งานวิจัยที่ทำร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ค้นหาข้อมูล

ชื่อโครงการวิจัย:

ชื่อ-สกุล :

สาขาวิชา :

ประเภทงบประมาณ :

แหล่งทุน :

ปี SAR :

ปีงบประมาณ :


ปีหน่วยงานที่ร่วมทำวิจัยโครงการวิจัยวันที่ลงนามในสัญญา
2567 วิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์ การวิเคราะห์และประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment : SROI) ในโครงการบริการวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.กมลรัตน์ สมบุตร (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
1 Oct 2023
2567 บริษัท คิงฟรุทส์ จำกัด ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากปลีกล้วยหอม: การผลิตและมุมมองด้านคุณภาพ
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.อัฏฐพล อิสสระ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
1 Oct 2023
2566 สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การศึกษาอัตลักษณ์ซอสก๋ยวเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปเพื่อการบริโภคของสังคมยุคใหม่
หัวหน้าโครงการวิจัย: ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
25 Jul 2023
2566 บริษัท อีเกิ้ล ดรีม จำกัด นวัตกรรมเซลล์เคมีไฟฟ้าขั้นสูงสำหรับกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในอาหารทะเล
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว (ภาควิชาเคมี)
15 Jun 2023
2566 บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด การพัฒนาเครื่องดื่มอามาซาเกะโพรไบโอติกที่มีฤทธิ์เชิงหน้าที่ในการส่งเสริมสุขภาพจากวัตถุดิบท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีและปทุมธานี
หัวหน้าโครงการวิจัย: ดร.สายฝน โพธิสุวรรณ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
28 Apr 2023
2566 บริษัท ธวัช ฟู๊ดส์ จำกัด การพัฒนาเนื้อจากพืชสำหรับผลิตภัณฑ์แกงเขียวหวานพร้อมทานจากเทคโนโลยีรีทอร์ท
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.อัฏฐพล อิสสระ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
28 Apr 2023
2566 บริษัท พรีมากรีน จำกัด การยืดอายุการเก็บรักษาและเพิ่มคุณค่าของดอกไม้กินได้ด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นเพื่อใช้ในสลัดผักผสมดอกไม้กินได้พร้อมบริโภค
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ (สาขาวิชาฟิสิกส์)
28 Apr 2023
2566 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์มัลเบอร์รี่ กลุ่มสวนชนาภัทร การเพิ่มฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในเครื่องดื่มมัลเบอร์รี่ด้วยจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก
หัวหน้าโครงการวิจัย: ดร.พีรพงศ์ งามนิคม (บุคคลภายนอก)
28 Apr 2023
2566 บริษัท คลีน แคร์ คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด การประดิษฐ์แคปซูลฐานเซลลูโลสกักเก็บน้ำหอม ผ่านการเชื่อมร่างแหที่ผิวด้วยการกระตุ้นด้วยแสงสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่ม
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
26 Apr 2023
2566 บริษัท คลีน แคร์ คอนเซ็พท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด การพัฒนาพอลิเมอร์ไมโครแคปซูลฐานชีวภาพกักเก็บสารกันยุงที่ควบคุมการปลดปล่อยได้
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
26 Apr 2023
2566 บริษัท กรีน เทคโนโลยี รีเสิร์ช จำกัด อนุภาคพอลิเมอร์นาโนแคปซูลหลายหน้าที่กักเก็บวัสดุเปลี่ยนสถานะสำหรับผ้าปรับสภาพความร้อนและต้านเชื้อจุลชีพ
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
21 Mar 2023
2566 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) การเตรียมพอลิเมอร์ชีวภาพนาโนแคปซูลกักเก็บน้ำมันหอมระเหยโดยการฉายรังสีแกมมาในกระบวนการสังเคราะห์แบบมินิอิมัลชัน
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
1 Mar 2023
2566 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) การฉายรังสีแกมมาในกระบวนการสังเคราะห์แบบมินิอิมัลชันสำหรับการเตรียมพอลิเมอร์นาโนแคปซูลหลายหน้าที่
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
1 Mar 2023
2566 บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด Development of Coating Agent for a Balloon Catheter in Phase 1
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
1 Jan 2023
2566 บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) การพัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูเพื่อสุขภาพจากเห็ดป่าทานได้ (ตะไคล) Russula delica Fr. โดยการสกัดด้วยไมโครเวฟร่วมกับการย่อยด้วยเอนไซม์
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง (สาขาวิชาชีววิทยา)
1 Oct 2022
2566 ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฏร์ธานี กรมวิชาการเกษตร การพัฒนาสูตรหัวเชื้อแอคติโนมัยซีทปฎิปักษ์สำหรับการควบคุม Ganoderma boninense เชื้อสาเหตุโรคลำต้นเน่าในปาล์มน้ำมัน
หัวหน้าโครงการวิจัย: ดร.คณาภรณ์ สุจริต (สาขาวิชาชีววิทยา)
1 Oct 2022
2566 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แผ่นปิดและสมานแผลจากไฮโดรเจลเจลาตินที่มีส่วนผสมของเซริซินและอิทธิพลของแรงดันไฟฟ้าต่อการปลดปล่อยเซริซิน
