58009-ผลของสกัดกานพลูต่อความทนทานน้ำตาลกลูโคสในเลือดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายใน ปีงบประมาณ:  2558
แหล่งทุน:  งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน:  งบประมาณรายจ่าย ผลผลิต:  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
วงเงินงบประมาณ:  253,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2557
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2557  ถึง  30 กันยายน 2558
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาลหัวหน้าโครงการวิจัย สาขาวิชาชีววิทยา
2อรทัย สารกุลผู้ร่วมโครงการวิจัย บุคคลภายนอก
3ผศ.สุพรรณ โพธิ์ศรีผู้ร่วมโครงการวิจัย สาขาวิชาชีววิทยา
4ชูศรี ตลับมุขผู้ร่วมโครงการวิจัย บุคคลภายนอก
5เสาวณีย์ บัวโทนผู้ร่วมโครงการวิจัย บุคคลภายนอก
6หทัย ตันบุญเติมผู้ร่วมโครงการวิจัย บุคคลภายนอก

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164