62032-การสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น

Developing the Traditional Traditional Thai Massage Assisting Learning Models for Visually impaired Persons

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2562
แหล่งทุน:  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ชื่อทุน:  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  5,613,768.00  บาท
เลขที่สัญญา:  หนังสือแจ้งอนุมัติโครงการ วันที่ลงนามในสัญญา:  9 พฤศจิกายน 2561
ช่วงเวลาดำเนินการ:  11 พฤษภาคม 2561  ถึง  30 กันยายน 2562
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณหัวหน้าโครงการวิจัย100.00สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/