งานวิจัยที่ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ค้นหาข้อมูล

ชื่อโครงการวิจัย:

ชื่อ-สกุล :

สาขาวิชา :

ประเภทงบประมาณ :

แหล่งทุน :

ปี SAR :

ปีงบประมาณ :


IDโครงการวิจัยหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยหัวหน้าโครงการวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
64028 การพัฒนาฟิล์มพลาสติกคัดกรองแสงทางเกษตรที่ผสมคาร์บอนดอทจากผักตบชวา สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์
ภาควิชาเคมี
23 Feb 2021
64029 สารอินทรีย์เปล่งแสงสำหรับประยุกต์ใช้ในด้านอาหารปลอดภัย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดร.อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ
ภาควิชาเคมี
23 Feb 2021
64030 การเตรียมไมโครแคปซูลกักเก็บปุ๋ยด้วยพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
23 Feb 2021
64031 การพัฒนาอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริด/อนุภาคนาโนแม่เหล็กสำหรับดูดซับสีย้อมในน้ำเสีย สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
23 Feb 2021
64027 การปรับปรุงการเจริญเติบโตของถั่งเช่าสีขาวในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ บริษัท เอ ซี เอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด จ.ปราจีนบุรี ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
สาขาวิชาฟิสิกส์
19 Feb 2021
64022 การพัฒนาสีสะท้อนความร้อนพอลิยูรีเทนสูตรน้ำ บริษัท ไทยนครเพนท์แอนด์เคมีคอล จำกัด ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
สาขาวิชาฟิสิกส์
1 Jan 2021
64010 การพัฒนาพอลิเมอร์แคปซูลฐานชีวภาพกักเก็บสารสำคัญเพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย บริษัท เอสทีพี เคม โซลูชันส์ รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
1 Oct 2020
64011 การเตรียมอนุภาคไมโคร/นาโนพอลิเมอร์ฐานชีวภาพที่มีการควบคุมโครงสร้าง บริษัท เอสทีพี เคม โซลูชันส์ รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
1 Oct 2020
64016 การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณลักษณะของโปรตีนต้านจุลชีพที่ผลิตจากจากสายพันธุ์แบคทีเรียที่แยกได้จากอาหารหมัก โรงงานขนมจีน ระดับ SME ใน อ.เหลือคลอง จ.กระบี่ ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
1 Oct 2020
64019 การวิเคราะห์ฟังก์ชันอาหาร และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารในเห็ดเยื่อไผ่ เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและผลิตภัณฑ์ความงาม บริษัท ฟาร์มาแฟคแพลนเทคโนโลยี จำกัด, วิสาหกิจชุมนวัตกรรมบ้านเกาะรัง ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
ภาควิชาเคมี
1 Oct 2020
64020 การเปรียบเทียบผลของสารสกัดข้าวดำผสมธัญพืชและข้าวหอมปทุมผสมธัญพืชต่อระดับซีรั่มอินซูลินและระดับน้ำตาลในเลือดหนูเบาหวาน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 5 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
สาขาวิชาชีววิทยา
1 Oct 2020
64021 ศักยภาพของข้าวมีสีในการเป็นพรีไบโอติกส์เพื่อการพัฒนาเป็นอาหารเสริมลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 5 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ผศ.ดร.อารณี โชติโก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
1 Oct 2020
63043 การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสสำหรับกำจัดกากไขมันในโรงงานของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี ผศ.ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
สาขาวิชาชีววิทยา
21 Sep 2020
63044 การพัฒนาชุดต้นแบบเคมีไฟฟ้าสำหรับฆ่าเชื้อในอุปกรณ์อาหาร บริษัท สยาม เอควา เทค ดีเวลลอปเมนท์ ซิสเต็มส์ จำกัด รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
21 Sep 2020
63040 การพัฒนาระบบพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพาสำหรับการเกษตรในตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
สาขาวิชาฟิสิกส์
15 Aug 2020
63031 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการหมักวุ้นมะพร้าวโดยเชื้อ Acetobacter xylinum เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ผศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง
สาขาวิชาชีววิทยา
1 Aug 2020
63014 การตรวจสอบจุลินทรีย์และการสร้างระบบมาตรฐานการตรวจสอบเพื่อลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ภายในโรงานผลิตไอศครีม บริษัท ไผ่ทองไอศครีม จำกัด ผศ.สุจยา ฤทธิศร
สาขาวิชาชีววิทยา
21 Jan 2020
63015 การกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียในหัวเชื้อถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองไทร ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จังหวัดสระบุรี ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
สาขาวิชาฟิสิกส์
21 Jan 2020
63016 การพัฒนากระบวนการผลิตผักสลัดพร้อมรับประทานในระดับอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต บริษัท พรีมากรีน จำกัด ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
21 Jan 2020
63017 การพัฒนาสารเคลือบที่มีคุณทำความสะอาดตัวเองสำหรับสถานีอัดประจุพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า บริษัท คลีนโซลาร์ เอนเนอร์จี จำกัด ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล
สาขาวิชาฟิสิกส์
21 Jan 2020
63018 การพัฒนาวัสดุปลูกที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ตำบลคลองห้า ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
