63013-การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เส้นใยอิเล็กโตรสปันพอลิไฮดรอก ซีอัลคาโนเอทจาก Novosphingobium sp . THA_AIK7เป็นวัสดุปิดแผล

Feasibility Study of Using Electrospun Polyhydroxyalkanoates from Novosphingobium sp. THA_AIK7 as Wound Dressing Material

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2563
แหล่งทุน:  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อทุน:  ทุนวิจัยมุ่งเป้า (คอบช.) ทุนท้าทายไทยเพื่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม กลุ่มเรื่อง สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  799,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  3 กันยายน 2563
ช่วงเวลาดำเนินการ:  -  ถึง  -
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ผศ.ดร.จันทิมา ฑีฆะหัวหน้าโครงการวิจัย100.00สาขาวิชาชีววิทยา
2ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุขผู้ร่วมโครงการวิจัย0.00สาขาวิชาชีววิทยา
3มาโนช โพธิ์สูงผู้ร่วมโครงการวิจัย0.00บุคคลภายนอก

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2020 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/