เลือกชื่อ :
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
Asst. Prof. Dr.Sukhan Rattanaloeadnusorn
ชื่อนักวิจัย (ไทย) :  สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
ชื่อนักวิจัย (อังกฤษ) :  Sukhan Rattanaloeadnusorn
ตำแหน่งทางวิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเภทบุคลากร : ข้าราชการ  (สายวิชาการ )
ประจำภาควิชา/สาขาวิชา :  สาขาวิชาชีววิทยา
สถานะการปฏิบัติงาน : ปกติ
ระดับการศึกษาสุงสุด :  ปริญญาเอก  
ความเชี่ยวชาญ : 
อีเมลล์ :   ,  sukhanratt@hotmail.com
เว็บไซต์ : 
โทรศัพท์ :  ,
โทรสาร :
Scopus ID : 57198794956
H-Index :
-
Updated 2023-01-01
โครงการวิจัย
2565
Natural extracts and concentrated probiotics for Production of consumer products capped community enterprise level

แหล่งทุน : งบประมาณ ด้าน วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยเงินอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
งบประมาณ : 300,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2021 - 30 September 2022
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2564
Production of ready-made soil mixed with bio-fertilizer from Eichhornia crassipes (Mart.) Solms waste and bio-microbial extracts with a sensor AI for organic agriculture Create Economic Value Community Enterprise of Bueng Ba Subdistrict, Pathum Thani Province

แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช)
ชื่อทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
งบประมาณ : 100,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 16 May 2021 - 15 May 2022
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2562

แหล่งทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี ร่วมทุน งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน : งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี ร่วมทุน งบประมาณเงินรายได้
งบประมาณ : 100,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2018 - 30 September 2019
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2561

แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชื่อทุน : โครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Research Gap Fund)
งบประมาณ : 1,402,500 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2560

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่
งบประมาณ : 280,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2560

แหล่งทุน : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน : โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
งบประมาณ : 408,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : -
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2559

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 478,800 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2015 - 30 September 2016
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2559

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 500,000 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2015 - 30 September 2016
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2559

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 149,500 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2015 - 30 September 2016
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2558

แหล่งทุน : งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน : งบประมาณรายจ่าย
งบประมาณ : 443,100 บาท
ช่วงเวลาดำเนินโครงการ : 1 October 2014 - 30 September 2015
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
โครงการวิจัยใช้ประโยชน์
 รูปภาพการนำไปใช้ประโยชน์
2022
สาหกิจชุมชนบึงบา ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 8 March 2022
รายละเอียด : 1.การปรับปรุงดินน้ำและการใช้สารสกัดชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งร่วมกับจุลินทรีย์ธรรมชาติ เพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตที่ได้มาตรฐานอินทรีย์ไทย 2.การผลิตสารชีวอินทรีย์ สารปรุงอินทรีย์นาโน เพื่อการเกษตรในเชิงพาณิชย์ ภายใต้แบรนด์ THAN 3.การสกัดและผลิตผงผักผลไม้ ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ จากผลผลิตอินทรีย์ไทย พร้อมการยกระดับมาตรฐาน GMP ฮาลาล อย.เพิ่มมูลค่าและรายได้ในเชิงพาณิชย์ 4.การตลาดออนไลน์และออฟไลน์สินค้าเสริมอาหารสุขภาพมาตรฐาน GMP ฮาลาล อย. ผ่านเพจ Application AI 5.การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน วิถีเกษตรเพื่อยกระดับผลผลิตอินทรีย์/วัสดุเหลือทิ้งแบบ Zero Waste เพื่อการเกษตร ในเชิงพาณิชย์ สร้างอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ เพิ่มมูลค่ารายได้ 5.1 ฐานอบรมการขยายเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ธรรมชาติ ดินสำเร็จรูปผสมปุ๋ยชีวอินทรีย์ ทดแทนการใช้ดินเทียม 5.2 ฐานอบรมปุ๋ยชีวอินทรีย์ผสมสารสกัดอินทรีย์และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ธรรมชาติ 5.3 ฐานอบรมสารสกัดอินทรีย์เข้มข้นร่วมกับจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ธรรมชาติ เพื่อการเกษตร 5.4 ฐานอบรมผลิตผงผักสลัด เคล ผลไม้ เพื่อเสริมอาหารสุขภาพและความสวยความงาม ผสมสารต้านอนุมูลอิสระไอโซฟลาวีน ไลโคปีน กรดฟีโนลิก เบต้าแคโรทีน กรดโฟลิก วิตามิน เกลือแร่ 5.5 ฐานอบรมผลิตสินค้าสบู่ เซรั่ม ผสมผงผักสลัด เคล ผลไม้ ลดรอยย่น กระจ่างใส ชุ่มชื่น เพื่อความสวยความงาม 5.6 ฐานจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ไทย และสินค้าแปรรูปต่อยอด สร้างอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ เพิ่มมูลค่ารายได้
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา

