60026-โครงการพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบและควบคุมเครื่องกั้นถนนเสมอระดับอัตโนมัติ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จุดตัดรถไฟของ รฟท. และทางลัดชาวบ้าน

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายใน ปีงบประมาณ:  2560
แหล่งทุน:  งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน:  งบประมาณรายจ่าย ผลผลิต:  การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
วงเงินงบประมาณ:  180,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2559
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2559  ถึง  30 กันยายน 2560
การขยายระยะเวลา:  ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัยไปอีก 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561 สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.อนุชา ตุงคัษฐานหัวหน้าโครงการวิจัย30.00สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย25.00สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
3ผศ.ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐผู้ร่วมโครงการวิจัย15.00สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
4ผศ.ดร.พิทยา พุ่มพวงผู้ร่วมโครงการวิจัย15.00สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5ดร.สันติ พัฒนะวิชัยผู้ร่วมโครงการวิจัย15.00สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/