58042-การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการขายเพื่อหากรอบแนวคิดโครงร่างสำหรับระบบแนะนำการจัดวางผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายใน ปีงบประมาณ:  2558
แหล่งทุน:  งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัย
ชื่อทุน:  งบประมาณรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  180,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2557
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2557  ถึง  30 กันยายน 2558
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยมหัวหน้าโครงการวิจัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2ผศ.ดร.บุรัสกร อยู่สุขผู้ร่วมโครงการวิจัย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.9 (23 August 2021)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164