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ (สาขาวิชาฟิสิกส์)
1 Oct 2022
2566 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพโดยทดแทนไขมันด้วยอนุภาคแป้งขนาดเล็กในระบบอิมัลชัน
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.การันต์ บ่อบัวทอง (ภาควิชาเคมี)
1 Oct 2022
2566 ศูนย์ความเป็นเลิศการค้นหาตัวยา มหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาเซ็นเซอร์ทางเคมีสำหรับการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณไอออนทองแดงในแหล่งน้ำ
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์ (ภาควิชาเคมี)
1 Oct 2022
2566 คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แผ่นแปะสิวไฮโดรเจลที่มีส่วนผสมของสารสกัดยาประสะผิวภายนอก
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ (สาขาวิชาฟิสิกส์)
1 Oct 2022
2566 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย แผ่นสตริปแบบรวดเร็วชนิดตลับ 2 in 1 สำหรับตรวจสารตกค้างลูโคมาลาไคธ์ กรีน และมาลาไคธ์ กรีนในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ (ภาควิชาเคมี)
1 Oct 2022
2566 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การพัฒนาคาร์บอนทรงกลมนาโนจากวัสดุเหลือใช้ชีวมวลเพื่อใช้ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.การันต์ บ่อบัวทอง (ภาควิชาเคมี)
1 Oct 2022
2566 บริษัท พรีมากรีน จำกัด, โรงงานขนมจีนโดยกลุ่มสตรีชุมชนราชธานี ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง การพัฒนาฟองอากาศนาโนในสารละลายแบคเทอริโอซินเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์อาหาร
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
1 Oct 2022
2565 บริษัท อีเกิ้ล ดรีม จำกัด นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดความกระด้างในน้ำประปาชุมชน (ระยะที่ 2)
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว (ภาควิชาเคมี)
5 May 2022
2565 บริษัท เอ็ม ที เกษตรแปรรูป จำกัด ปรับปรุงกระบวนการหมักปลาร้าโดยการเติมกล้าเชื้อบริสุทธิ์
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
1 Apr 2022
2565 บริษัท อมิวสโก้ ไบโอเทค จำกัด การพัฒนากระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากผงเปลือกโกโก้เพื่อการผลิตครีมทาผิว
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข (สาขาวิชาชีววิทยา)
1 Apr 2022
2565 บริษัท พรีมากรีน จำกัด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักสลัดพร้อมรับประทานเชิงฟังก์ชั่น
หัวหน้าโครงการวิจัย: ดร.สายฝน โพธิสุวรรณ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
1 Apr 2022
2565 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) การประดิษฐ์กระจกกำบังรังสีไร้ตะกั่วระบบ Na2O-B2O2-SiO2 ที่มีการเติม Bi2O2
หัวหน้าโครงการวิจัย: ดร.ปรารถนา อินต๊ะวิน (สาขาวิชาฟิสิกส์)
17 Feb 2022
2565 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) การตอบสนองแบบซินทิลเลชันของผลึกเชิงเดี่ยว GSO:Ce และ LGSO:Ce สำหรับการตรวจวัดรังสีแกมมา
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ (สาขาวิชาฟิสิกส์)
17 Feb 2022
2565 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) การพัฒนาคาร์บอนดอทจากผักตบชวาโดยวิธีรังสีอิเล็กตรอนบีมเพื่อประยุกต์ใช้ในฟิล์มกรองแสงทางการเกษตร
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์ (ภาควิชาเคมี)
17 Feb 2022
2565 บริษัท รอยัล ไทยฟรุ๊ต จำกัด การปรับปรุงกระบวนการแช่อิ่มเพื่อเพิ่มผลผลิตของโรงงานผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง
หัวหน้าโครงการวิจัย: ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
15 Feb 2022
2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) การประดิษฐ์พอลิเมอร์แคปซูลกักเก็บอนุภาควัสดุสะท้อนรังสีอินฟราเรดและเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงด้วยกระบวนการสังเคราะห์ในระบบกระจายสำหรับการควบคุมอุณหภูมิและทำความสะอาดตัวเอง
หัวหน้าโครงการวิจัย: จิตติพัฒน์ ออมสินสมบูรณ์ (นักศึกษา)
14 Feb 2022
2565 บริษัท เอสทีพี เคม โซลูชันส์ จำกัด การพัฒนาอิมมูโนโครมาโทกราฟิกสตริปเทสแบบรวดเร็วสำหรับตรวจหาสารพิษหลายชนิดที่ตกค้างในอาหารในเวลาเดียวกัน
หัวหน้าโครงการวิจัย: สุพัตตรา อาษาวิเศษ (นักศึกษา)
14 Feb 2022
2565 บริษัท ภูเครือ จำกัด การพัฒนาระบบการลดความชื้นของเมล็ดกาแฟด้วยเทคโนโลยีอุณหภูมิต่ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารกาแฟมูลค่าสูง
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.อัฏฐพล อิสสระ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
5 Feb 2022
2565 บริษัท โฟร์ทเคม เทรดดิ้ง จำกัด ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากสารธรรมชาติเพื่อทดแทนการใช้ Temephos ในการควบคุมลูกน้ำยุงลายสำหรับพัฒนาในเชิงพาณิชย์
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษี (สาขาวิชาชีววิทยา)
1 Jan 2022
2565 บริษัท อีเกิ้ล ดรีม จากัด นวัตกรรมเซลล์เคมีไฟฟ้าร่วมเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับผลิตไฮโดรเจนและน้ำจืดจากน้ำทะเล
