62005-การอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองจังหวัดปทุมธานี

The conservation of PathumThaniLocal fragrant rice

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายใน ปีงบประมาณ:  2562
แหล่งทุน:  งบประมาณรายจ่าย
ชื่อทุน:  งบประมาณรายจ่าย ผลผลิต:  การวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
วงเงินงบประมาณ:  600,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  IRF62A0605 วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2561
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2561  ถึง  30 กันยายน 2562
การขยายระยะเวลา:  ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562- 30 ก.ย. 2563 สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วยหัวหน้าโครงการวิจัย40.00ภาควิชาเคมี
2ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ผู้ร่วมโครงการวิจัย15.00ภาควิชาเคมี
3ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยาผู้ร่วมโครงการวิจัย15.00ภาควิชาเคมี
4ผศ.ฐิตยา ศรขวัญผู้ร่วมโครงการวิจัย15.00ภาควิชาเคมี
5ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์ผู้ร่วมโครงการวิจัย15.00ภาควิชาเคมี

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/