56001-โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2556
แหล่งทุน:  กองพัฒนาระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
ชื่อทุน:  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  5,000,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  จ.60/2556 วันที่ลงนามในสัญญา:  20 พฤษภาคม 2556
ช่วงเวลาดำเนินการ:  20 พฤษภาคม 2556  ถึง  19 พฤษภาคม 2557
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้วหัวหน้าโครงการวิจัย30.00สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
2รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณผู้ร่วมโครงการวิจัย5.00สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3ผศ.ไกรมน มณีศิลป์ผู้ร่วมโครงการวิจัย20.00สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย15.00สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
5ปริญญา จันทร์แสงรัตน์ผู้ร่วมโครงการวิจัย15.00สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
6คงเทพ บุญมีผู้ร่วมโครงการวิจัย15.00สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164