เลือกชื่อ :
ดร.สันติ พัฒนะวิชัย
Dr.Santi Pattanavichai
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  สันติ พัฒนะวิชัย
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Santi Pattanavichai
ตำแหน่งทางวิชาการ :  อาจารย์
ประเภทบุคลากร : พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   ,  Pattanavichai@gmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 36537747800
H-Index :
3
Updated 2022-6-3
โครงการวิจัย
2560

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 180,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2016 - 30 September 2017
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2558

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
งบประมาณ : 50,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
หัวหน้าโครงการ : ดร.สันติ พัฒนะวิชัย
สาขาวิชา : สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2022 Program for Simulation and Testing of Application GUI Configuration Terminal of Device Switch
2022 20th International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE) November 23-25,2022 Siam University, Bangkok, Thailand
25 Nov 2022 Proceedings (Inter) สันติ พัฒนะวิชัย
(First author)

2022 Program for Simulation and Testing of Apply Cryptography of Advance Encryption Standard (AES) Algorithm with Rivest-Shamir-Adleman (RSA) Algorithm for Good Performance
International Journal of Electronics and Telecommunications Vol 68, No 3 (2022)
30 Sep 2022 SCOPUS Q3 สันติ พัฒนะวิชัย
(First author)

2020 การประดิษฐ์ ซอฟแวร์รักษาความปลอดภัย โปรแกรมม้า โทรจัน โดยเทคนิค การขุดข้อมูล
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม Volume 21, Issue 2, 2020, pp.54-68
31 Dec 2020 TCI 1 สันติ พัฒนะวิชัย
(First author)

2019 Creating Trojan Horse Security Software by Data Mining Technique
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) สันติ พัฒนะวิชัย
(First author)

2019 Leveraging Horizontal-Dataset to Support The Use of Vertical-Dataset in ECLAT
The International Conference on Science and Technology 2019 November 22nd to 24th, 2019 National Pingtung University, Pingtung, Taiwan
24 Nov 2019 Proceedings (Inter) สันติ พัฒนะวิชัย
(Co-author)

2017 Management Information System for Curriculum Level Assessment in Education Quality Assurance
The 2nd IEEE International Conference on Science and Technology 7-8 December 2017
8 Dec 2017 Proceedings (Inter) สันติ พัฒนะวิชัย
(Co-author)

2015 Creating Detectors Clothes’ Colors and Presentations for the Visually Impaired
International Conference on Science and Technology 2015, RMUTT
6 Nov 2015 Proceedings (Inter) สันติ พัฒนะวิชัย
(First author)


2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164