Methods
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) สมนึก ศรีสวัสดิ์
(First author)

2015 Viscosity approximation method for the sum of two different types of finitely many accretive operators in Banach spaces
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) สมนึก ศรีสวัสดิ์
(Co-author)

บริการวิชาการ
2566
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
งบประมาณ : 34,200 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 25 May 2023
วันที่สิ้นสุด : 25 May 2023
2561
ประเภทให้การบริการ : Reskill/Upskill ด้าน SCI&TECH
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 27,300 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 24 February 2018
วันที่สิ้นสุด : 25 February 2018

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164