63019-การพัฒนาพอลิเมอร์ที่มีความชอบน้ำสำหรับเคลือบ Guide wire ทางการแพทย์

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายนอก ปีงบประมาณ:  2563
แหล่งทุน:  บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
ชื่อทุน:  บริษัท อาซาฮี อินเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ผลผลิต:  -
วงเงินงบประมาณ:  450,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  10 ตุลาคม 2562
ช่วงเวลาดำเนินการ:  -  ถึง  -
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ปิดโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1รศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์หัวหน้าโครงการวิจัย60.00ภาควิชาเคมี
2รศ.ดร.อมร ไชยสัตย์ผู้ร่วมโครงการวิจัย40.00ภาควิชาเคมี
3ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน ผู้ร่วมโครงการวิจัย0.00COE

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2023 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.2.2 (8 October 2022)
พบปัญหาการใช้งานแจ้ง งานวิจัยและประเมินผล โทร. 02 549 4164