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว (ภาควิชาเคมี)
29 Dec 2021
2565 บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) การพัฒนาการผลิตแผ่นวุ้นเซลลูโลสพร้อมทานเพื่อสุขภาพจากเห็นนางรมทอง Pleurotus citrinopileatus โดยเทคโนโลยีเอนไซม์และการหมักจากจุลินทรีย์
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง (สาขาวิชาชีววิทยา)
1 Dec 2021
2564 มหาวิทยาลัยศิลปากร การพัฒนาเส้นโปรตีนสูงกึ่งสำเร็จรูป
หัวหน้าโครงการวิจัย: ดร.พีรพงศ์ งามนิคม (บุคคลภายนอก)
29 Oct 2021
2565 กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดแมลงชนิดคลุกเมล็ดเพื่อป้องกันแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
หัวหน้าโครงการวิจัย: เอกราช แก้วนางโอ (บุคคลภายนอก)
1 Oct 2021
2565 บริษัท พรีมากรีน จำกัด การพัฒนาฟิล์มเซลลูโลสชีวภาพต้านทานแบคทีเรียสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
1 Oct 2021
2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), มรภ.ราชนครินทร์, สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน, วิสาหกิจชุมชน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา การักษาคุณภาพและยืดอายุดอกเบญจมาศหลังจากเก็บเกี่ยวโดยใช้สเปรย์ที่สกัดจากสารสกัดธรรมชาติและฟองอากาศนาโน และการศึกษากลไกของวัสดุนาโนในกระบวนการยืดอายุ
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ (สาขาวิชาฟิสิกส์)
1 Oct 2021
2565 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันวิจัยซินโครตรอน, ชุมชนตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี การพัฒนาแผ่นฟิล์มนาโนคอมโพสิตพอลิไดเมทิลไซลอกเซนและนาโนเซลลูโลสจากวัสดุทางการเกษตรสำหรับใช้เป็นวัสดุเก็บเกี่ยวพลังงาน
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.จักรพันธ์ วัฒนวิกย์กรรม์ (สาขาวิชาฟิสิกส์)
1 Oct 2021
2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) การรักษาคุณภาพและยืดอายุดอกเบญจมาศหลังจากเก็บเกี่ยวโดยใช้สเปรย์ที่สกัดจากสารสกัดธรรมชาติและฟองอากาศนาโน และการศึกษากลไกของวัสดุนาโนในกระบวนการยืดอายุ
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ (สาขาวิชาฟิสิกส์)
1 Oct 2021
2565 วิสาหกิจชุมชนพริกแกงพ่อกำนัน ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว, สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ การปรับปรุงคุณภาพและการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการในขนุนอบแห้งด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ (สาขาวิชาฟิสิกส์)
1 Oct 2021
2565 บริษัท อินโนฟาร์มไบโอเทค จำกัด, อบต.บึงบา, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การสกัดสารธรรมชาติและโพรไบโอติกส์เข้มข้น เพื่อการผลิตสินค้าอุปโภคต่อยอด ระดับวิสาหกิจชุมชน
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (สาขาวิชาชีววิทยา)
1 Oct 2021
2565 บริษัท เอสทีพี เคม โซลูชันส์ จำกัด การพัฒนาพอลิเมอร์แคปซูลฐานชีวภาพกักเก็บสารสำคัญเพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
1 Oct 2021
2565 บริษัท เอสทีพี เคม โซลูชันส์ จำกัด, บริษัท เคมออล จำกัด วัสดุพอลิเมอร์ฐานชีวภาพสำหรับเคลือบต้านเชื้อจุลชีพในระบบขนส่งสาธารณะ
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
1 Oct 2021
2565 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), มหาวิทยาลัยสุรนารี, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ การเพิ่มปริมาณแกมมาโอไรซานอลในข้าวกล้องงอกมีสีด้วยเทคนิคการฉายรังสีแกมมาเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอกมีสีคุณค่าทางโภชนาการสูง
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา (ภาควิชาเคมี)
1 Oct 2021
2565 บริษัท เอสทีพีเคม โซลูชั่น จำกัด, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การพัฒนาสารเคลือบสะท้อนรังสีความร้อนด้วยอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริดสำหรับควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือน
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
1 Oct 2021
2565 ปางช้างอยุทธยาแลเพนียด อำเภอเมือง พระนครศรีอยุธยา การพัฒนาคาร์บอนดอทจากมูลช้าง เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์ (ภาควิชาเคมี)
1 Oct 2021
2565 บริษัท สยาม เอควาเทค ดีเวลลอปเมนท์ ซิสเต็มส์ จำกัด, ศูนย์นาโนแทคฌนโลยีแห่งชาติ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (วว.) การพัฒนาวัสดุฟิล์มบางโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดเชื้อโรคในระบบน้ำในโรงเรือนสำหรับผักไฮโดรโปนิกส์
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว (ภาควิชาเคมี)
1 Oct 2021
2565 บริษัท อีเกิ้ลดรีม จำกัด วัสดุฟิล์มบางโฟโตคะตะไลติกสำหรับระบบฟอกอากาศในระบบขนส่งสาธารณะ
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว (ภาควิชาเคมี)
1 Oct 2021
2565 บริษัท ฟาร์ม่าแฟคแพลน เทคโนโลยี จำกัด การศึกษากิจกรรมด้านชีวภาพของสารสกัดคอลลาเจนเพพไทด์จากส่วนประกอบของปลาดุกร่วมกับสารสกัดผลทับทิม สารสกัดผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ต่อการเปลี่ยนแปลงสารชีวโมกุลของเซลล์กระดูกอ่อน หรือเซลล์ไขมัน