สาขาวิชาชีววิทยา
21 Jan 2020
63022 การพัฒนานวัตกรรมบำบัดน้ำเสียโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับบ่ออนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็กและอุตสาหกรรมตู้ปลาสวยงาม บริษัท อีเกิล ดรีม จำกัด รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
1 Dec 2019
63005 โครงการวิจัยการพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทำผิด สำนักงานกิจการยุติธรรม ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
25 Oct 2019
63019 การพัฒนาพอลิเมอร์ที่มีความชอบน้ำสำหรับเคลือบ Guide wire ทางการแพทย์ บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
10 Oct 2019
62059 การพัฒนาจอโฆษณาอัจฉริยะเพื่อตอบโจทย์ความสำเร็จเมืองอัจฉริยะ บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ( Q-Ads ) ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
15 Sep 2019
62061 ต้นแบบระบบอิมเมจโปรเซสซิ่งสำหรับวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย บริษัท แมงโก้ ดิจิทัล จำกัด ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
29 Aug 2019
62060 การพัฒนาจอโฆษณาอัจริยะเป็นสถานีรายงานคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ( Q-Ads ) ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
1 Aug 2019
62062 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นต้นแบบระบบเช็คอินของพนักงานขายบนไอโอเอส บริษัท ดีพเทค เทคโนโลยี จำกัด ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว
สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
8 Jul 2019
62058 Application of bacteriocin produced by Bacillus spp. to control spoilage lactic acid bacteria in food product JICA-Kirin Fellowship ผศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
1 Jun 2019
62046 โครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ระยะที่ 3 มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
21 Apr 2019
62036 การพัฒนาชุดทดสอบแบบกระดาษสำหรับตรวจวัดคลอรีน ซัลไฟด์และฟอร์มาลดีไฮด์ได้ในเวลาเดียวกัน โดยตรวจวัดด้วยสมาร์ทโฟนสำหรับตรวจวัดน้ำทิ้งก่อนและหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอตุสาหกรรม บริษัท ซัน คอร์ปอเรชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
23 Jan 2019
62042 การวิเคราะห์สารปนเปื้อนและสารเจือปนในหน่อไม้สดและผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้ จังหวัดปราจีนบุรี ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา
ภาควิชาเคมี
15 Jan 2019
62043 การพัฒนาแผ่นไม้อัดต้านเชื้อรา บริษัท พิธา จำกัด ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์
ภาควิชาเคมี
15 Jan 2019
62044 ฐานข้อมูลสถานภาพการผลิตไผ่ และความต้องการของตลาดไผ่ในจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผศ.ดร.นงลักษณ์ พรมทอง
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
15 Jan 2019
62045 การประเมินและทำนายอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์หน่อไม้ดองภายใต้สภาวะต่างๆ วิสาหกิจชุมชนไผ่แปลงใหญ่ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ผศ.ดร.อารณี โชติโก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
15 Jan 2019
62041 โครงการปรับปรุงคุณภาพและขยายพันธุ์เห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยการฉายพลาสม่าเย็น (BCE : แผนบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน) ฟาร์มลุงหยุด จังหวัดสระบุรี ผศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ
สาขาวิชาฟิสิกส์
6 Dec 2018
62032 การสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
9 Nov 2018
62033 การจัดการขยะอินทรีย์แบบครบวงจรในตลาดไทด้วยระบบผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตลาดไท ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์
สาขาวิชาชีววิทยา
1 Nov 2018
62052 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แชมพูบำรุงเส้นผมจากใบหมี่ นางสาวศิรินันท์ สารมณฐี ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดน่าน รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
28 Sep 2018
62053 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรั่มและโทนเนอร์จากองุ่นตกเกรดและกากองุ่น คุรชนาภา หันจางสิทธิ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
28 Sep 2018
62054 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวจากเห้ดร่างแหกระโปรงยาว คุณณัฐชัย สวัสดี ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสระบุรี รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
28 Sep 2018
62055 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แผ่นแปะบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากตำรับยาสมุนไพรไทย คุณสมเกียรติ ปันจินดา ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
28 Sep 2018
62056 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แชมพูบำรุงเส้นผมแก้ปัญหาผมหงอกจากดอกเข้าพรรษา คุณธิติมา ตุรุสะ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสระบุรี รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
28 Sep 2018
62057 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรั่มจากกากถั่วดาวอินคา คุณกัญญาพัชร วงศ์สุทธิรัตน์ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดขอนแก่น รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
