62035-การพัฒนาการเฝ้าระวังและระบุพิกัดตำแหน่งฝนตกแบบใกล้เวลาจริง จากการบูรณาการข้อมูลภาคพื้นดินร่วมกับข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อการเกษตรปลอดภัย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Development the monitoring system and Near-Real Time Rain Positioning from Ground -Based and Satellites-Based Multiple data Input Integration for Agricultural Practice, Thanyaburi District, Pathum Thani Province.

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2562
แหล่งทุน:  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชื่อทุน:  โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561 ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  200,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  สัญญาเลขที่ ABCRMUTT61A08 วันที่ลงนามในสัญญา:  1 พฤศจิกายน 2561
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 พฤศจิกายน 2561  ถึง  31 ตุลาคม 2562
การขยายระยะเวลา:  ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินโครงการ จากวันที่ 1 มีนาคม 2563- 31 พฤษภาคม 2563 โครงการวิจัยท้าทายไทย สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุลหัวหน้าโครงการวิจัย100.00สาขาวิชาฟิสิกส์

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/