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์ (ภาควิชาเคมี)
1 Oct 2021
2565 บริษัท ฟาร์ม่า แฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด, อดุลย์ฟาร์มเห็ดคลองหลวง การแปรรูปเปปไทด์ไฮโดรไลเซทจากปลากดคังและการตรวจสอบกิจกรรมทางชีวภาพเพื่อพัฒนาเป็นส่วนประกอบในอาหาร
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์ (ภาควิชาเคมี)
1 Oct 2021
2565 บริษัท เอสทีพี เคม โซลูชันส์ จำกัด แผ่นสตริปแบบรวดเร็วชนิดตลับ 2 in 1 สำหรับตรวจสารตกค้างลูโคมาลาไคต์ กรีน และมาลาไคธ์ กรีนในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ (ภาควิชาเคมี)
1 Oct 2021
2565 บริษัท ไบโอเวลธ์ จำกัด การผลิตน้ำมันจุลินทรีย์ด้วยการเพาะเลี้ยงเซลล์ความเข้มข้นสูงจากน้ำย่อยฟางข้าวเพื่อผลิตโฟมโพลิยูริเทน
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข (สาขาวิชาชีววิทยา)
1 Oct 2021
2565 บริษัท เอ ซี เอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด การปรับปรุงปริมาณสารสำคัญของถั่งเช่าสีขาวผสมสีทองด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ (สาขาวิชาฟิสิกส์)
1 Oct 2021
2564 บริษัท ไบโอฟอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่ดัชนีน้ำตาลต่ำในรูปแบบของส่วนผสมแป้งกล้วยกึ่งสำเร็จรูป
หัวหน้าโครงการวิจัย: ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
9 Sep 2021
2564 บริษัท คิงฟรุสท์ จำกัด การผลิตและพัฒนาเนื้ออบแห้งต้นแบบจากเปลือกกล้วยหอม
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.อัฏฐพล อิสสระ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
9 Sep 2021
2564 บริษัท ไบโอฟอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยป๊อปจากแป้งกล้วยหอมทองปทุมธานี
หัวหน้าโครงการวิจัย: ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
9 Sep 2021
2564 บริษัท คิงฟรุสท์ จำกัด การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยพิวเร่สภาพคงตัวจากกล้วยหอมทองสุกตกเกรดด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.อารณี โชติโก (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
9 Sep 2021
2564 บริษัท อิงค์ สแควร์ จำกัด นวัตกรรมการกักเก็บโพรไบโอติกส์ด้วยพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
19 Aug 2021
2564 บริษัท บิวตี้มายคอสเมด จำกัด การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำมันมะรุมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วยเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชัน
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
23 Jul 2021
2564 บริษัท บิวตี้มายคอสเมด จำกัด การพัฒนานาโนอิมัลชันของน้ำมันมะกรูดด้วยบล็อกโคพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
23 Jul 2021
2564 บริษัท ไบโอฟอร์มอินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกล้วยหอมทองขบเคี้ยว
หัวหน้าโครงการวิจัย: ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
9 Jul 2021
2564 บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด การพัฒนาพอลิเมอร์ที่มีความชอบน้ำสำหรับเคลือบวัสดุการแพทย์โดยการฉายรังสี
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
1 Jul 2021
2564 บริษัท อีเกิ้ล ดรีม จำกัด การพัฒนาต้นแบบเซลล์โฟโตอิเล็กโทรคะตะไลติกสำหรับการฟอกอากาศและการสร้างออกซิเจนในระบบพื้นที่ปิด
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว (ภาควิชาเคมี)
28 Jun 2021
2564 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ไผ่ ต.ทุ่งโพธิ์ จ.ปราจีนบุรี, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปอาหาร หน่อไม้ดอง จ.ปราจีนบุรี การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับหน่อไม้เพื่อเข้าสู่ตลาดระดับภาคบริการและธุรกิจสตารท์อัพ
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.อารณี โชติโก (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
1 Jun 2021
2564 บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด, กลุ่มเคลือข่ายเกษตรกรปลูกกล้วยในจังหวัดปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียง การศึกษาสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งกล้วยหอมทองเพื่อเป็นไขมันทดแทนที่มีศักยภาพ ในผลิตภัณฑ์อาหาร
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.อัฏฐพล อิสสระ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
16 May 2021
2564 บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด การปรับปรุงคุณสมบัติแป้งกล้วยหอมทองด้วยไฮโดรคอลลอยด์และโปรตีนให้มีสมบัติใกล้เคียงแป้งสาลีสำหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี
หัวหน้าโครงการวิจัย: ดร.ศิริลักษณ์ สุรินทร์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
16 May 2021
2564 บริษัท คิง ฟรุทส์ จำกัด คุณสมบัติเชิงหน้าที่และเค้าโครงกลิ่นของครีมเทียมจากแป้งกล้วย
หัวหน้าโครงการวิจัย: ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
