62001-การเพิ่มผลผลิตแคลลัสกานพลูที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเยื่อ

Propagation of Clove Callus from Tissue Culture

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายใน ปีงบประมาณ:  2562
แหล่งทุน:  งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน:  งบประมาณรายจ่าย ผลผลิต:  การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
วงเงินงบประมาณ:  360,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  IRF62A0601 วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2561
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2561  ถึง  30 กันยายน 2562
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาลหัวหน้าโครงการวิจัย40.00สาขาวิชาชีววิทยา
2ดร.มรกต พุทธกาลผู้ร่วมโครงการวิจัย35.00สาขาวิชาฟิสิกส์
3เสาวณีย์ บัวโทนผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00บุคคลภายนอก
4กัลยา โมกขพันธุ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย15.00บุคคลภายนอก

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164