2021
วิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์หนองเสือ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 12170
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 18 September 2021
รายละเอียด : ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับ เทคโนโลยีชีวภาพการปรับปรุงดินน้้าและการปลูกพืช ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพเคลือบผสมสารสกัดชีวภาพ/หัวเชื้อชีวภาพ/หัวเชื้อจุลินทรีย์รา เพิ่มผลิตผล ลด/ยับยั้งสารอันตรายโลหะหนัก ไนเตรตสะสมในผลผลิต เพิ่มค่าโภชนาการอาหารมากกว่าปกติ มาตรฐานอินทรีย์ไทย (organic Thailand) ได้แก่ ข้าว ผักสลัด แคล เมล่อน ผลไม้ ส้าหรับจ้าหน่ายแก่ผู้บริโภค และการสกัดสารอินทรีย์ออกฤทธิ์ เทคโนโลยีการบริหารจัดการสินค้าผลผลิต/สินค้าแปรรูป/วัสดุเหลือทิ้ง แบบ Zero Waste ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพระดับชุมชน ส้าหรับจ้าหน่ายในเชิงพาณิชย์
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา

2018
-
วันที่นำไปใช้ประโยชน์ : 1 October 2018
รายละเอียด : การใช้เทคโนโลยีชุดเตาเผาไร้ออกซิเจนและขุดบดผสมอัดอบด้วยพลังงานสะอาด ระดับ SME ชุมชนสำหรับผลิตวัตถุดิบและสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน Than2 จากวัสดุเหลือทิ้ง มาตรฐานปุ๋ยหมักเกรด Q กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าสารชีวภาพเคลือบผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน Than2 เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปรับสภาพดิน เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรและชุมชน เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบการใช้สารชีวภาพในการแปรรูปและจัดการชุมชน
ประเภทการใช้ประโยชน์ : งานวิจัย นวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนในรูปแบบนวัตวิถีสู่ Social Innovation เพื่อให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย : ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา

โครงการวิจัยทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก
ปีโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2565 การสกัดสารธรรมชาติและโพรไบโอติกส์เข้มข้น เพื่อการผลิตสินค้าอุปโภคต่อยอด ระดับวิสาหกิจชุมชน
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
บริษัท อินโนฟาร์มไบโอเทค จำกัด, อบต.บึงบา, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 Oct 2021
2564 การผลิตดินสำเร็จรูปผสมปุ๋ยชีวภาพของเศษผักตบชวาเหลือทิ้ง และสารสกัดชีวภาพจุลินทรีย์ด้วยเซ็นเซอร์ผ่าน AI เพื่อการเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน ตำบลบึงบา จังหวัดปทุมธานี
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
บริษัท อินโนฟาร์มไบโอเทค จำกัด, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, วิสาหกิจตำบลวัฒนานคร สระแก้ว, วิสาหกิจกลุ่มข้าวหนองเสือ ปทุมธานี, วิสาหกิจกลุ่มปาล์มน้ำมันหนองเสือ ปทุมธานี, วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ผักและผลไม้ หนองเสือ ปทุมธานี, วิสาหกิจชุมชนผลไม้ คลองหก ปทุมธานี, เทศบาลบึงบา, อบต บึงบา, อบต คลองหก 16 May 2021
2561 สารอาหารเสริมพืชและสัตว์เชื้อจุลินทรีย์ในเชิงพาณิชย์
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
บริษัท ยูโรเบส เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัทสยามโมเดิร์น ปาล์ม จำกัด จังหวัด 19 Jul 2017
2560 การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดในระดับอุตสาหกรรม
ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
บริษัท ไบโอเวลธ์ จำกัด 1 Jan 2017
งานตีพิมพ์
ปีบทความทางวิชาการวันที่ตีพิมพ์ระดับผลงานชื่อเจ้าของผลงาน
2023 Utilization of Palm Oil Midrib Biochar as Soil Amendment with a Newly Isolated Bacillus sp. SM11 for Growth Enhancement and Nitrate Reduction in Romaine Lettuce (Lactuca sativa L. var. longifolia)
Agriculture 13(10), 1986
12 Oct 2023 SCOPUS Q2 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