16 May 2021
2564 บริษัท อินโนฟาร์มไบโอเทค จำกัด, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, วิสาหกิจตำบลวัฒนานคร สระแก้ว, วิสาหกิจกลุ่มข้าวหนองเสือ ปทุมธานี, วิสาหกิจกลุ่มปาล์มน้ำมันหนองเสือ ปทุมธานี, วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ผักและผลไม้ หนองเสือ ปทุมธานี, วิสาหกิจชุมชนผลไม้ คลองหก ปทุมธานี, เทศบาลบึงบา, อบต บึงบา, อบต คลองหก การผลิตดินสำเร็จรูปผสมปุ๋ยชีวภาพของเศษผักตบชวาเหลือทิ้ง และสารสกัดชีวภาพจุลินทรีย์ด้วยเซ็นเซอร์ผ่าน AI เพื่อการเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ วิสาหกิจชุมชน ตำบลบึงบา จังหวัดปทุมธานี
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (สาขาวิชาชีววิทยา)
16 May 2021
2564 บริษัท คิงส์ ฟรุทส์ จำกัด การวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารระบบห่วงโซ่อุปทานของกล้วยหอม กรณีศึกษา บริษัท คิงส์ ฟรุทส์ จำกัด
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ (สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่)
16 May 2021
2564 บริษัท คิงฟรุทส์ จำกัด อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบึงชำอ้อ ต.หนองเสือ จ.ปทุมธานี, องค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองเสือ การผลิตแยมกล้วยหอมทองโฮมเมด
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข (สาขาวิชาชีววิทยา)
16 May 2021
2564 บริษัท เสถียร เอ็นวีเอช จำกัด การประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
31 Mar 2021
2564 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) การพัฒนาฟิล์มพลาสติกคัดกรองแสงทางเกษตรที่ผสมคาร์บอนดอทจากผักตบชวา
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.กนกอร เวชกรณ์ (ภาควิชาเคมี)
23 Feb 2021
2564 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สารอินทรีย์เปล่งแสงสำหรับประยุกต์ใช้ในด้านอาหารปลอดภัย
หัวหน้าโครงการวิจัย: ดร.อรรจน์ เอี่ยมประเสริฐ (ภาควิชาเคมี)
23 Feb 2021
2564 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) การเตรียมไมโครแคปซูลกักเก็บปุ๋ยด้วยพอลิเมอร์ฐานชีวภาพ
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
23 Feb 2021
2564 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) การพัฒนาอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริด/อนุภาคนาโนแม่เหล็กสำหรับดูดซับสีย้อมในน้ำเสีย
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
23 Feb 2021
2564 บริษัท เอ ซี เอ็กซ์ เฮิร์บ จำกัด จ.ปราจีนบุรี การปรับปรุงการเจริญเติบโตของถั่งเช่าสีขาวในจังหวัดปราจีนบุรีด้วยเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ (สาขาวิชาฟิสิกส์)
19 Feb 2021
2564 บริษัท ไทยนครเพนท์แอนด์เคมีคอล จำกัด การพัฒนาสีสะท้อนความร้อนพอลิยูรีเทนสูตรน้ำ
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ (บุคคลภายนอก)
1 Jan 2021
2564 บริษัท เอสทีพี เคม โซลูชันส์ การพัฒนาพอลิเมอร์แคปซูลฐานชีวภาพกักเก็บสารสำคัญเพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
1 Oct 2020
2564 บริษัท เอสทีพี เคม โซลูชันส์ การเตรียมอนุภาคไมโคร/นาโนพอลิเมอร์ฐานชีวภาพที่มีการควบคุมโครงสร้าง
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
1 Oct 2020
2564 โรงงานขนมจีน ระดับ SME ใน อ.เหลือคลอง จ.กระบี่ การทำให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณลักษณะของโปรตีนต้านจุลชีพที่ผลิตจากจากสายพันธุ์แบคทีเรียที่แยกได้จากอาหารหมัก
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
1 Oct 2020
2564 บริษัท ฟาร์มาแฟคแพลนเทคโนโลยี จำกัด, วิสาหกิจชุมนวัตกรรมบ้านเกาะรัง การวิเคราะห์ฟังก์ชันอาหาร และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารในเห็ดเยื่อไผ่ เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและผลิตภัณฑ์ความงาม
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์ (ภาควิชาเคมี)
1 Oct 2020
2564 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 5 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี การเปรียบเทียบผลของสารสกัดข้าวดำผสมธัญพืชและข้าวหอมปทุมผสมธัญพืชต่อระดับซีรั่มอินซูลินและระดับน้ำตาลในเลือดหนูเบาหวาน
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล (สาขาวิชาชีววิทยา)
1 Oct 2020
2564 กลุ่มเกษตรอินทรีย์ หมู่ 5 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ศักยภาพของข้าวมีสีในการเป็นพรีไบโอติกส์เพื่อการพัฒนาเป็นอาหารเสริมลดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.อารณี โชติโก (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
1 Oct 2020
2563 บริษัทโพเทนเชียลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด การปรับปรุงคุณภาพไข่มุกสูตรลดแป้งเพื่อลดการอืดน้ำด้วยการประยุกต์ใช้วัสดุผสม (composite materials) ควบคู่กับการใช้เฮอร์เดิลเทคนิค (hurdle technique)
หัวหน้าโครงการวิจัย: ดร.พีรพงศ์ งามนิคม (บุคคลภายนอก)
23 Sep 2020
