62061-ต้นแบบระบบอิมเมจโปรเซสซิ่งสำหรับวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

The prototype of security risk analysis system with image processing

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2562
แหล่งทุน:  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชื่อทุน:  โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  804,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  หนังสือเลขที่ อว 0649.13/ 764 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 วันที่ลงนามในสัญญา:  29 สิงหาคม 2562
ช่วงเวลาดำเนินการ:  30 มิถุนายน 2562  ถึง  30 มิถุนายน 2563
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์หัวหน้าโครงการวิจัย100.00สาขาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2022 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.0 (8 April 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164