62062-การพัฒนาแอพพลิเคชั่นต้นแบบระบบเช็คอินของพนักงานขายบนไอโอเอส

The Sale Check-IN System on iOS Prototype Application Development

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2562
แหล่งทุน:  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชื่อทุน:  ITAP ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  69,300.00  บาท
เลขที่สัญญา:  หนังสือแจ้งดำเนินการเลขที่ อว 0649.13/ 350 ลงวันที่ 8 ก.ค.62 วันที่ลงนามในสัญญา:  8 กรกฎาคม 2562
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 กรกฎาคม 2562  ถึง  31 สิงหาคม 2562
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้วหัวหน้าโครงการวิจัย100.00สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/