เลือกชื่อ :
ชื่อนักวิจัย (ไทย):  สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์  
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Sukhan Rattanaloeadnusorn
ตำแหน่งทางวิชาการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประเภทบุคลากร: ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา:  สาขาวิชาชีววิทยา สถานะการปฏิบัติงาน: ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด:  ปริญญาเอก   :
ความเชี่ยวชาญ:  : -
อีเมลล์:   ,  sukhanratt@hotmail.com
โทรศัพท์:  , โทรสาร:
โครงการวิจัย
ปีโครงการวิจัยเจ้าของผลงานงบประมาณวันที่ลงนาม
2565 การสกัดสารธรรมชาติและโพรไบโอติกส์เข้มข้น เพื่อการผลิตสินค้าอุปโภคต่อยอด ระดับวิสาหกิจชุมชน
แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
300,000 1 Oct 2021
2564 การผลิตดินสำเร็จรูปผสมปุ๋ยชีวภาพของเศษผักตบชวาเหลือทิ้ง และสารสกัดชีวภาพจุลินทรีย์ด้วยเซ็นเซอร์ผ่าน AI เพื่อการเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน ตำบลบึงบา จังหวัดปทุมธานี
แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การยกระดับเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่เมืองเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเป็นต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้/นวัตกรรม ด้วยการจัดการชุมชน สร้างการเรียนรู้บนฐานทรัพยากร
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
100,000 16 May 2021
2562 การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งของปาล์มร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนด้วยชุดเตาเผาไร้ออกซิเจนและชุดบดผสมอัดอบด้วยพลังงานสะอาด
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี ร่วมทุน งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี ร่วมทุน งบประมาณเงินรายได้
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
100,000 1 Oct 2018
2561 สารอาหารเสริมพืชและสัตว์เชื้อจุลินทรีย์ในเชิงพาณิชย์
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชื่อทุน : โครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Research Gap Fund)
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
1,402,500 19 Jul 2017
2560 การพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมันและการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ด้วยหัวเชื้อ จุลินทรีย์นาโนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
280,000 15 May 2017
2560 การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดในระดับอุตสาหกรรม
แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
408,000 1 Jan 2017
2559 เทคโนโลยีชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี” เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
478,800 1 Oct 2015
2559 การพัฒนาการฟื้นฟูป่าชายเลนและพัฒนาชุมชนด้วยหัวเชื้อราผสม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
500,000 1 Oct 2015
2559 การพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และพัฒนาชุมชนด้วยหัวเชื้อราผสม ตำบลบึกกาสาม จังหวัดปทุมธานี
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(ผู้ร่วมโครงการวิจัย)

149,500 1 Oct 2015
2558 เทคโนโลยีทางชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี” เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
443,100 1 Oct 2014
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
ปีรูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์โครงการวิจัยวันที่นำไปใช้ประโยชน์
2022 หน่วยงาน : สาหกิจชุมชนบึงบา ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

รายละเอียด : 1.การปรับปรุงดินน้ำและการใช้สารสกัดชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งร่วมกับจุลินทรีย์ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตที่ได้มาตรฐานอินทรีย์ไทย 2.การผลิตสารชีวอินทรีย์ สารปรุงอินทรีย์นาโน เพื่อการเกษตรในเชิงพาณิชย์ ภายใต้แบรนด์ THAN 3.การสกัดและผลิตผงผักผลไม้ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ จากผลผลิตอินทรีย์ไทย พร้อมการยกระดับมาตรฐาน GMP ฮาลาล อย.เพิ่มมูลค่าและรายได้ในเชิงพาณิชย์ 4.การตลาดออนไลน์และออฟไลน์สินค้าเสริมอาหารสุขภาพมาตรฐาน GMP ฮาลาล อย. ผ่านเพจ Application AI 5.การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน วิถีเกษตรเพื่อยกระดับผลผลิตอินทรีย์/วัสดุเหลือทิ้งแบบ Zero Waste เพื่อการเกษตร ในเชิงพาณิชย์ สร้างอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ เพิ่มมูลค่ารายได้ 5.1 ฐานอบรมการขยายเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ธรรมชาติ ดินสำเร็จรูปผสมปุ๋ยชีวอินทรีย์ ทดแทนการใช้ดินเทียม 5.2 ฐานอบรมปุ๋ยชีวอินทรีย์ผสมสารสกัดอินทรีย์และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ธรรมชาติ 5.3 ฐานอบรมสารสกัดอินทรีย์เข้มข้นร่วมกับจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ธรรมชาติ เพื่อการเกษตร 5.4 ฐานอบรมผลิตผงผักสลัด เคล ผลไม้ เพื่อเสริมอาหารสุขภาพและความสวยความงาม ผสมสารต้านอนุมูลอิสระไอโซฟลาวีน ไลโคปีน กรดฟีโนลิก เบต้าแคโรทีน กรดโฟลิก วิตามิน เกลือแร่ 5.5 ฐานอบรมผลิตสินค้าสบู่ เซรั่ม ผสมผงผักสลัด เคล ผลไม้ ลดรอยย่น กระจ่างใส ชุ่มชื่น เพื่อความสวยความงาม 5.6 ฐานจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ไทย และสินค้าแปรรูปต่อยอด สร้างอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ เพิ่มมูลค่ารายได้
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
การผลิตดินสำเร็จรูปผสมปุ๋ยชีวภาพของเศษผักตบชวาเหลือทิ้ง และสารสกัดชีวภาพจุลินทรีย์ด้วยเซ็นเซอร์ผ่าน AI เพื่อการเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน ตำบลบึงบา จังหวัดปทุมธานี
แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การยกระดับเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่เมืองเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเป็นต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้/นวัตกรรม ด้วยการจัดการชุมชน สร้างการเรียนรู้บนฐานทรัพยากร
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
8 Mar 2022
2021 หน่วยงาน : วิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์หนองเสือ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170

