60050-การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแสง-เสียง-เบรลล์ เพื่อการเรียนรู้และเพลิดเพลินสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2560
แหล่งทุน:  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
ชื่อทุน:  มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  5,740,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  15 สิงหาคม 2559
ช่วงเวลาดำเนินการ:  -  ถึง  -
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณหัวหน้าโครงการวิจัย100.00สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164