การพัฒนาตำรับผลิตภัณฑ์สบู่และครีมบำรุงผิวผสมสารสกัดเกสรดอกบัวหลวง - (58020)

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายใน ปีงบประมาณ:  2558
แหล่งทุน:  งบประมาณเงินรายได้
ชื่อทุน:  งบประมาณเงินรายได้ ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  70,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2557
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2557  ถึง  30 กันยายน 2558
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.จตุพร เผ่าพงษ์ไทยหัวหน้าโครงการวิจัย ภาควิชาเคมี
2ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทยผู้ร่วมโครงการวิจัย ภาควิชาเคมี
3ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนาผู้ร่วมโครงการวิจัย ภาควิชาเคมี
4ผศ.ดร.สมพร เพลินใจผู้ร่วมโครงการวิจัย ภาควิชาเคมี
5ผศ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย ภาควิชาเคมี


2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164