รายละเอียด : ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับ เทคโนโลยีชีวภาพการปรับปรุงดินน้้าและการปลูกพืช ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพเคลือบผสมสารสกัดชีวภาพ/หัวเชื้อชีวภาพ/หัวเชื้อจุลินทรีย์รา เพิ่มผลิตผล ลด/ยับยั้งสารอันตรายโลหะหนัก ไนเตรตสะสมในผลผลิต เพิ่มค่าโภชนาการอาหารมากกว่าปกติ มาตรฐานอินทรีย์ไทย (organic Thailand) ได้แก่ ข้าว ผักสลัด แคล เมล่อน ผลไม้ ส้าหรับจ้าหน่ายแก่ผู้บริโภค และการสกัดสารอินทรีย์ออกฤทธิ์ เทคโนโลยีการบริหารจัดการสินค้าผลผลิต/สินค้าแปรรูป/วัสดุเหลือทิ้ง แบบ Zero Waste ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพระดับชุมชน ส้าหรับจ้าหน่ายในเชิงพาณิชย์
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
เทคโนโลยีชีวภาพ “หัวเชื้ออัดเม็ด ราชมงคลธัญบุรี” เพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
18 Sep 2021
2018 หน่วยงาน : -

รายละเอียด : การใช้เทคโนโลยีชุดเตาเผาไร้ออกซิเจนและขุดบดผสมอัดอบด้วยพลังงานสะอาด ระดับ SME ชุมชนสำหรับผลิตวัตถุดิบและสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน Than2 จากวัสดุเหลือทิ้ง มาตรฐานปุ๋ยหมักเกรด Q กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน Than2 เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปรับสภาพดิน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรและชุมชน เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบการใช้สารชีวภาพในการแปรรูปและจัดการชุมชน
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
การแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งของปาล์มร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนด้วยชุดเตาเผาไร้ออกซิเจนและชุดบดผสมอัดอบด้วยพลังงานสะอาด
แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี ร่วมทุน งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี ร่วมทุน งบประมาณเงินรายได้
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
1 Oct 2018
โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2565 การสกัดสารธรรมชาติและโพรไบโอติกส์เข้มข้น เพื่อการผลิตสินค้าอุปโภคต่อยอด ระดับวิสาหกิจชุมชน
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
บริษัท อินโนฟาร์มไบโอเทค จำกัด, อบต.บึงบา, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 Oct 2021
2564 การผลิตดินสำเร็จรูปผสมปุ๋ยชีวภาพของเศษผักตบชวาเหลือทิ้ง และสารสกัดชีวภาพจุลินทรีย์ด้วยเซ็นเซอร์ผ่าน AI เพื่อการเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน ตำบลบึงบา จังหวัดปทุมธานี
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
บริษัท อินโนฟาร์มไบโอเทค จำกัด, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, วิสาหกิจตำบลวัฒนานคร สระแก้ว, วิสาหกิจกลุ่มข้าวหนองเสือ ปทุมธานี, วิสาหกิจกลุ่มปาล์มน้ำมันหนองเสือ ปทุมธานี, วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ผักและผลไม้ หนองเสือ ปทุมธานี, วิสาหกิจชุมชนผลไม้ คลองหก ปทุมธานี, เทศบาลบึงบา, อบต บึงบา, อบต คลองหก 16 May 2021
2561 สารอาหารเสริมพืชและสัตว์เชื้อจุลินทรีย์ในเชิงพาณิชย์
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
บริษัท ยูโรเบส เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัทสยามโมเดิร์น ปาล์ม จำกัด จังหวัด 19 Jul 2017
2560 การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดในระดับอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
บริษัท ไบโอเวลธ์ จำกัด 1 Jan 2017
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2021 Selection of Probiotic Bacteria from Fish Wash Water for Inducing Growth of Oreochromis niloticus (Nile Tilapia)
วารสารวิทยาศาสตร์ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย 13(3) กย-ธค
8 Apr 2021 TCI 1 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(Corresponding author)

