การพัฒนาวัสดุประกอบนาโนซีเรียมฟลูออไรด์/พอลิไวนิลโทลูอีนสำหรับ ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตรวจวัดรังสีทางการแพทย์ - (62003)

Development of CeF3/PVT Nanocomposites as a Medical Radiation Detection Materials

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายใน ปีงบประมาณ:  2562
แหล่งทุน:  งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน:  งบประมาณรายจ่าย ผลผลิต:  การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
วงเงินงบประมาณ:  200,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  IRF62A0603 วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2561
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2561  ถึง  30 กันยายน 2562
การขยายระยะเวลา:  ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563 สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1รศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูลหัวหน้าโครงการวิจัย40.00สาขาวิชาฟิสิกส์
2ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย25.00สาขาวิชาฟิสิกส์
3ผศ.ดร.ศราวุธ ใจเย็นผู้ร่วมโครงการวิจัย25.00สาขาวิชาฟิสิกส์
4ณัฐรดา สถาวรผู้ร่วมโครงการวิจัย10.00สาขาวิชาฟิสิกส์


2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164