การพัฒนาชุดบอร์ดไอโอที-อาร์ดูอิโนที่ใช้เซนเซอร์วัดระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานแบบไม่รุกล้ำ - (63001)

Development of IoT-Arduino Board Set Using a non-Invasive Blood Glucose Measuring for Diabetic Patient

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายใน ปีงบประมาณ:  2563
แหล่งทุน:  งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน:  นักวิจัยรุ่นใหม่ ผลผลิต:  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
วงเงินงบประมาณ:  50,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  NRF63D0602 วันที่ลงนามในสัญญา:  1 ตุลาคม 2562
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 ตุลาคม 2562  ถึง  30 กันยายน 2563
การขยายระยะเวลา:  ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 8 ธันวาคม 2563 สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ดร.อำพล ใจรักษ์หัวหน้าโครงการวิจัย90.00สาขาวิชาฟิสิกส์
2ผศ.ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์นักวิจัยพี่เลี้ยง10.00สาขาวิชาฟิสิกส์


2024 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164