59043-การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ปริมาณสารหอม (2-แซทิล-1-ไพโรลีน) ความหลากหลายของชินดสารระเหย ปริมาณแป้งทนย่อย ปริมาณกรดแกมมาอะมิโนบิวทิริก (กาบา) และปริมาณแอนไซยานิน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดอัตลักษณ์ การอนุรักษ์ และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับกลุ่มข้าวพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2559
แหล่งทุน:  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ชื่อทุน:  งบประมาณโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ผลผลิต:  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
วงเงินงบประมาณ:  500,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2558
ช่วงเวลาดำเนินการ:  -  ถึง  -
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยาหัวหน้าโครงการวิจัย60.00ภาควิชาเคมี
2ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วยผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00ภาควิชาเคมี
3ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00ภาควิชาเคมี
4ดร.ดลนภา แก้วภาผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00สาขาวิชาชีววิทยา
5เจ๊ะฮาซัน เจ๊ะอุบงผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00ภาควิชาเคมี

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/