62047-การพัฒนานวัตกรรมซีโอไลต์ที่มีรูพรุนขนาดกลางที่ห่อหุ้มของเหลวไอออนิกกัวนิดิเนียมเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ต้นแบบสำหรับกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์จากก๊าซชีวภาพในระดับอุตสาหกรรม

Innovative Development of Mesoporous Zeolite-encapulated Guanidiniumbased lonic liqiuds as a prototype equipment for removal of hydrogen sulfide from commercial biogas plants

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายใน ปีงบประมาณ:  2562
แหล่งทุน:  งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน:  ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ผลผลิต:  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
วงเงินงบประมาณ:  200,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  DRF04066204 วันที่ลงนามในสัญญา:  15 กรกฎาคม 2562
ช่วงเวลาดำเนินการ:  15 กรกฎาคม 2562  ถึง  14 กรกฎาคม 2563
การขยายระยะเวลา:  ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย  เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562- 14 กรกฎาคม 2563 สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ดร.การันต์ บ่อบัวทองหัวหน้าโครงการวิจัย80.00ภาควิชาเคมี
2ดร.กนกอร เวชกรณ์ผู้ร่วมโครงการวิจัย20.00ภาควิชาเคมี

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/