2563 บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี การผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ไลเปสสำหรับกำจัดกากไขมันในโรงงานของ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข (สาขาวิชาชีววิทยา)
21 Sep 2020
2563 บริษัท สยาม เอควา เทค ดีเวลลอปเมนท์ ซิสเต็มส์ จำกัด การพัฒนาชุดต้นแบบเคมีไฟฟ้าสำหรับฆ่าเชื้อในอุปกรณ์อาหาร
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว (ภาควิชาเคมี)
21 Sep 2020
2563 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี การพัฒนาระบบพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติแบบพกพาสำหรับการเกษตรในตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ (สาขาวิชาฟิสิกส์)
15 Aug 2020
2563 บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการหมักวุ้นมะพร้าวโดยเชื้อ Acetobacter xylinum เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ธนศักดิ์ ล้อมทอง (สาขาวิชาชีววิทยา)
1 Aug 2020
2563 บริษัท อีเกิ้ล ดรีม จำกัด นวัตกรรมเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดความกระด้างในน้ำประปาชุมชน
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว (ภาควิชาเคมี)
31 Jul 2020
2563 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นวัตกรรมอนุภาคพอลิเมอร์ฐานชีวภาพสองหน้าที่สำหรับต้านเชื้อจุลชีพและกักเก็บวัสดุเก็บความร้อน
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
31 Jul 2020
2563 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างโครงสร้างอนุภาคนาโนสังกะสีออกไซด์บนตาข่ายสเตนเลส ในกระบวนการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทนด้วยปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.การันต์ บ่อบัวทอง (ภาควิชาเคมี)
31 Jul 2020
2563 วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองไทร ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จังหวัดสระบุรี การกำจัดเชื้อราและแบคทีเรียในหัวเชื้อถั่งเช่าสีทองด้วยพลาสมาเย็นที่บรรยากาศปกติ
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ (สาขาวิชาฟิสิกส์)
21 Jan 2020
2563 วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ตำบลคลองห้า การพัฒนาวัสดุปลูกที่เหมาะสมสำหรับการปลูกผักอินทรีย์
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์ (สาขาวิชาชีววิทยา)
21 Jan 2020
2563 บริษัท พรีมากรีน จำกัด การพัฒนากระบวนการผลิตผักสลัดพร้อมรับประทานในระดับอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต
หัวหน้าโครงการวิจัย: ดร.กิตติคุณ วรรณณะสวาสดิ์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
21 Jan 2020
2563 บริษัท ไผ่ทองไอศครีม จำกัด การตรวจสอบจุลินทรีย์และการสร้างระบบมาตรฐานการตรวจสอบเพื่อลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ภายในโรงานผลิตไอศครีม
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.สุจยา ฤทธิศร (สาขาวิชาชีววิทยา)
21 Jan 2020
2563 บริษัท คลีนโซลาร์ เอนเนอร์จี จำกัด การพัฒนาสารเคลือบที่มีคุณทำความสะอาดตัวเองสำหรับสถานีอัดประจุพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล (สาขาวิชาฟิสิกส์)
21 Jan 2020
2563 บริษัท อีเกิล ดรีม จำกัด การพัฒนานวัตกรรมบำบัดน้ำเสียโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับบ่ออนุบาลสัตว์น้ำขนาดเล็กและอุตสาหกรรมตู้ปลาสวยงาม
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว (ภาควิชาเคมี)
1 Dec 2019
2563 สำนักงานกิจการยุติธรรม โครงการวิจัยการพัฒนาฐานข้อมูลผู้กระทำผิด
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว (สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่)
25 Oct 2019
2563 บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด การพัฒนาพอลิเมอร์ที่มีความชอบน้ำสำหรับเคลือบ Guide wire ทางการแพทย์
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
10 Oct 2019
2562 บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ( Q-Ads ) การพัฒนาจอโฆษณาอัจฉริยะเพื่อตอบโจทย์ความสำเร็จเมืองอัจฉริยะ
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ (สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่)
15 Sep 2019
2562 บริษัท แมงโก้ ดิจิทัล จำกัด ต้นแบบระบบอิมเมจโปรเซสซิ่งสำหรับวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ (สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่)
29 Aug 2019
2562 บริษัท คิว แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ( Q-Ads ) การพัฒนาจอโฆษณาอัจริยะเป็นสถานีรายงานคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ (สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่)
1 Aug 2019
2562 บริษัท ดีพเทค เทคโนโลยี จำกัด การพัฒนาแอพพลิเคชั่นต้นแบบระบบเช็คอินของพนักงานขายบนไอโอเอส
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว (สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่)
8 Jul 2019
2562 JICA-Kirin Fellowship Application of bacteriocin produced by Bacillus spp. to control spoilage lactic acid bacteria in food product
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัทธนา (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