2022 Phytochemicals and Antidiabetic, Antioxidant and Anti-inflammatory Activities of Ethanol Flower Extract of Syzygium aromaticum (L.) Merr. & Perry (Myrtaceae)
TRENDS IN SCIENCES, VOLUME 20, NUMBER 1, JANUARY 2023
20 Dec 2022 SJR Q3 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(Co-author)

2021 Selection of Probiotic Bacteria from Fish Wash Water for Inducing Growth of Oreochromis niloticus (Nile Tilapia)
วารสารวิทยาศาสตร์ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย 13(3) กย-ธค
8 Apr 2021 TCI 1 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(Corresponding author)

2020 Antagonistic Microbe on Palm Soil for Producing of Plant Growth Promoting RhizobacteriaYeast and Fungal(PGPR) Mixed Microbe
วารสารวิทยาศาสตร์ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิจัย 12(2) : 13-21. (2563) พฤษภาคม-สิงหาคม
15 Jul 2020 TCI 1 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

2019 Efficiency of Using Trichoderma, Mucor and Aspergillus Antimicrobial Pellets to Rhizophora mucronata Poir. Planting at Abandoned Shrimp Farm in Khanom District, Nakhon Sir Thammarat Province, Thailand
Naresuan University Journal: Science and Technology 2019: (27) 4
31 Dec 2019 TCI 1 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

2019 Efficiency ot Growth with Nano-Microbe on Palm-Perived Biochar and using Fine Nano Microblubble water in Organic Lactuce Sativa Longifolla. at Bueng Ba Community, Pathum Thani Province
The 4th International Symposium on Application of High-Voltage, Plasmas&Micro/NanoBubbles to Agriculture and Aquaculture 2019 May 18-21, 2019 at Krungsri River Hotel, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand
21 May 2019 Proceedings (Inter) สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

2019 Probiotic Production (Bacillus siamensis) by Spray Drying and Feed Additive of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21 1 กุมพาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
1 Feb 2019 Proceedings สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(Corresponding author)

2017 Pathumthani Rice 1 Cultivation With Nano-Microorganism Encapsulation Increase Productivity, Increase Profits, Reduce Costs and Conserve Environment
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 8 "ทรัพยากรไทย:ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" ,29 พฤศจิกายน-1ธันวาคม 2560
1 Dec 2017 Proceedings สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

2017 INOCULANTS FUNGAL Trichoderma, Mucor AND Bacillus FOR COMMUNITY DEVELOPMENT BASED ON SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY
International Journal of GEOMATE, Dec., 2017, Vol. 13, Issue 40, pp.16 - 23
1 Dec 2017 SJR Q3 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

2016 Inoculants Fungal Trichoderma, Mucor and Bacillus for Community Development Based on Sufficiency Economy Philosophy
SEE-Osaka 2016-The Second International Conference on Science, Engineering & Environment Venue: Osaka, Japan
24 Nov 2016 Proceedings (Inter) สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(First author)

2016 การตรวจติดตามมวลชีวภาพโกงกางใบใหญ่หลังการฟื้นฟูด้วยหัวเชื้อราอัดเม็ด Trichoderma และไม่ใช้หัวเชื้อราอัดเม็ดด้วยเทคนิคแอลโลเมตรี
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8(1) :13-21 (2559)
1 Jul 2016 TCI 2 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(Co-author)