2020 Antagonistic Microbe on Palm Soil for Producing of Plant Growth Promoting RhizobacteriaYeast and Fungal(PGPR) Mixed Microbe
วารสารวิทยาศาสตร์ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย 12(2) : 13-21. (2563) พฤษภาคม-สิงหาคม
15 Jul 2020 TCI 1 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

2019 Efficiency of Using Trichoderma, Mucor and Aspergillus Antimicrobial Pellets to Rhizophora mucronata Poir. Planting at Abandoned Shrimp Farm in Khanom District, Nakhon Sir Thammarat Province, Thailand
Naresuan University Journal: Science and Technology 2019: (27) 4
31 Dec 2019 TCI 1 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

2019 Efficiency ot Growth with Nano-Microbe on Palm-Perived Biochar and using Fine Nano Microblubble water in Organic Lactuce Sativa Longifolla. at Bueng Ba Community, Pathum Thani Province
The 4th International Symposium on Application of High-Voltage, Plasmas&Micro/NanoBubbles to Agriculture and Aquaculture 2019 May 18-21, 2019 at Krungsri River Hotel, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand
21 May 2019 Proceedings (Inter) สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

2019 Probiotic Production (Bacillus siamensis) by Spray Drying and Feed Additive of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 1 กุมพาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
1 Feb 2019 Proceedings สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(Corresponding author)

2017 Pathumthani Rice 1 Cultivation With Nano-Microorganism Encapsulation Increase Productivity, Increase Profits, Reduce Costs and Conserve Environment
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 "ทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" ,29 พฤศจิกายน-1ธันวาคม 2560
1 Dec 2017 Proceedings สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

2017 INOCULANTS FUNGAL Trichoderma, Mucor AND Bacillus FOR COMMUNITY DEVELOPMENT BASED ON SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY
International Journal of GEOMATE, Dec., 2017, Vol. 13, Issue 40, pp.16 - 23
1 Dec 2017 SJR Q3 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

2016 Inoculants Fungal Trichoderma, Mucor and Bacillus for Community Development Based on Sufficiency Economy Philosophy
SEE-Osaka 2016-The Second International Conference on Science, Engineering & Environment Venue: Osaka, Japan
24 Nov 2016 Proceedings (Inter) สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

2016 การตรวจติดตามมวลชีวภาพโกงกางใบใหญ่หลังการฟื้นฟูด้วยหัวเชื้อราอัดเม็ด Trichoderma และไม่ใช้หัวเชื้อราอัดเม็ดด้วยเทคนิคแอลโลเมตรี
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8(1) :13-21 (2559)
1 Jul 2016 TCI 2 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(Co-author)

2016 การเติบโตโกงกางใบใหญ่ด้วยหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด Trichoderma บริเวณดินตะกอนเลนที่ดักด้วยแนวไม้ไผ่ปากแม่น้ำท่าจีน
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8(1) : 81-90 (2559)
1 Jul 2016 TCI 2 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ปีชื่อสิ่งประดิษฐ์ประเภทการคุ้มครองชื่อผู้ประดิษฐ์เลขที่คำขอรับวันที่ยื่นคำขอรับเลขที่สิทธิบัตรวันที่จดสิทธิบัตร
2014หัวเชื้อชีวภาพสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(ชื่อที่ 1)
1401007158 28 Nov 2014 -
2014หัวเชื้อราสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(ชื่อที่ 1)
1401007159 28 Nov 2014 -
2012หัวเชื้อราอัดเม็ดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(ชื่อที่ 1)
1201000319 27 Jan 2012 -
รางวัลที่ได้รับ
ปีรูปภาพรางวัลที่ได้รับผลงานผู้รับรางวัล
2017 รางวัล Bronze Medal Award Nano microbes for food safety and sustainable agriculture
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน 2017 Taipei International Invention Show&Technomart Invention Contest (INST2017) ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2560 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
30 September 2017
สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
2015 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในการประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP CONGRESS III) ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2558
11 March 2015
สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
2013 รางวัล Silver Prize หัวเชื้อราปฏิปักษ์อัดเม็ด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
งาน Korea International Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556
5 May 2013
สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
  รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม :
โครงการประกวดผลงานวิจัย และการจัดทำเอกสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี” (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปีพุทธศักราช 2559
สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
บริการวิชาการ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164