1 Jun 2019
2562 มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ระยะที่ 3
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
21 Apr 2019
2562 บริษัท ซัน คอร์ปอเรชั่น เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด การพัฒนาชุดทดสอบแบบกระดาษสำหรับตรวจวัดคลอรีน ซัลไฟด์และฟอร์มาลดีไฮด์ได้ในเวลาเดียวกัน โดยตรวจวัดด้วยสมาร์ทโฟนสำหรับตรวจวัดน้ำทิ้งก่อนและหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอตุสาหกรรม
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ (ภาควิชาเคมี)
23 Jan 2019
2562 จังหวัดปราจีนบุรี ฐานข้อมูลสถานภาพการผลิตไผ่ และความต้องการของตลาดไผ่ในจังหวัดปราจีนบุรี
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.นงลักษณ์ พรมทอง (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
15 Jan 2019
2562 จังหวัดปราจีนบุรี การวิเคราะห์สารปนเปื้อนและสารเจือปนในหน่อไม้สดและผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา (ภาควิชาเคมี)
15 Jan 2019
2562 บริษัท พิธา จำกัด การพัฒนาแผ่นไม้อัดต้านเชื้อรา
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์ (ภาควิชาเคมี)
15 Jan 2019
2562 วิสาหกิจชุมชนไผ่แปลงใหญ่ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี การประเมินและทำนายอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์หน่อไม้ดองภายใต้สภาวะต่างๆ
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.อารณี โชติโก (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร)
15 Jan 2019
2562 ฟาร์มลุงหยุด จังหวัดสระบุรี โครงการปรับปรุงคุณภาพและขยายพันธุ์เห็ดถั่งเช่าสีทองด้วยการฉายพลาสม่าเย็น (BCE : แผนบ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน)
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรเมนทร์ พอใจ (สาขาวิชาฟิสิกส์)
6 Dec 2018
2562 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ (สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
9 Nov 2018
2562 ตลาดไท การจัดการขยะอินทรีย์แบบครบวงจรในตลาดไทด้วยระบบผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.เอื้องฟ้า บรรเทาวงษ์ (สาขาวิชาชีววิทยา)
1 Nov 2018
2562 คุรชนาภา หันจางสิทธิ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดขอนแก่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรั่มและโทนเนอร์จากองุ่นตกเกรดและกากองุ่น
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
28 Sep 2018
2562 คุณธิติมา ตุรุสะ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสระบุรี การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แชมพูบำรุงเส้นผมแก้ปัญหาผมหงอกจากดอกเข้าพรรษา
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
28 Sep 2018
2562 นางสาวศิรินันท์ สารมณฐี ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดน่าน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แชมพูบำรุงเส้นผมจากใบหมี่
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
28 Sep 2018
2562 คุณกัญญาพัชร วงศ์สุทธิรัตน์ ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดขอนแก่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรั่มจากกากถั่วดาวอินคา
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
28 Sep 2018
2562 คุณณัฐชัย สวัสดี ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสระบุรี การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวจากเห้ดร่างแหกระโปรงยาว
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
28 Sep 2018
2562 คุณสมเกียรติ ปันจินดา ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดขอนแก่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์แผ่นแปะบรรเทาอาการปวดเมื่อยจากตำรับยาสมุนไพรไทย
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
28 Sep 2018
2561 บริษัท สยาม เอควาเทค ดีเวลลอปเมนท์ ซิสเต็มส์ จำกัด การพัฒนาเทคนิคเคมีไฟฟ้าสำหรับแยกโลหะมีค่าทองคำและเงินจากขยะอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว (ภาควิชาเคมี)
24 Jul 2018
2561 บริษัท โรงงานฟาร์มอิงอุ่น จำกัด การคัดเลือกจุลินทรีย์ที่สามารถลดพิษของสารพิษจากเชื้อราเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะ (สาขาวิชาชีววิทยา)
29 May 2018
2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตงฮั้วธนฐาน การพัฒนากระบวนการผลิตยีสต์สกัดจากกากยีสต์ในการผลิตเบียร์ เพื่อใช้เป็นสารเพิ่มรสชาติในชีอิ๊วขาวทดแทนผงชูรส
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข (สาขาวิชาชีววิทยา)
4 May 2018
2561 มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ การพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ระยะที่ 2 ระยะขยายผล และนำเสนอผู้พิการที่มีสมรรถนะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
27 Apr 2018
2561 บริษัท โนคาวิส แคม จำกัด การเพิ่มประสิทธิภาพสารกันยุงให้ยาวนานขึ้นด้วยการกักเก็บในพอลิเมอร์แคปซูล
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
25 Apr 2018