2016 การเติบโตโกงกางใบใหญ่ด้วยหัวเชื้อชีวภาพอัดเม็ด Trichoderma บริเวณดินตะกอนเลนที่ดักด้วยแนวไม้ไผ่ปากแม่น้ำท่าจีน
วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 8(1) : 81-90 (2559)
1 Jul 2016 TCI 2 สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
(Co-author)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 สิ่งประดิษฐ์ (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร)
2014
หัวเชื้อชีวภาพ

เลขที่คำขอ : 1401007158
วันที่ยื่นคำขอ : 28 November 2014
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2014
หัวเชื้อรา

เลขที่คำขอ : 1401007159
วันที่ยื่นคำขอ : 28 November 2014
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
2012
หัวเชื้อราอัดเม็ด

เลขที่คำขอ : 1201000319
วันที่ยื่นคำขอ : 27 January 2012
เลขที่จด : -
วันที่จด :
ประเภทการคุ้มครอง : สิทธิบัตรการประดิษฐ์
สาขาวิชา : สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลที่ได้รับ
 รูปภาพผลงาน
2017
รางวัล Bronze Medal Award

ผลงาน : Nano microbes for food safety and sustainable agriculture
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน 2017 Taipei International Invention Show&Technomart Invention Contest (INST2017) ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2560 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
วันที่ได้รับรางวัล : 30 September 2017
ผู้รับรางวัล : สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
2015
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลงาน :
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : สำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในการประชุมโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 (HERP CONGRESS III) ระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2558
วันที่ได้รับรางวัล : 11 March 2015
ผู้รับรางวัล : สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
2013
รางวัล Silver Prize

ผลงาน : หัวเชื้อราปฏิปักษ์อัดเม็ด
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : งาน Korea International Women’s Invention Exposition 2013 (KIWIE 2013) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2556
วันที่ได้รับรางวัล : 5 May 2013
ผู้รับรางวัล : สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงาน : ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มอบรางวัล/หน่วยงาน/การประชุม : โครงการประกวดผลงานวิจัย และการจัดทำเอกสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี” (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปีพุทธศักราช 2559
วันที่ได้รับรางวัล :
ผู้รับรางวัล : สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
บริการวิชาการ
2566
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
งบประมาณ : 17,030 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 23 July 2023
วันที่สิ้นสุด : 23 July 2023
2566
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
งบประมาณ : 60,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 11 March 2023
วันที่สิ้นสุด : 13 March 2023
2565
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
งบประมาณ : 100,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 1 July 2022
วันที่สิ้นสุด : 30 September 2022
2565
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
งบประมาณ : 130,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 1 July 2022
วันที่สิ้นสุด : 30 September 2022
2565
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
งบประมาณ : 130,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ
วันที่เริ่ม : 1 July 2022
วันที่สิ้นสุด : 30 September 2021
2564
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : เงินอุดหนุน
งบประมาณ : 40,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 25 March 2021
วันที่สิ้นสุด : 26 March 2021
2563
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบประมาณร่ายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน
งบประมาณ : 95,200 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 25 February 2020
วันที่สิ้นสุด : 23 March 2020
2562
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 30,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 12 February 2019
วันที่สิ้นสุด : 30 March 2019
2562
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 50,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 25 January 2019
วันที่สิ้นสุด : 29 March 2019
2562
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทสร้างรายได้
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 150,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 6 December 2018
วันที่สิ้นสุด : 18 February 2019
2561
ประเภทให้การบริการ : ใช้ประโยชน์จากของเสีย (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 492,975 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 14 July 2018
วันที่สิ้นสุด : 27 August 2018
2561
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 150,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 26 January 2018
วันที่สิ้นสุด : 29 June 2018
2561
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 30,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 12 February 2018
วันที่สิ้นสุด : 30 May 2018
2561
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 50,000 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 31 January 2018
วันที่สิ้นสุด : 29 March 2018
2561
ประเภทให้การบริการ : ยกระดับคุณภาพชีวิต (ถ่ายทอดองค์ความรู้)
ทุนที่ใช้ : ประเภทให้เปล่า
แหล่งทุน : งบรายจ่ายอื่น
งบประมาณ : 103,800 บาท
สถานะโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ (ส่งรายงานแล้ว)
วันที่เริ่ม : 27 January 2018
วันที่สิ้นสุด : 20 February 2018

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164