63025-การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบัวบาในสภาวะปลอดเชื้อเพื่อการอนุรักษ์

In Vitro, Tissue culture of Nymphoides indica (L.) Kuntze for conservation

ประเภทงบประมาณ:  งบประมาณภายใน ปีงบประมาณ:  2563
แหล่งทุน:  งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี
ชื่อทุน:  ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. ผลผลิต:  การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
วงเงินงบประมาณ:  240,000.00  บาท
เลขที่สัญญา:  - วันที่ลงนามในสัญญา:  1 เมษายน 2563
ช่วงเวลาดำเนินการ:  1 เมษายน 2563  ถึง  30 กันยายน 2563
การขยายระยะเวลา:  - สถานะโครงการ:  ดำเนินโครงการ
รายชื่อนักวิจัย
ลำดับที่ชื่อนักวิจัยหน้าที่/บทบาทสัดส่วนหน่วยงาน
1ดร.พนารัตน์ ทองเพิ่มหัวหน้าโครงการวิจัย50.00สาขาวิชาชีววิทยา
2เยาวมาลย์ น้อยใหม่ผู้ร่วมโครงการวิจัย25.00บุคคลภายนอก
3ปิยนันท์ ถนอมชาติผู้ร่วมโครงการวิจัย25.00บุคคลภายนอก

การเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ   000,000   บาท
งบประมาณที่เบิกจ่าย   000,000   บาท %
 งบประมาณคงเหลือ   000,000   บาท %
รายการขออนุมัติ

2021 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี
Last Update Version 0.1.2 (12 August 2020) https://www.counters-free.net/