61047-การทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากข่า และสารสูตรผสมดีปลีและว่านน้ำเพื่อควบคุมประชากรหนอนกระทู้ผัก Spodopteralitura (Lepidoptera: Noctuidae)

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2561
แหล่งทุน:  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน:  ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.) ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  175,065.00  บาท
เลขที่สัญญา:  เลขที่สัญญา CRP6105020530 วันที่ลงนามในสัญญา:  20 มิถุนายน 2561
ช่วงเวลาดำเนินการ:  -  ถึง  -
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษีหัวหน้าโครงการวิจัย100.00สาขาวิชาชีววิทยา

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164