60022-ดอกบัวหลวงสกัดบำบัดเบาหวานและบำรุงร่างกาย

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายใน ปีงบประมาณ:  2560
แหล่งทุน:  งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน:  งบประมาณรายจ่าย ผลผลิต:  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
วงเงินงบประมาณ:  360,800.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2559
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2559  ถึง  30 กันยายน 2560
การขยายระยะเวลา:  ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัยไปอีก 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1รศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาลหัวหน้าโครงการวิจัย30.00สาขาวิชาชีววิทยา
2เสาวณีย์ บัวโทนผู้ร่วมโครงการวิจัย20.00บุคคลภายนอก
3ปิยะภรณ์ รัตนนิลสรวงผู้ร่วมโครงการวิจัย20.00บุคคลภายนอก
4ณัฐต์ณิชา สุขเกษมผู้ร่วมโครงการวิจัย20.00บุคคลภายนอก
5ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธรผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00บุคคลภายนอก

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164