62063-อิทธิพลของพืชร่วมระบบนิเวศนาข้าวต่อการดึงดูดและเป็นแหล่งอาหารให้กับตัวห้ำมวนเขียวดูดไข่ (Cyrtorhisnus lividipennis Reuter) ศัตรูธรรมชาติที่สำคัญของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2562
แหล่งทุน:  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์กรมหาชน (สวก.)
ชื่อทุน:  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  1,952,360.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  26 เมษายน 2562
ช่วงเวลาดำเนินการ:  -  ถึง  -
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.ณัฐชยา คำรังษีหัวหน้าโครงการวิจัย10.00สาขาวิชาชีววิทยา

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164