2561 บริษัท ไบโอเวลธ์ จำกัด การเพิ่มปริมาณคิวคลีโอไทด์ในยีสต์สกัดสำเร็จรูปสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเสริมชีวภาพปศุสัตว์เพื่อลดต้นทุนการนำเข้าจากต่างประเทศ
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข (สาขาวิชาชีววิทยา)
6 Mar 2018
2561 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความหลากหลายของสาหร่ายถ้ำในเขาหินปูนและการเพาะเลี้ยงเพื่อการเพิ่มมูลค่า
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ (สาขาวิชาชีววิทยา)
1 Mar 2018
2560 บริษัทเอสทีพี เคม โซลูชันส์ การพัฒนามัลติฟังก์ชันไมโครแคปซูลกักเก็บสารหอมที่มีสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
8 Nov 2017
2560 บริษัทเอสทีพี เคม โซลูชันส์ การพัฒนาผ้าที่ทำความสะอาดตัวเองได้ด้วยอนุภาคพอลิเมอร์ไฮบริดผสมโฟโตแคตาไลติก
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
8 Nov 2017
2561 บริษัท อีเกิล ดรีม จำกัด การพัฒนาระบบบำบัดน้ำในตู้เลี้ยงปลาสวยงามภายใต้สภาวะเร่งด้วยแสงธรรมชาติ
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว (ภาควิชาเคมี)
1 Oct 2017
2560 บริษัท เอสทีพี เคม โซลูชันส์ การพัฒนาแถบกระดาษตรวจวัดโลหะหนัก 10 ชนิด ได้แก่ สังกะสี โครเมียม ทองแดง แคดเมียม แบเรียม ตะกั่ว นิกเกิล แมงกานีส อาร์เซนิค และปรอท ได้ในเวลาเดียวกัน โดยตรวจวัดด้วยสมาร์ทโฟน สำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ (ภาควิชาเคมี)
27 Jul 2017
2561 บริษัท ยูโรเบส เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัทสยามโมเดิร์น ปาล์ม จำกัด จังหวัด สารอาหารเสริมพืชและสัตว์เชื้อจุลินทรีย์ในเชิงพาณิชย์
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (สาขาวิชาชีววิทยา)
19 Jul 2017
2560 บริษัท อี-ซี.โอ.พี. (ประเทศไทย) จำกัด พัฒนาระบบจำลองการโจมตีทางไซเบอร์ เพื่อฝึกปฏิบัติการรับมือภัยคุกคามในศูนย์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศบนโลกไซเบอร์
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว (สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
15 May 2017
2560 มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ โครงการการพัฒนาระบบประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ เพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้พิการ ระยะที่ 1 : สร้างเครื่องมือที่เหมาะสมในการประเมินและบ่งชี้สมรรถนะ
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
27 Apr 2017
2560 บริษัท อัลลายแอนซ์ เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวชั่น จำกัด การพัฒนาเซลล์ต้นแบบโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว (ภาควิชาเคมี)
20 Mar 2017
2560 บริษัท เอสทีพี เคม โซลูชันส์ จำกัด การพัฒนาไมโครแคปซูลหุ้มวัสดุเก็บความร้อนด้วยพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ (ภาควิชาเคมี)
15 Mar 2017
2560 บริษัท ไบโอเวลธ์ จำกัด การพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดในระดับอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ (สาขาวิชาชีววิทยา)
1 Jan 2017
2559 บริษัท ไบโอเวลธ์ จำกัด สารสกัดจากยีสต์ที่มีนิวคลีโอไทด์สูงโดยใช้เอนไซม์ทางการค้าสำหรับผลิตอาหารสัตว์
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข (สาขาวิชาชีววิทยา)
8 Feb 2016
2559 บริษัท อัลลายแอนซ์ เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวชั่น จำกัด การพัฒนาเซลล์ต้นแบบโฟโตอิเล็กไตรคะตะไลติกร่วมกับเซลล์สุริยะสำหรับบำบัดน้ำเสียประเภทสีย้อม
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว (ภาควิชาเคมี)
28 Aug 2015
2559 บริษัท อัลลายแอนซ์ เอ็นไวรอนเมนทอล คอนเซอร์เวชั่น จำกัด การพัฒนาชุดต้นแบบสำหรับตรวจวัดค่าซีโอดีด้วยเทคนิคโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก
หัวหน้าโครงการวิจัย: รศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว (ภาควิชาเคมี)
28 Aug 2015
2557 วิสาหกิจชุมชนแปลงนายายพึ่ง ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพขี้แดดนาเกลือเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ (ภาควิชาเคมี)
1 Oct 2013
2556 กองพัฒนาระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว (สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่)
20 May 2013
2560 บริษัทไคเนติคส์ คอร์ปเรชั่น จำกัด การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบซีโอไลต์ที่ห่อหุ้มของเหลวไอออนิกเพื่อกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากโรงไฟฟ้าถ่านหินและโรงงานอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.การันต์ บ่อบัวทอง (ภาควิชาเคมี)
 
2560 บริษัทไคเนติคส์ คอร์ปเรชั่น จำกัด การพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบซีโอไลต์ที่ห่อหุ้มของเหลวไอออนิกเพื่อกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซชีวภาพสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
หัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.การันต์ บ่อบัวทอง (ภาควิชาเคมี)
 


2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164