28 Sep 2018
61045 การพัฒนาเทคนิคเคมีไฟฟ้าสำหรับแยกโลหะมีค่าทองคำและเงินจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท สยาม เอควาเทค ดีเวลลอปเมนท์ ซิสเต็มส์ จำกัด รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
24 Jul 2018
61046 การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่สามารถลดพิษของสารพิษจากเชื้อราเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ บริษัท โรงงานฟาร์มอิงอุ่น จำกัด ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ
สาขาวิชาชีววิทยา
29 May 2018
61037 การพัฒนากระบวนการผลิตยีสต์สกัดจากกากยีสต์ในการผลิตเบียร์ เพื่อใช้เป็นสารเพิ่มรสชาติในชีอิ๊วขาวทดแทนผงชูรส ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตงฮั้วธนฐาน ผศ.ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
สาขาวิชาชีววิทยา
4 May 2018
61035 การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ระยะที่ 2 ระยะขยายผล และนำเสนอผู้พิการที่มีสมรรถนะเข้าสู่ตลาดแรงงาน มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
27 Apr 2018
61039 การเพิ่มประสิทธิภาพสารกันยุงให้ยาวนานขึ้นด้วยการกักเก็บในพอลิเมอร์แคปซูล บริษัท โนคาวิส แคม จำกัด รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
25 Apr 2018
61036 การเพิ่มปริมาณคิวคลีโอไทด์ในยีสต์สกัดสำเร็จรูปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเสริมชีวภาพปศุสัตว์เพื่อลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศ บริษัท ไบโอเวลธ์ จำกัด ผศ.ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
สาขาวิชาชีววิทยา
6 Mar 2018
61032 ความหลากหลายของสาหร่ายถ้ำในเขาหินปูนและการเพาะเลี้ยงเพื่อการเพิ่มมูลค่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ
สาขาวิชาชีววิทยา
1 Mar 2018
60069 การพัฒนาผ้าที่ทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริดผสมโฟโตแคตาไลติก บริษัทเอสทีพี เคม โซลูชันส์ รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
8 Nov 2017
60070 การพัฒนามัลติฟังก์ชันไมโครแคปซูลกักเก็บสารหอมที่มีสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย บริษัทเอสทีพี เคม โซลูชันส์ รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
8 Nov 2017
61005 การพัฒนาระบบบำบัดน้ำในตู้เลี้ยงปลาสวยงามภายใต้สภาวะเร่งด้วยแสงธรรมชาติ บริษัท อีเกิล ดรีม จำกัด รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
1 Oct 2017
60068 การพัฒนาแถบกระดาษตรวจวัดโลหะหนัก 10 ชนิด ได้แก่ สังกะสี โครเมียม ทองแดง แคดเมียม แบเรียม ตะกั่ว นิกเกิล แมงกานีส อาร์เซนิค และปรอท ได้ในเวลาเดียวกัน โดยตรวจวัดด้วยสมาร์ทโฟน สำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท เอสทีพี เคม โซลูชันส์ ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่
ภาควิชาเคมี
27 Jul 2017
61034 สารอาหารเสริมพืชและสัตว์เชื้อจุลินทรีย์ในเชิงพาณิชย์ บริษัท ยูโรเบส เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัทสยามโมเดิร์น ปาล์ม จำกัด จังหวัด ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
19 Jul 2017
60062 พัฒนาระบบจำลองการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อฝึกปฏิบัติการรับมือภัยคุกคามในศูนย์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศบนโลกไซเบอร์ บริษัท อี-ซี.โอ.พี. (ประเทศไทย) จำกัด ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
15 May 2017
60059 โครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ระยะที่ 1 : สร้างเครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
27 Apr 2017
60054 การพัฒนาเซลล์ต้นแบบโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม บริษัท อัลลายแอนซ์ เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวชั่น จำกัด รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
20 Mar 2017
60055 การพัฒนาไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ บริษัท เอสทีพี เคม โซลูชันส์ จำกัด รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์
ภาควิชาเคมี
15 Mar 2017
60073 การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดในระดับอุตสาหกรรม บริษัท ไบโอเวลธ์ จำกัด ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สาขาวิชาชีววิทยา
1 Jan 2017
59049 สารสกัดจากยีสต์ที่มีนิวคลีโอไทด์สูงโดยใช้เอนไซม์ทางการค้าสำหรับผลิตอาหารสัตว์ บริษัท ไบโอเวลธ์ จำกัด ผศ.ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
สาขาวิชาชีววิทยา
8 Feb 2016
59051 การพัฒนาชุดต้นแบบสำหรับตรวจวัดค่าซีโอดีด้วยเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก บริษัท อัลลายแอนซ์ เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวชั่น จำกัด รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
28 Aug 2015
59052 การพัฒนาเซลล์ต้นแบบโฟโตอิเล็กไตรคะตะไลติกร่วมกับเซลล์สุริยะสำหรับบำบัดน้ำเสียประเภทสีย้อม บริษัท อัลลายแอนซ์ เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวชั่น จำกัด รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ภาควิชาเคมี
28 Aug 2015
57001 การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพขี้แดดนาเกลือเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน วิสาหกิจชุมชนแปลงนายายพึ่ง ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ
ภาควิชาเคมี
1 Oct 2013


2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164